Zasady sprzedaży uzbrojenia - kraj

Agencja Mienia Wojskowego posiada w swoim zasobie szeroki asortyment mienia ruchomego koncesjonowanego (m.in. samoloty, jednostki pływające, sprzęt artyleryjski i broń palną, czołgi i pojazdy opancerzone, sprzęt łączności), wycofany z zasobów Sił Zbrojnych, Straży Granicznej oraz Policji i przejęty na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2061 z późn.zm.).
Podstawową formą zagospodarowania przejętego mienia ruchomego koncesjonowanego jest jego sprzedaż, która w Agencji Mienia Wojskowego prowadzona jest bezpośrednio w trybie przetargu pisemnego (ofertowego).

 • Uregulowania prawne

  Podstawę prawną obrotu mieniem ruchomym koncesjonowanym w Rzeczypospolitej Polskiej stanowią:

  - Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1650.),

  - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 2019 r. w sprawie klasyfikacji rodzajów materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagane uzyskanie koncesji (Dz.U. z 2019 r., poz. 1888).

  Przetargi publiczne na sprzedaż rzeczy ruchomych koncesjonowanych  organizowane są przez Agencję Mienia Wojskowego zgodnie z  Regulaminem przetargu publicznego na sprzedaż rzeczy  ruchomych koncesjonowanych wprowadzonym w Agencji Mienia Wojskowego Decyzją nr 163/2023 Prezesa Agencji Mienia Wojskowego  z dnia 28 listopada 2023 r.

  Przy przeprowadzaniu przetargu zastosowanie mają zapisy Decyzji nr 48/2022 Prezesa Agencji Mienia Wojskowego z dnia 11 kwietnia 2022 r. z późn. zm. w sprawie wprowadzenia Polityki Antykorupcyjnej Agencji Mienia Wojskowego oraz Decyzji nr 158/2023 Prezesa Agencji Mienia Wojskowego z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa Agencji Mienia Wojskowego z późn.zm.

 • Wymagane uprawnienia

  Do przetargu na sprzedaż rzeczy ruchomych koncesjonowanych mogą przystąpić podmioty gospodarcze posiadające uprawnienia do ich nabywania zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1650).

 • Informacje o przetargu

  Ogólna zasady przeprowadzenia przetargu zawarte są w Obwieszczeniu o przetargu (wersja pełna) przygotowanego dla konkretnego przetargu. Obwieszczenia o organizowanej sprzedaży przetargowej zamieszczane są:

  • na tablicy ogłoszeń:
   • w Biurze Prezesa AMW – ogólnodostępny wyciąg z obwieszczenia,
   • innych miejscach uznanych za celowe – ogólnodostępny wyciąg z obwieszczenia;
  • w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej AMW:
   • ogólnodostępny wyciąg z obwieszczenia wraz z wyciągiem z formularza ofertowego,
   • zahasłowana pełna wersja obwieszczenia dla uprawnionych podmiotów gospodarczych, o których mowa w pkt. 2.

  co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem przetargu.

  Ponadto informacje o warunkach sprzedaży można uzyskać telefonicznie lub bezpośrednio w Biurze Prezesa Agencji Mienia Wojskowego mieszczącym się w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 26A w Departamencie Gospodarki Mieniem Ruchomym.

  Odbiór zakupionego mienia ruchomego koncesjonowanego następuje z miejsca jego składowania, w terminie określanym w umowie, po wcześniejszym dokonaniu zapłaty.

 • Dostęp do oferty

  Dostęp do szczegółowej oferty przetargowej jest możliwy tylko dla uprawnionych podmiotów gospodarczych po uzyskaniu hasła (innego dla każdego przetargu).
  W celu otrzymania hasła należy przesłać skan koncesji wraz z decyzjami oraz  zgodę na przesyłanie informacji handlowych na adres: koncesja@amw.com.pl.

 • Zapoznanie z przedmiotem przetargu

  Rzeczy ruchome koncesjonowane objęte przetargiem można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z kierownikiem Działu ds. Mienia Ruchomego Koncesjonowanego i Bazy Magazynowej - tel. (22) 314 98 78.
  Zdjęcia rzeczy ruchomych koncesjonowanych załączone do oferty przetargowej mają wyłącznie charakter poglądowy i nie stanowią oferty handlowej. Zdjęcia nie mogą być rozpowszechniane bez zgody AMW.

 • Składanie ofert

  Podmiot gospodarczy zainteresowany zakupem mienia koncesjonowanego w drodze przetargu publicznego składa ofertę, zgodnie z warunkami określonymi w Obwieszczeniu o przetargu. na wzorze organizatora przetargu zawierającym stosowne oświadczenia, które zobowiązany jest podpisać.

 • Zawarcie umowy

  Z nabywcami rzeczy ruchomych koncesjonowanych zostaną zawarte umowy sprzedaży w formie pisemnej, w których zostaną określone szczegółowe warunki odbioru i płatności oraz kary umowne.

Kontakt

Departament Gospodarki Mieniem Ruchomym
 

Dariusz Krzemiński
Dyrektor

tel. +48 22 314 97 69

Robert Pytlarczyk
Zastępca Dyrektora

tel. +48 22 314 97 34


Dział ds. Handlowych Obrotu Specjalnego
 

Marzena Opalińska
Kierownik
tel. +48 22 314 97 33

...
PRZEJDŹ DO ANKIETY