Komu przysługuje

Żołnierzowi zawodowemu od dnia wyznaczenia na pierwsze stanowisko służbowe do dnia zwolnienia z czynnej służby wojskowej przysługuje prawo do zakwaterowania na czas pełnienia służby wojskowej w miejscowości, w której żołnierz pełni służbę, albo w miejscowości pobliskiej albo za jego zgodą w innej miejscowości.

Prawo do zakwaterowania jest realizowane w jednej z następujących form:

 1. przydziału kwatery albo innego lokalu mieszkalnego
 2. przydziału miejsca w internacie albo kwaterze internatowej
 3. wypłaty świadczenia mieszkaniowego

Żołnierz służby kontraktowej może ubiegać się o wypłatę świadczenia mieszkaniowego tylko w sytuacji braku możliwości przydzielenia kwatery albo innego lokalu mieszkalnego. Żołnierz ten zainteresowany realizacją prawa do zakwaterowania może wystąpić do właściwego dyrektora oddziału regionalnego o przydział kwatery albo innego lokalu mieszkalnego. Jeżeli istnieje możliwość dyrektor oddziału regionalnego proponuje żołnierzowi przydział kwatery lub innego lokalu mieszkalnego. W przypadku odmowy przyjęcia kwatery albo innego lokalu mieszkalnego z dniem złożenia oświadczenia żołnierz traci prawo do zakwaterowania, w tym m.in. do wypłaty świadczenia mieszkaniowego, przez okres zajmowania stanowiska służbowego, chyba że zmianie ulegną jego uprawnienia do zakwaterowania.

W przypadku nieprzydzielenia żołnierzowi kwatery albo innego lokalu mieszkalnego, żołnierz służby kontraktowej może wystąpić z wnioskiem o wypłatę świadczenia mieszkaniowego lub przydział miejsca w internacie albo kwaterze internatowej.

Żołnierz służby kontraktowej posiada ograniczone prawo wyboru formy prawa do zakwaterowania – w pierwszej kolejności powinien złożyć wniosek o przydział lokalu mieszkalnego (patrz: art. 21 ustawy z dnia 22.06.1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP).

Żołnierz służby stałej może wybrać wypłatę świadczenia mieszkaniowego jako jedną z trzech form prawa do zakwaterowania. Żołnierz służby stałej dokonuje wyboru formy prawa do zakwaterowania według uznania i posiadanych potrzeb.

Świadczenie mieszkaniowe nie przysługuje żołnierzowi:

 • przeniesionemu do rezerwy kadrowej niewykonującemu zadań służbowych
 • przeniesionemu do dyspozycji zwolnionemu z wykonywania zadań służbowych;
 • pobierającemu dodatek za rozłąkę i zwrot kosztów przejazdów (…), zwrot kosztów codziennych dojazdów z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia służby i z powrotem,
 • wyznaczonemu do pełnienia służby wojskowej poza granicami państwa, korzystającemu z prawa do nieodpłatnego zakwaterowania w lokalu mieszkalnym albo równoważnika pieniężnego na wynajęcie lokalu mieszkalnego.

Świadczenie mieszkaniowe przysługuje do dnia:

 • protokolarnego przyjęcia kwatery (lokalu), nie dłużej jednak niż do dnia, w którym decyzja o przydziale stała się ostateczna;
 • protokolarnego przyjęcia miejsca w internacie albo kwaterze internatowej;
 • pobierania uposażenia w przypadku korzystania z urlopu macierzyńskiego i wychowawczego.

W przypadku:

 • zajmowania lokalu mieszkalnego albo miejsca w internacie albo w kwaterze internatowej, świadczenie mieszkaniowe wypłaca się od dnia następującego po dniu zwolnienia lokalu lub miejsca w internacie,
 • oddelegowania żołnierza otrzymującego świadczenie mieszkaniowe do wykonywania obowiązków służbowych poza garnizon pełnienia służby, świadczenie mieszkaniowe przysługuje mu w wysokości określonej dla garnizonu, w którym pełni służbę wojskową.
  (patrz: art. 48d ustawy z dnia 22.06.1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP)

W sytuacji zakończenia pełnienia służby wojskowej w danym garnizonie żołnierz zobowiązany jest poinformować o tym fakcie właściwego dyrektora oddziału regionalnego.

Proszę o informowanie właściwego dyrektora oddziału regionalnego o zmianach w zakresie:

 • pełnionej służby wojskowej,
 • posiadanego stanu cywilnego i rodzinnego.

Zgodnie z art. 24 ust. 5 ustawy o zakwaterowaniu (…) żołnierz zawodowy jest obowiązany niezwłocznie powiadomić dyrektora oddziału regionalnego o wszelkich okolicznościach mających wpływ na jego prawo do zakwaterowania. Skutki braku powiadomienia organów Agencji o zaistniałych zmianach obciążają żołnierza.

...

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Akceptuję
PRZEJDŹ DO ANKIETY