Prawo

Ustawy:

ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (Dz.U.2021.303 j.t.) [https://amw.com.pl/uploads/prawo/2020/D20151322Lj.pdf] (.pdf, 840.40 kB)
ustawa z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2020.2017 j.t.) [https://amw.com.pl/uploads/prawo/2020/ustawa_z_dnia_22_czerwca_1995_r._o_zakwaterowaniu_Sil_Zbrojnych_Rzeczypospolitej_Polskiej_t.j._Dz._U._z_2018_r._poz._2356_z_pozn._zm.pdf] (.pdf, 628.49 kB)
ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) [https://amw.com.pl/uploads/prawo/2019/ustawa_z_dnia_21_sierpnia_1997_r._o_gospodarce_nieruchomosciami_j.t._Dz._U._z_2018_r._poz._2204_z_pozn._zm..pdf] (.pdf, 679.34 kB)
ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2097) [https://amw.com.pl/uploads/prawo/2019/ustawa_z_dnia_8_lipca_2005_r._o_realizacji_prawa_do_rekompentasy_z_tytulu_pozostawienia_nieruchomosci_poza_obecnymi_granicami_Rzeczypospolitej_Polskiej_t.j._Dz._U._z_2017_r._poz._2097.pdf] (.pdf, 138.76 kB)
ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (j.t. Dz.U.2017.1050 z późn. zm.) [https://amw.com.pl/uploads/prawo/2019/ustawa_z_dnia_29_listopada_2000_r._o_obrocie_z_zagranica_towarami_technologiami_i_uslugami_o_znaczeniu_strategicznym_dla_bezpieczenstwa_panstwa_a_takze_dla_utrzymania_miedzynarodowego_pokoju_i_bezpieczenstwa.pdf] (.pdf, 219.03 kB)
ustawa z 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2037 z późn. zm.) [https://amw.com.pl/uploads/prawo/Nowe/ustawa z 22 czerwca 2001r.pdf] (.pdf, 1096.64 kB)
ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) [https://amw.com.pl/uploads/prawo/2019/ustawa_z_dnia_29_stycznia_2004_r._Prawo_zamowien_publicznych_j.t._Dz._U._z_2018_r._poz._1986_z_pozn._zm..pdf] (.pdf, 937.83 kB)
ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) [https://amw.com.pl/uploads/prawo/2019/ustawa_z_dnia_27_sierpnia_2009_r._o_finansach_publicznych_j.t._Dz._U._z_2017_r._poz._2077_z_pozn._zm..pdf] (.pdf, 843.10 kB)
ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej (j.t. Dz.U.2018 r. poz. 1559) [https://amw.com.pl/uploads/prawo/2019/ustawa_z_dnia_21_listopada_2008_r._o_sluzbie_cywilnej_t.j._Dz.U.2018_r._poz._1559.pdf] (.pdf, 334.10 kB)
ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1834 z późn. zm.) [https://amw.com.pl/uploads/prawo/2019/ustawa_z_dnia_19_grudnia_2008_r._o_partnerstwie_publiczno-prywatnym_j.t._Dz._U._z_2017_r._poz._1834_z_pozn._zm..pdf] (.pdf, 153.71 kB)
ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278) [https://amw.com.pl/uploads/prawo/2019/Ustawa_z_dnia_24_marca_1920_r_o_nabywaniu_nieruchomosci_przez_cudzoziemcow_j.t._Dz._U._z_2017_r._poz._2278.pdf] (.pdf, 134.82 kB)

Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o Agencji Mienia Wojskowego lub przepisy starsze w tym zakresie (zgodnie z kolejnością przywołania w ustawie):

rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie nadania statutu Agencji Mienia Wojskowego (Dz.U.2017.18 ) [https://amw.com.pl/uploads/prawo/2017/rozporzadzenia/rozpstatutamw.pdf] (.pdf, 108.79 kB)
rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 października 2016 r. w sprawie gospodarki finansowej Agencji Mienia Wojskowego (Dz.U.2016.1745 ) [https://amw.com.pl/uploads/prawo/2017/rozporzadzenia/rozpwsprgospodarkifinanw.pdf] (.pdf, 111.22 kB)
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przekazywania mienia Skarbu Państwa do zagospodarowania albo w użyczenie Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z dnia 30 września 2016 r.) (Dz.U.2016.1599) [https://amw.com.pl/uploads/prawo/2017/rozporzadzenia/rozpwsprszczegolowegosposobuprzekazywaniamienia.pdf] (.pdf, 115.06 kB)
rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Agencję Mienia Wojskowego (Dz.U.2016.275) [https://amw.com.pl/uploads/prawo/2017/rozporzadzenia/rozpwsprgospodarowanialokalamimieszkalnymi.pdf] (.pdf, 342.07 kB)
rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie norm powierzchni użytkowej podstawowej przysługujących żołnierzom zawodowym (Dz.U. z 2016, poz. 1211) [https://amw.com.pl/uploads/prawo/2017/rozporzadzenia/rozpwsprnormpowierzchniuzytkowej.pdf] (.pdf, 102.35 kB)
rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 września 2016 r. w sprawie opłat za używanie lokali mieszkalnych będących w dyspozycji Agencji Mienia Wojskowego (Dz.U. z 2016, poz. 1568) [https://amw.com.pl/uploads/prawo/2017/rozporzadzenia/rozpwsproplatzauzywanielokalimieszk.pdf] (.pdf, 214.25 kB)
rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie przydziału kwatery albo innego lokalu mieszkalnego przez Agencję Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2016 r., poz. 419) [https://amw.com.pl/uploads/prawo/2017/rozporzadzenia/rozpwsprprzydzialukwatery.pdf] (.pdf, 270.22 kB)
rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie wypłaty odprawy mieszkaniowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1195) [https://amw.com.pl/uploads/prawo/2017/rozporzadzenia/rozpwsprwyplatyodprawymieszkaniowej.pdf] (.pdf, 293.64 kB)
rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie wypłaty świadczenia mieszkaniowego (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 633) [https://amw.com.pl/uploads/prawo/2019/rozporzadzenie_Ministra_Obrony_Narodowej_z_dnia_3_listopada_2015_r._w_sprawie_wyplaty_swiadczenia_mieszkaniowego_j.t._Dz._U._z_2018_r._poz._633.pdf] (.pdf, 63.33 kB)
rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie zakwaterowania w internatach i kwaterach internatowych oraz odpłatności za to zakwaterowanie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1104) [https://amw.com.pl/uploads/prawo/2020/rozporzadzenie_Ministra_Obrony_Narodowej_z_dnia_29_maja_2020_r._w_sprawie_zakwaterowania_w_internatach_i_kwaterach_internatowych_oraz_odplatnosci_za_to_zakwaterowanie_Dz._U._z_2020_r._poz._1104.pdf] (.pdf, 1463.51 kB)
rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych przez Agencję Mienia Wojskowego (Dz.U.2016.1640) [https://amw.com.pl/uploads/prawo/2017/rozporzadzenia/rozpwsprsprzedazylokalimieszkalnych.pdf] (.pdf, 238.29 kB)
rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej oraz Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie wykazu lotnisk albo lądowisk wojskowych lub ich części niewykorzystywanych przez jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowane. (Dz.U. 2016 poz. 2031) [https://amw.com.pl/uploads/prawo/2017/rozporzadzenia/rozpwsprwykazulotnisk.pdf] (.pdf, 349.89 kB)
rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji mienia Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1118) [https://amw.com.pl/uploads/prawo/2017/rozporzadzenia/rozpwsprsposobuprowadzeniaewidencjimienia.pdf] (.pdf, 102.19 kB)

