Zasady nabywania nieruchomości

Sprzedaż nieruchomości przez Agencję Mienia Wojskowego regulują w szczególności przepisy:

  1. Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
  2. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości,
  3. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych przez Agencję Mienia Wojskowego – w przypadku lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz osób uprawnionych,

Zakup nieruchomości w trybie przetargowym uregulowany jest w szczególności przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Przetarg może być zorganizowany w formie:

1)   przetargu ustnego nieograniczonego;
2)   przetargu ustnego ograniczonego;
3)   przetargu pisemnego nieograniczonego;
4)   przetargu pisemnego ograniczonego.

Podstawową formą przetargu stosowaną przez Agencję Mienia Wojskowego jest przetarg ustny nieograniczony. Forma ta pozwala na uczestnictwo w przetargu nieograniczonej liczby zainteresowanych podmiotów, a ponadto charakteryzuje się stosunkowo prostym trybem i  przejrzystością procedury (licytacja według zasady „kto da więcej”).

Przetargi organizują Dyrektorzy Oddziałów Regionalnych AMW, którzy w szczególności powołują komisję do przeprowadzenia przetargu.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest spełnić warunki wskazane w ogłoszeniu o przetargu, a w szczególności wpłacić wadium w terminie wskazanym w tym ogłoszeniu.

Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy.

Szczegółowe informacje na temat nieruchomości oferowanych w przetargu oraz warunki uczestnictwa w przetargu zawierają ogłoszenia o przetargach.

Ogłoszenia o przetargach - dostępne są w zakładce „Przetargi nieruchomości.”

O zakup nieruchomości w trybie bezprzetargowym  mogą ubiegać się podmioty określone w art. 37 ust 2, 3 i 3 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Wystąpienia w sprawie bezprzetargowego zakupu nieruchomości należy kierować do Dyrektora właściwego Oddziału Regionalnego.

Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz osób uprawnionych (na rzecz osób, którym przydzielono lokal) odbywa się na podstawie przepisów art. 76-84 ustawy  z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego  oraz rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych przez Agencję Mienia Wojskowego.

Prawo do nabycia lokalu mieszkalnego innego niż kwatera i kwatera internatowa przysługuje osobom zajmującym ten lokal mieszkalny na podstawie tytułu prawnego ustanowionego w drodze decyzji administracyjnej albo umowy najmu na czas nieoznaczony.

Warunkiem sprzedaży lokalu jest jego umieszczony w rocznym planie sprzedaży lokali mieszkalnych przez Dyrektora Oddziału Regionalnego AMW.

Nie mogą być zbywane lokale mieszkalne:

1)   znajdujące się w budynkach oddanych do użytku po dniu 30 czerwca 2004 r.;
2)   stanowiące kwatery;
3)   stanowiące kwatery internatowe;
4)   zajmowane na podstawie umów najmu zawartych na czas oznaczony.

Lokale mieszkalne, o których mowa w  pkt 1 lub 4 (powyżej) , mogą być zbyte po uzyskaniu zgody Ministra Obrony Narodowej.

Zasady stosowania pomniejszeń (bonifikat) przy zakupie lokali mieszkalnych przez osoby uprawnione określa art. 79 ustawy  z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego.

Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców odbywa się na zasadach  określonych w przepisach ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca, w rozumieniu przepisów ww. ustawy, wymaga zezwolenia. Zezwolenie jest wydawane, w drodze decyzji administracyjnej, przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli sprzeciwu nie wniesie Minister Obrony Narodowej, a w przypadku nieruchomości rolnych, jeżeli sprzeciwu również nie wniesie minister właściwy do spraw rozwoju wsi.

Wyjątki od konieczności uzyskania przez cudzoziemca zezwolenia na nabycie nieruchomości na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wskazuje art. 8 ust 1, 2 i 2a ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. W szczególności Nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia przez cudzoziemców, będących obywatelami lub przedsiębiorcami państw - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym albo Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ww. przepisach.

...

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Akceptuję
PRZEJDŹ DO ANKIETY