Zezwolenie

Cudzoziemiec zamierzający nabyć prawo własności nieruchomości lub prawo użytkowania wieczystego zobowiązany jest do uzyskania zezwolenia. Może także ubiegać się o uzyskanie promesy, która jest przyrzeczeniem wydania zezwolenia.

 • OBYWATELE UNII EUROPEJSKIEJ

  Zezwolenie nie jest wymagane, jeśli cudzoziemiec jest obywatelem lub przedsiębiorcą państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego Jest to konsekwencją implementacji prawa wspólnotowego w polskim prawie.

  Traktat Akcesyjny ustala dwa wyjątki od tej reguły podczas okresu przejściowego. Zezwolenie wymagane jest w przypadku:

  • nabycia nieruchomości rolnych i leśnych, przez okres 12 lat od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej. Jednakże zezwolenie nie jest wymagane, jeśli spełnionych jest kilka warunków:
   • osoba, która chce nabyć nieruchomość jest jej dzierżawcą przez okres dłuższy niż wskazany (po upływie 7 lat dla zachodnich województw Polski i 3 lat dla pozostałych od dnia zawarcia umowy dzierżawy z datą pewną);
   • osoba, która chce nabyć nieruchomość prowadziła na jej obszarze działalność rolniczą oraz legalnie zamieszkiwała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż wskazany (po upływie 7 lat dla zachodnich województw Polski i 3 lat dla pozostałych).
  • nabycia „drugiego domu”, przez okres 5 lat od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej (jednakże zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli nabywca legalnie, nieprzerwanie zamieszkuje, co najmniej 4 lata na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub, jeżeli nabywa nieruchomość w celu wykonywania działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług turystycznych).
 • CUDZOZIEMIEC, KTÓRY NABYŁ UDZIAŁY LUB AKCJE W SPÓŁCE I MA SIEDZIBĘ W POLSCE

  Specyficzne zasady stosowane są w przypadku nabycia lub objęcia przez cudzoziemca udziałów lub akcji w spółce handlowej z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ta i każda inna czynność prawna dotycząca udziałów lub akcji wymaga zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli w ich wyniku spółka będąca właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanie się spółką kontrolowaną.

 • NIERUCHOMOŚCI NABYTE NA CELE STATUTOWE

  Zezwolenie nie jest wymagane w przypadku nabycia nieruchomości niezabudowanych na cele statutowe, których łączna powierzchnia w całym kraju nie przekracza 0,4 ha na obszarze miast.

 • PROCEDURA UZYSKANIA ZEZWOLENIA

  Zezwolenie na nabycie nieruchomości wydaje z upoważnienia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – Dyrektor Departamentu Zezwoleń i Koncesji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, za zgodą Ministra Obrony Narodowej, a w przypadku nieruchomości rolnych, również za zgodą Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

  Zezwolenie wydawane jest w formie decyzji administracyjnej na podstawie złożonego w tym względzie wniosku cudzoziemca. W postępowaniu związanym z nabyciem nieruchomości mają zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji powinien rozpatrzyć wniosek w terminie 2 miesięcy. Zezwolenie nie wiąże sprzedającego, a jest tylko przesłanką umożliwiającą nabycie. Nabycie nieruchomości wymaga formy aktu notarialnego.

  Zezwolenie ważne jest dwa lata od dnia jego wydania. Obligacyjna umowa nabycia powinna być sporządzona i zawarta z zachowaniem tego terminu.

  Odmowa wydania zezwolenia następuje tylko w przypadkach uzasadnionych zmian okoliczności.

 • PROMESA

  Cudzoziemiec, który zamierza nabyć nieruchomość, może ubiegać się o przyrzeczenie wydania zezwolenia, czyli promesę.

  Promesa ważna jest przez rok od daty jej wydania. W okresie ważności promesy nie można odmówić wydania zezwolenia, chyba, że uległ zmianie stan faktyczny istotny dla rozstrzygnięcia sprawy.

  Promesa może być także wydana podmiotowi prawnemu będącemu cudzoziemcem, a którego siedziba zarejestrowana jest w Polsce i podlega polskiemu prawodawstwu.

  Więcej informacji na temat zezwoleń uzyskają Państwo w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Departament Zezwoleń i Koncesji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Siedziba: 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 36/38
Adres do korespondencji: 02-591 Warszawa, ul. Batorego 5 
tel. 22 60 116 02, fax 22 848 97 81 
e-mail: waii@msw.gov.pl 
Infolinia: 22 60 159 98, 22 60 141 88

Informacja o zezwolenia na nabycie nieruchomości, akcji, udziałów przez cudzoziemców: www.msw.gov.pl

...

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Akceptuję
PRZEJDŹ DO ANKIETY