Prawo

Ustawy:

ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2061 oraz z 2023 r. poz. 1463 i 1872) [https://amw.com.pl/uploads/prawo/2023/10/ustawa_z_dnia_10_lipca_2015_r._o_Agencji_Mienia_Wojskowego_Dz._U._z_2022_r._poz._2061_oraz_z_2023_r._poz._1463_i_1872.pdf] (.pdf, 395.23 kB)
ustawa z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1623 oraz z 2023 r. poz. 1872) [https://amw.com.pl/uploads/prawo/2023/10/ustawa_z_dnia_22_czerwca_1995_r._o_zakwaterowaniu_Sil_Zbrojnych_Rzeczypospolitej_Polskiej_Dz._U._z_2022_r._poz._1623_oraz_z_2023_r._poz._1872.pdf] (.pdf, 266.41 kB)
ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2021.1899 j.t.) [https://amw.com.pl/uploads/prawo/2019/ustawa_z_dnia_21_sierpnia_1997_r._o_gospodarce_nieruchomosciami_j.t._Dz._U._z_2018_r._poz._2204_z_pozn._zm..pdf] (.pdf, 679.34 kB)
ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2017.2097 j.t.) [https://amw.com.pl/uploads/prawo/2019/ustawa_z_dnia_8_lipca_2005_r._o_realizacji_prawa_do_rekompentasy_z_tytulu_pozostawienia_nieruchomosci_poza_obecnymi_granicami_Rzeczypospolitej_Polskiej_t.j._Dz._U._z_2017_r._poz._2097.pdf] (.pdf, 138.76 kB)
ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa [https://amw.com.pl/uploads/prawo/2023/12/lex-dz-u-2023-1582-t-j-obrot-z-zagranica-towarami.pdf] (.pdf, 217.59 kB)
ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym [https://amw.com.pl/uploads/prawo/2023/12/lex-dz-u-2023-1743-t-j-wykonywanie-dzialalnosci.pdf] (.pdf, 482.92 kB)
ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 j.t. z późn. zm.) [https://amw.com.pl/uploads/prawo/2022/ustawa_z_dnia_11_wrzesnia_2019_r._Prawo_zamowien_publicznych.pdf] (.pdf, 806.14 kB)
ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2021.305 j.t. z późn. zm.) [https://amw.com.pl/uploads/prawo/2022/ustawa_z_dnia_27_sierpnia_2009_r._o_finansach_publicznych.pdf] (.pdf, 584.39 kB)
ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej (Dz.U.2021.1233 j.t. z późn. zm.) [https://amw.com.pl/uploads/prawo/2022/ustawa_z_dnia_21_listopada_2008_roku_o_sluzbie_cywilnej.pdf] (.pdf, 224.59 kB)
ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U.2020.711 j.t z późn. zm.) [https://amw.com.pl/uploads/prawo/2022/ustawa_z_dnia_19_grudnia_2008_r._o_partnerstwie_publiczno-prywatnym.pdf] (.pdf, 124.60 kB)
ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U.2017.2278 j.t.) [https://amw.com.pl/uploads/prawo/2019/Ustawa_z_dnia_24_marca_1920_r_o_nabywaniu_nieruchomosci_przez_cudzoziemcow_j.t._Dz._U._z_2017_r._poz._2278.pdf] (.pdf, 134.82 kB)

Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o Agencji Mienia Wojskowego lub przepisy starsze w tym zakresie (zgodnie z kolejnością przywołania w ustawie):

rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie nadania statutu Agencji Mienia Wojskowego (Dz.U.2017.18 ) [https://amw.com.pl/uploads/prawo/2017/rozporzadzenia/rozpstatutamw.pdf] (.pdf, 108.79 kB)
rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 października 2016 r. w sprawie gospodarki finansowej Agencji Mienia Wojskowego (Dz.U.2016.1745 ) [https://amw.com.pl/uploads/prawo/2017/rozporzadzenia/rozpwsprgospodarkifinanw.pdf] (.pdf, 111.22 kB)
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przekazywania mienia Skarbu Państwa do zagospodarowania albo w użyczenie Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z dnia 30 września 2016 r.) (Dz.U.2016.1599) [https://amw.com.pl/uploads/prawo/2017/rozporzadzenia/rozpwsprszczegolowegosposobuprzekazywaniamienia.pdf] (.pdf, 115.06 kB)
rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Agencję Mienia Wojskowego (Dz.U.2016.275) [https://amw.com.pl/uploads/prawo/2017/rozporzadzenia/rozpwsprgospodarowanialokalamimieszkalnymi.pdf] (.pdf, 342.07 kB)
rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie norm powierzchni użytkowej podstawowej przysługujących żołnierzom zawodowym (Dz.U. z 2016, poz. 1211) [https://amw.com.pl/uploads/prawo/2017/rozporzadzenia/rozpwsprnormpowierzchniuzytkowej.pdf] (.pdf, 102.35 kB)
rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 kwietnia 2024 r. w sprawie opłat za używanie lokali mieszkalnych będących w dyspozycji Agencji Mienia Wojskowego [https://amw.com.pl/uploads/prawo/2024/rozporzadzenie-Ministra-Obrony-Narodowej-z-dnia-4-kwietnia-2024r-w-sprawie-oplat-za-uzywanie-lokali-mieszkalnych-bedacych-w-dyspo.pdf] (.pdf, 373.09 kB)
rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie przydziału kwatery albo innego lokalu mieszkalnego przez Agencję Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2016 r., poz. 419) [https://amw.com.pl/uploads/prawo/2017/rozporzadzenia/rozpwsprprzydzialukwatery.pdf] (.pdf, 270.22 kB)
rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 listopada 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przydziału kwatery albo innego lokalu mieszkalnego przez Agencję Mienia Wojskowego (Dz. U. poz. 2651) [https://amw.com.pl/uploads/prawo/2023/12/rozporzadzenie_Ministra_Obrony_Narodowej_z_dnia_28_listopada_2023_r_zmieniajace_rozporzadzenie_w_sprawie_przydzialu.pdf] (.pdf, 734.84 kB)
rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie wypłaty odprawy mieszkaniowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1195) [https://amw.com.pl/uploads/prawo/2017/rozporzadzenia/rozpwsprwyplatyodprawymieszkaniowej.pdf] (.pdf, 293.64 kB)
rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie zakwaterowania w internatach i kwaterach internatowych oraz odpłatności za to zakwaterowanie Dz. U. poz. 896 [https://amw.com.pl/uploads/prawo/2024/7/rozporzadzenie_MON_z_07_05_2024_w_sprawie_zakwaterowania_w_internatach.pdf] (.pdf, 1511.02 kB)
rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych przez Agencję Mienia Wojskowego (Dz.U.2016.1640) [https://amw.com.pl/uploads/prawo/2017/rozporzadzenia/rozpwsprsprzedazylokalimieszkalnych.pdf] (.pdf, 238.29 kB)
rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej oraz Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie wykazu lotnisk albo lądowisk wojskowych lub ich części niewykorzystywanych przez jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowane. (Dz.U. 2016 poz. 2031) [https://amw.com.pl/uploads/prawo/2017/rozporzadzenia/rozpwsprwykazulotnisk.pdf] (.pdf, 349.89 kB)
rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji mienia Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1118) [https://amw.com.pl/uploads/prawo/2017/rozporzadzenia/rozpwsprsposobuprowadzeniaewidencjimienia.pdf] (.pdf, 102.19 kB)
rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 28 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wypłaty odprawy mieszkaniowej (Dz. U. poz. 2228) [https://amw.com.pl/uploads/prawo/2023/10/rozporzadzenie_MON_zmieniajace_rozporzadzenie_w_sprawie_wyplaty_odprawy_mieszkaniowej.pdf] (.pdf, 848.22 kB)
rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 listopada 2023 r. w sprawie świadczenia mieszkaniowego oraz kosztów utrzymania miejsca zakwaterowania (Dz. U. 2023.2414) [https://amw.com.pl/uploads/prawo/2023/11/Dziennik_Ustaw_Swiadczenie.pdf] (.pdf, 302.93 kB)

Inne akty normatywne zewnętrzne:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 2019 r. w sprawie klasyfikacji rodzajów materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagane uzyskanie koncesji (Dz.U.2019.1888). [https://amw.com.pl/uploads/prawo/2022/Rozporzadzenie_Rady_Ministrow_z_dnia_17_wrzesnia_2019_r._w_sprawie_klasyfikacji_rodzajow_materialow_wybuchowych_broni.pdf] (.pdf, 132.84 kB)
Zarządzenie nr 25 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 września 2022 r. w sprawie szczegółowego trybu sporządzania planów przekazywania Agencji Mienia Wojskowego niektórych składników mienia Skarbu Państwa będącego w trwałym zarządzie lub władaniu organów i jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. Urz. MSWiA z 2022 r. poz. 52) [https://amw.com.pl/uploads/prawo/2023/12/lex-dz-urz-ms-wi-a-2022-52-szczegolowy-tryb.pdf] (.pdf, 80.56 kB)
ZARZĄDZENIE NR 922 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 5 września 2005 r. w sprawie zasad współpracy jednostek organizacyjnych Policji w zakresie zbywania lub likwidacji niektórych składników majątku ruchomego [https://amw.com.pl/uploads/prawo/2023/12/lex-dz-urz-kgp-2005-15-107-zasady-wspolpracy-2.pdf] (.pdf, 88.98 kB)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ewidencjonowania przeznaczonych do obrotu oraz przyjętych na przechowanie lub w komis materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz transakcji obrotu i transakcji w zakresie pośrednictwa (Dz.U.2019.2235) [https://amw.com.pl/uploads/prawo/2022/Rozporzadzenie_Ministra_Spraw_Wewnetrznych_i_Administracji_z_dnia_30_pazdziernika_2019_r._w_sprawie_ewidencjonowania.pdf] (.pdf, 94.81 kB)
rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 1 października 2020 r. w sprawie ewidencji obrotu towarami o znaczeniu strategicznym (Dz.U.2020.1743) [https://amw.com.pl/uploads/prawo/2022/rozporzadzenie_Ministra_Rozwoju_z_dnia_1_pazdziernika_2020_r._w_sprawie_ewidencji_obrotu_towarami_o_znaczeniu_strategicznym.pdf] (.pdf, 87.81 kB)
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. 2021.2231 j.t.) [https://amw.com.pl/uploads/prawo/2017/inne_akty_normatywne/rozpzdn14wrzesnia2014.pdf] (.pdf, 226.90 kB)
Decyzja Nr 175/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 października 2017 r. w sprawie przekazywania składników mienia w trybie ustawy o Agencji Mienia Wojskowego [https://amw.com.pl/uploads/prawo/2023/12/lex-dz-urz-mon-2017-214-przekazywanie-skladnikow.pdf] (.pdf, 442.73 kB)

ustawa z 10 lipca 2015r. o Agencji Mienia Wojskowego

Art. 5.1 Agencja jest agencją wykonawczą w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), nadzorowaną przez Ministra Obrony Narodowej.
2. Agencja działa na podstawie ustawy i statutu.
3. Siedzibą Agencji jest miasto stołeczne Warszawa.
4. W skład Agencji wchodzą:
1) Biuro Prezesa Agencji;
2) oddziały regionalne Agencji.

PEŁNA TREŚĆ USTAWY
...
PRZEJDŹ DO ANKIETY