Formularz zgłoszenia naruszeń prawa

ZASADY ZGŁOSZENIA NARUSZENIA PRAWA

W Agencji Mienia Wojskowego zgłoszenia naruszenia prawa mogą być dokonywane pisemnie lub ustnie. Osobą upoważnioną do przyjmowania zgłoszeń naruszenia prawa jest Dyrektor Departamentu Obsługi Biura Prezesa.

1.    Zgłoszenia pisemne mogą być dokonywane:

a)    w formie listownej na adres:
Agencja Mienia Wojskowego
ul. Nowowiejska 26A
00 – 911 Warszawa
z dopiskiem na kopercie „zgłoszenie nieprawidłowości - do rąk własnych Dyrektor Departamentu Obsługi Biura Prezesa”;

b)    poprzez stronę internetową www.amw.com.pl na dedykowanym do tego celu formularzu i przesłaniu na adres: sygnalista@amw.com.pl  

2.    Zgłoszenia ustne mogą być dokonywane:

a)    osobiście w pokoju nr 309 w siedzibie Biura Prezesa Agencji,

b)    telefonicznie pod numerem telefonu 22 501-93-21.

Prawidłowo złożone zgłoszenie powinno zawierać w szczególności:
1)    dane osoby zgłaszającej, tj.: imię i nazwisko, stanowisko, miejsce pracy,
2)    datę i miejsce sporządzenia zgłoszenia,
3)    dane osób, które dopuściły się naruszenia prawa, tj.: imię i nazwisko, stanowisko, miejsce pracy,
4)    opis nieprawidłowości oraz ich daty,
5)    dane kontaktowe, tj.: nr telefonu i/lub adres poczty elektronicznej.

Do zgłoszenia można dołączyć dokumentację dowodową, wykaz świadków oraz inne dowody w sprawie.

Ponadto Zgłaszający podlega ochronie, a jego dane osobowe  nie mogą być ujawnione.

Załącznik nr 1 Karta zgłoszenia naruszeń prawa [https://amw.com.pl/uploads/formularze/2024/Zalacznik_nr_1_Karta_zgloszenia_naruszen_prawa.docx] (.docx, 13.20 kB)
...
PRZEJDŹ DO ANKIETY