Komu przysługuje

Żołnierzowi zawodowemu od dnia wyznaczenia na pierwsze stanowisko służbowe do dnia zwolnienia z czynnej służby wojskowej przysługuje prawo do zakwaterowania na czas pełnienia służby wojskowej w miejscowości, w której żołnierz pełni służbę, albo w miejscowości pobliskiej albo za jego zgodą w innej miejscowości.

Prawo do zakwaterowania jest realizowane w jednej z następujących form:

 1. przydziału kwatery albo innego lokalu mieszkalnego
 2. przydziału miejsca w internacie albo kwaterze internatowej
 3. wypłaty świadczenia mieszkaniowego

Żołnierz zawodowy dokonuje wyboru formy prawa do zakwaterowania według uznania i posiadanych potrzeb.

Świadczenie mieszkaniowe jest wypłacane od pierwszego dnia miesiąca, w którym wpłynął wniosek o wypłatę świadczenia mieszkaniowego
do właściwego oddziału regionalnego Agencji.

Wypłata trwa – do ostatniego dnia pełnienia służby w danej miejscowości określonej w rozkazie personalnym wydanym przez właściwy organ wojskowy.

Nie jest wypłacane świadczenie mieszkaniowe za miesiące poprzedzające złożenie wniosku, dlatego żołnierz powinien jak najszybciej taki wniosek złożyć.

Żołnierz zawodowy, który zmienił miejsce pełnienia służby jest zobowiązany złożyć nowy wniosek o wypłatę świadczenia mieszkaniowego do właściwego dyrektora oddziału regionalnego.

WAŻNE1:

W przypadku zmian:

Składając oświadczenia żołnierz zawodowy potwierdza/aktualizuje potwierdzenie, m.in., że on i jego małżonek nie zrealizował prawa do zakwaterowania w formach określonych w art. 21 ust. 6 ustawy o zakwaterowaniu.

Żołnierz zawodowy, który zmienił miejsce/garnizon pełnienia służby jest zobowiązany złożyć nowy wniosek o wypłatę świadczenia mieszkaniowego do właściwego dyrektora oddziału regionalnego.

Zgodnie z art. 24 ust. 5 ustawy o zakwaterowaniu (…) żołnierz zawodowy jest obowiązany niezwłocznie powiadomić dyrektora oddziału regionalnego o wszelkich okolicznościach mających wpływ na jego prawo do zakwaterowania. Skutki braku powiadomienia organów Agencji o zaistniałych zmianach obciążają żołnierza.

W sytuacji zakończenia pełnienia służby wojskowej w danej miejscowości żołnierz zobowiązany jest poinformować o tym fakcie właściwego dyrektora oddziału regionalnego.

Świadczenie mieszkaniowe nie wypłaca się po dniu:

 • protokolarnego przyjęcia kwatery (lokalu), nie dłużej jednak niż do dnia, w którym decyzja o przydziale stała się ostateczna;
 • protokolarnego przyjęcia miejsca w internacie albo kwaterze internatowej;
  oraz pobierania uposażenia w przypadku korzystania z urlopu macierzyńskiego i wychowawczego.

W przypadku zajmowania lokalu mieszkalnego albo miejsca w internacie albo w kwaterze internatowej, świadczenie mieszkaniowe wypłaca się na złożony wniosek o wypłatę świadczenia mieszkaniowego od dnia następującego po dniu zwolnienia lokalu lub miejsca w internacie.

Świadczenie mieszkaniowe nie przysługuje żołnierzowi, m.in.:

 • przeniesionemu do dyspozycji zwolnionemu z wykonywania zadań służbowych;
 • wyznaczonemu do pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa, korzystającemu z prawa do nieodpłatnego zakwaterowania w lokalu mieszkalnym albo równoważnika pieniężnego na wynajęcie lokalu mieszkalnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;
 • przebywającemu w areszcie.

oraz jeżeli on lub jego małżonek (art. 21 ust. 6 ustawy o zakwaterowaniu):

 • otrzymał ekwiwalent pieniężny w zamian za rezygnację z kwatery, wypłacony na podstawie przepisów ustawy obowiązujących do dnia 30 czerwca 2004 r.;
 • otrzymał odprawę mieszkaniową wypłaconą albo zrealizowaną w formie rzeczowej na podstawie przepisów ustawy obowiązujących od dnia 1 lipca 2004 r.;
 • nabył lokal mieszkalny od Skarbu Państwa, Agencji albo jednostki samorządu terytorialnego z bonifikatą lub z uwzględnieniem pomniejszenia w cenie nabycia;
 • otrzymał pomoc finansową wypłaconą w formie zaliczkowej lub bezzwrotnej do dnia 31 grudnia 1995 r. na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 maja 1976r. o zakwaterowaniu sił zbrojnych;
 • nabył własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego od Agencji.

Zgodnie z art. 24 ust. 5 ustawy o zakwaterowaniu (…) żołnierz zawodowy jest obowiązany niezwłocznie powiadomić dyrektora oddziału regionalnego o wszelkich okolicznościach mających wpływ na jego prawo do zakwaterowania. Skutki braku powiadomienia organów Agencji o zaistniałych zmianach obciążają żołnierza.


1 Żołnierz zawodowy jest obowiązany niezwłocznie powiadomić dyrektora oddziału regionalnego o wszelkich okolicznościach mających wpływ na jego prawo do zakwaterowania. Skutki braku powiadomienia organów Agencji o zaistniałych zmianach obciążają żołnierza (art. 24 ust. 5 ustawy o zakwaterowaniu).

2 otrzymał ekwiwalent pieniężny w zamian za rezygnację z kwatery, wypłacony na podstawie przepisów ustawy obowiązujących do dnia 30 czerwca 2004 r.; otrzymał odprawę mieszkaniową wypłaconą albo zrealizowaną w formie rzeczowej na podstawie przepisów ustawy obowiązujących od dnia 1 lipca 2004 r.; nabył lokal mieszkalny od Skarbu Państwa, Agencji albo jednostki samorządu terytorialnego z bonifikatą lub z uwzględnieniem pomniejszenia w cenie nabycia; nabył lokal mieszkalny od Skarbu Państwa, Agencji albo jednostki samorządu terytorialnego z bonifikatą
lub z uwzględnieniem pomniejszenia w cenie nabycia; otrzymał pomoc finansową wypłaconą w formie zaliczkowej lub bezzwrotnej do dnia 31 grudnia 1995 r. na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 maja 1976r. o zakwaterowaniu sił zbrojnych; nabył własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego od Agencji.

3 z wyjątkiem - oddelegowania - żołnierza otrzymującego świadczenie mieszkaniowe do wykonywania obowiązków służbowych poza garnizon pełnienia służby żołnierzowi przysługuje świadczenie mieszkaniowe w wysokości określonej dla garnizonu, w którym pełni służbę wojskową.

 

...
PRZEJDŹ DO ANKIETY