Prawo

Ustawy:

ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (Dz.U.2021.303 z późn. zm.) [https://amw.com.pl/uploads/prawo/2022/mieszkania/2._ustawa_z_dnia_10_lipca_2015_roku_o_Agencji_Mienia_Wojskowego.pdf] (.pdf, 238.09 kB)
ustawa z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2020.2017 j.t.) [https://amw.com.pl/uploads/prawo/2020/ustawa_z_dnia_22_czerwca_1995_r._o_zakwaterowaniu_Sil_Zbrojnych_Rzeczypospolitej_Polskiej_t.j._Dz._U._z_2018_r._poz._2356_z_pozn._zm.pdf] (.pdf, 628.49 kB)
ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2021.1899 j.t.) [https://amw.com.pl/uploads/prawo/2019/ustawa_z_dnia_21_sierpnia_1997_r._o_gospodarce_nieruchomosciami_j.t._Dz._U._z_2018_r._poz._2204_z_pozn._zm..pdf] (.pdf, 679.34 kB)
ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2017.2097 j.t.) [https://amw.com.pl/uploads/prawo/2019/ustawa_z_dnia_8_lipca_2005_r._o_realizacji_prawa_do_rekompentasy_z_tytulu_pozostawienia_nieruchomosci_poza_obecnymi_granicami_Rzeczypospolitej_Polskiej_t.j._Dz._U._z_2017_r._poz._2097.pdf] (.pdf, 138.76 kB)
ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz.U.2020.509 j.t.) [https://amw.com.pl/uploads/prawo/2022/ustawa_z_dnia_29_listopada_2000_r._o_obrocie_z_zagranica_towarami_technologiami_i_uslugami_o_znaczeniu_strategicznym.pdf] (.pdf, 166.53 kB)
ustawa z 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz.U.2022.268 j.t.) [https://amw.com.pl/uploads/prawo/2022/ustawa_z_13_czerwca_2019_r._o_wykonywaniu_dzialalnosci_gospodarczej_w_zakresie_wytwarzania_i_obrotu_materialami_wybuchowymi.pdf] (.pdf, 328.78 kB)
ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 j.t. z późn. zm.) [https://amw.com.pl/uploads/prawo/2022/ustawa_z_dnia_11_wrzesnia_2019_r._Prawo_zamowien_publicznych.pdf] (.pdf, 806.14 kB)
ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2021.305 j.t. z późn. zm.) [https://amw.com.pl/uploads/prawo/2022/ustawa_z_dnia_27_sierpnia_2009_r._o_finansach_publicznych.pdf] (.pdf, 584.39 kB)
ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej (Dz.U.2021.1233 j.t. z późn. zm.) [https://amw.com.pl/uploads/prawo/2022/ustawa_z_dnia_21_listopada_2008_roku_o_sluzbie_cywilnej.pdf] (.pdf, 224.59 kB)
ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U.2020.711 j.t z późn. zm.) [https://amw.com.pl/uploads/prawo/2022/ustawa_z_dnia_19_grudnia_2008_r._o_partnerstwie_publiczno-prywatnym.pdf] (.pdf, 124.60 kB)
ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U.2017.2278 j.t.) [https://amw.com.pl/uploads/prawo/2019/Ustawa_z_dnia_24_marca_1920_r_o_nabywaniu_nieruchomosci_przez_cudzoziemcow_j.t._Dz._U._z_2017_r._poz._2278.pdf] (.pdf, 134.82 kB)

Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o Agencji Mienia Wojskowego lub przepisy starsze w tym zakresie (zgodnie z kolejnością przywołania w ustawie):

rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie nadania statutu Agencji Mienia Wojskowego (Dz.U.2017.18 ) [https://amw.com.pl/uploads/prawo/2017/rozporzadzenia/rozpstatutamw.pdf] (.pdf, 108.79 kB)
rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 października 2016 r. w sprawie gospodarki finansowej Agencji Mienia Wojskowego (Dz.U.2016.1745 ) [https://amw.com.pl/uploads/prawo/2017/rozporzadzenia/rozpwsprgospodarkifinanw.pdf] (.pdf, 111.22 kB)
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przekazywania mienia Skarbu Państwa do zagospodarowania albo w użyczenie Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z dnia 30 września 2016 r.) (Dz.U.2016.1599) [https://amw.com.pl/uploads/prawo/2017/rozporzadzenia/rozpwsprszczegolowegosposobuprzekazywaniamienia.pdf] (.pdf, 115.06 kB)
rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Agencję Mienia Wojskowego (Dz.U.2016.275) [https://amw.com.pl/uploads/prawo/2017/rozporzadzenia/rozpwsprgospodarowanialokalamimieszkalnymi.pdf] (.pdf, 342.07 kB)
rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie norm powierzchni użytkowej podstawowej przysługujących żołnierzom zawodowym (Dz.U. z 2016, poz. 1211) [https://amw.com.pl/uploads/prawo/2017/rozporzadzenia/rozpwsprnormpowierzchniuzytkowej.pdf] (.pdf, 102.35 kB)
rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 września 2016 r. w sprawie opłat za używanie lokali mieszkalnych będących w dyspozycji Agencji Mienia Wojskowego (Dz.U. z 2016, poz. 1568) [https://amw.com.pl/uploads/prawo/2017/rozporzadzenia/rozpwsproplatzauzywanielokalimieszk.pdf] (.pdf, 214.25 kB)
rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie przydziału kwatery albo innego lokalu mieszkalnego przez Agencję Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2016 r., poz. 419) [https://amw.com.pl/uploads/prawo/2017/rozporzadzenia/rozpwsprprzydzialukwatery.pdf] (.pdf, 270.22 kB)
rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie wypłaty odprawy mieszkaniowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1195) [https://amw.com.pl/uploads/prawo/2017/rozporzadzenia/rozpwsprwyplatyodprawymieszkaniowej.pdf] (.pdf, 293.64 kB)
rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie wypłaty świadczenia mieszkaniowego (Dz.U.2018.633 j.t.) [https://amw.com.pl/uploads/prawo/2019/rozporzadzenie_Ministra_Obrony_Narodowej_z_dnia_3_listopada_2015_r._w_sprawie_wyplaty_swiadczenia_mieszkaniowego_j.t._Dz._U._z_2018_r._poz._633.pdf] (.pdf, 63.33 kB)
rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zakwaterowania w internatach i kwaterach internatowych oraz odpłatności za to zakwaterowanie (Dz.U.2020.1104) [https://amw.com.pl/uploads/prawo/2020/rozporzadzenie_Ministra_Obrony_Narodowej_z_dnia_29_maja_2020_r._w_sprawie_zakwaterowania_w_internatach_i_kwaterach_internatowych_oraz_odplatnosci_za_to_zakwaterowanie_Dz._U._z_2020_r._poz._1104.pdf] (.pdf, 1463.51 kB)
rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych przez Agencję Mienia Wojskowego (Dz.U.2016.1640) [https://amw.com.pl/uploads/prawo/2017/rozporzadzenia/rozpwsprsprzedazylokalimieszkalnych.pdf] (.pdf, 238.29 kB)
rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej oraz Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie wykazu lotnisk albo lądowisk wojskowych lub ich części niewykorzystywanych przez jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowane. (Dz.U. 2016 poz. 2031) [https://amw.com.pl/uploads/prawo/2017/rozporzadzenia/rozpwsprwykazulotnisk.pdf] (.pdf, 349.89 kB)
rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji mienia Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1118) [https://amw.com.pl/uploads/prawo/2017/rozporzadzenia/rozpwsprsposobuprowadzeniaewidencjimienia.pdf] (.pdf, 102.19 kB)