Inne akty normatywne zewnętrzne:

rozporządzenie Rady Ministrów z 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz. U. Nr 145, poz. 1625 z późn. zm.) [https://amw.com.pl/uploads/prawo/2017/inne_akty_normatywne/rozpRMz3gru2001wsprrodzajowbroni.pdf] (.pdf, 184.97 kB)
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz. U. Nr 97, poz. 443 z późn. zm.) [https://amw.com.pl/uploads/prawo/2017/inne_akty_normatywne/rozpRNz5pazdz1993wsprzasadorgprzetargu.pdf] (.pdf, 119.79 kB)
zarządzenie Nr 21 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu sporządzania planów przekazywania Agencji Mienia Wojskowego niektórych składników mienia Skarbu Państwa będącego w trwałym zarządzie lub władaniu organów i jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. Urz. MSWiA Nr 9, poz. 21 z późn. zm.) [https://amw.com.pl/uploads/prawo/2017/inne_akty_normatywne/zarzadzenieNr21.pdf] (.pdf, 102.62 kB)
zarządzenie Nr 922 Komendanta Głównego Policji z dnia 5 września 2005 r. w sprawie zasad współpracy jednostek organizacyjnych Policji w zakresie zbywania lub likwidacji niektórych składników majątku ruchomego (Dz. Urz. KGP Nr 15, poz.107 z późn. zm.) [https://amw.com.pl/uploads/prawo/2019/zarzadzenie_Nr_922_Komendatna_Glownego_Policji_z_dnia_5_wrzesnia_2005_r._w_sprawie_zasad_wspolpracy_jednostek_organizacyjnych_Policji_w_zakresie_zbywania_lub_likwidacji_niektorych_skladnikow_majatku_ruchomego.pdf] (.pdf, 95.70 kB)
rozporządzenie Ministra Gospodarki i Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie sprzedaży materiałów wybuchowych, broni, amunicji, wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz kontroli przestrzegania warunków sprzedaży (Dz.U. 2013 poz. 343) [https://amw.com.pl/uploads/prawo/2017/inne_akty_normatywne/rozpMGiMSWz6mar2013wsprsprzedazymatwybuchowych.pdf] (.pdf, 236.06 kB)
rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 sierpnia 2012 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania wprowadzonych do obrotu materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1008) [https://amw.com.pl/uploads/prawo/2017/inne_akty_normatywne/rozpMinGospz22sierpnia2013wsprsposobuewidencjonowania.pdf] (.pdf, 177.54 kB)
rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ewidencji obrotu towarami o znaczeniu strategicznym (Dz. U. z 2013 r., poz. 619) [https://amw.com.pl/uploads/prawo/2017/inne_akty_normatywne/rozpMgz10maja2013wsprewidencjiobrotutowarami.pdf] (.pdf, 173.09 kB)
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2014 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity: Dz.U. 2014.1490) [https://amw.com.pl/uploads/prawo/2017/inne_akty_normatywne/rozpzdn14wrzesnia2014.pdf] (.pdf, 226.90 kB)
decyzja Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 października 2017 r. w sprawie przekazywania składników mienia w trybie ustawy o Agencji Mienia Wojskowego (Dziennik Urzędowy Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 listopada 2017 r., poz. 214). [https://amw.com.pl/uploads/prawo/2017/inne_akty_normatywne/decyzjaMONz30pazdz2017wsprprzekazywaniaskladnikowmienia.pdf] (.pdf, 327.26 kB)

ustawa z 10 lipca 2015r. o Agencji Mienia Wojskowego

Art. 5.1 Agencja jest agencją wykonawczą w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2017.2077 j.t.), nadzorowaną przez Ministra Obrony Narodowej.
2. Agencja działa na podstawie ustawy i statutu.
3. Siedzibą Agencji jest miasto stołeczne Warszawa.
4. W skład Agencji wchodzą:
1) Biuro Prezesa Agencji;
2) oddziały regionalne Agencji.

PEŁNA TREŚĆ USTAWY
...

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Akceptuję
PRZEJDŹ DO ANKIETY