Inne akty normatywne zewnętrzne:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 2019 r. w sprawie klasyfikacji rodzajów materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagane uzyskanie koncesji (Dz.U.2019.1888). [https://amw.com.pl/uploads/prawo/2022/Rozporzadzenie_Rady_Ministrow_z_dnia_17_wrzesnia_2019_r._w_sprawie_klasyfikacji_rodzajow_materialow_wybuchowych_broni.pdf] (.pdf, 132.84 kB)
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz. U. Nr 97, poz. 443 z późn. zm.) [https://amw.com.pl/uploads/prawo/2017/inne_akty_normatywne/rozpRNz5pazdz1993wsprzasadorgprzetargu.pdf] (.pdf, 119.79 kB)
zarządzenie Nr 21 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu sporządzania planów przekazywania Agencji Mienia Wojskowego niektórych składników mienia Skarbu Państwa będącego w trwałym zarządzie lub władaniu organów i jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. Urz. MSWiA Nr 9, poz. 21 z późn. zm.) [https://amw.com.pl/uploads/prawo/2017/inne_akty_normatywne/zarzadzenieNr21.pdf] (.pdf, 102.62 kB)
zarządzenie Nr 922 Komendanta Głównego Policji z dnia 5 września 2005 r. w sprawie zasad współpracy jednostek organizacyjnych Policji w zakresie zbywania lub likwidacji niektórych składników majątku ruchomego (Dz. Urz. KGP Nr 15, poz.107 z późn. zm.) [https://amw.com.pl/uploads/prawo/2019/zarzadzenie_Nr_922_Komendatna_Glownego_Policji_z_dnia_5_wrzesnia_2005_r._w_sprawie_zasad_wspolpracy_jednostek_organizacyjnych_Policji_w_zakresie_zbywania_lub_likwidacji_niektorych_skladnikow_majatku_ruchomego.pdf] (.pdf, 95.70 kB)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ewidencjonowania przeznaczonych do obrotu oraz przyjętych na przechowanie lub w komis materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz transakcji obrotu i transakcji w zakresie pośrednictwa (Dz.U.2019.2235) [https://amw.com.pl/uploads/prawo/2022/Rozporzadzenie_Ministra_Spraw_Wewnetrznych_i_Administracji_z_dnia_30_pazdziernika_2019_r._w_sprawie_ewidencjonowania.pdf] (.pdf, 94.81 kB)
rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 1 października 2020 r. w sprawie ewidencji obrotu towarami o znaczeniu strategicznym (Dz.U.2020.1743) [https://amw.com.pl/uploads/prawo/2022/rozporzadzenie_Ministra_Rozwoju_z_dnia_1_pazdziernika_2020_r._w_sprawie_ewidencji_obrotu_towarami_o_znaczeniu_strategicznym.pdf] (.pdf, 87.81 kB)
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. 2021.2231 j.t.) [https://amw.com.pl/uploads/prawo/2017/inne_akty_normatywne/rozpzdn14wrzesnia2014.pdf] (.pdf, 226.90 kB)
decyzja Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 października 2017 r. w sprawie przekazywania składników mienia w trybie ustawy o Agencji Mienia Wojskowego (Dziennik Urzędowy Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 listopada 2017 r., poz. 214). [https://amw.com.pl/uploads/prawo/2017/inne_akty_normatywne/decyzjaMONz30pazdz2017wsprprzekazywaniaskladnikowmienia.pdf] (.pdf, 327.26 kB)

ustawa z 10 lipca 2015r. o Agencji Mienia Wojskowego

Art. 5.1 Agencja jest agencją wykonawczą w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), nadzorowaną przez Ministra Obrony Narodowej.
2. Agencja działa na podstawie ustawy i statutu.
3. Siedzibą Agencji jest miasto stołeczne Warszawa.
4. W skład Agencji wchodzą:
1) Biuro Prezesa Agencji;
2) oddziały regionalne Agencji.

PEŁNA TREŚĆ USTAWY
...

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Akceptuję
PRZEJDŹ DO ANKIETY