Wysokość odprawy

Wysokość odprawy mieszkaniowej reguluje art. 47 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. W świetle tego przepisu obliczając odprawę mieszkaniową należy przyjąć:

1. posiadaną przez żołnierza wysługę – 3% za każdy rok podlegający zaliczeniu do wysługi lat, od której jest uzależniona wysokość dodatku za długoletnią służbę wojskową, jednakże nie mniej niż 45% i nie więcej niż 100%. Każdy rozpoczęty rok, w którym nastąpiło zwolnienie ze służby ( w tym także śmierć żołnierza) przyjmuje się jako rok pełny.

   a) 45% przyjmuje się w sytuacji żołnierza zwolnionego z zawodowej służby wojskowej:

 • któremu przyznano wojskową rentę inwalidzką przed nabyciem prawa do emerytury wojskowej;
 •  posiadającego 15 lat wysługi;

   b) 100% przyjmuje się w przypadku żołnierza:

 • zwalnianego ze służby, posiadającego ponad 33 lata wysługi;
 • którego śmierć  pozostaje w związku ze służbą wojskową.

2. maksymalną powierzchnię użytkową podstawową przypadającą na jedną normę, która wynosi 12 m² (w przypadku gospodarstwa jednoosobowego norma wynosi - 16 m² ), tj.:

 • max. powierzchna  - 1 norma - 16 m²
 • max. powierzchna  - 2 normy - 24 m² (wielokrotność 12)

3. ilość norm przysługujących żołnierzowi w dniu:

 • wskazanym przez żołnierza w okresie zawodowej służby wojskowej;
 • śmierci żołnierza zawodowego;

Przy ustalaniu należnych norm uwzględnia się stanowisko służbowe żołnierza zawodowego oraz jego stan rodzinny;
Członkami rodziny żołnierza zawodowego przyjmowanymi do wyliczenia odprawy są:

 • małżonek;
 • wspólnie zamieszkałe dzieci własne, przysposobione, przyjęte na wychowanie na podstawie orzeczenia sądu opiekuńczego, dzieci małżonka, zwane dalej „dziećmi”, do czasu zawarcia przez nie związku małżeńskiego, nie dłużej jednak niż do dnia ukończenia 25 roku życia, chyba, że przed tym dniem stały się niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji i nie zawarły związku małżeńskiego;

   Nie uwzględnia się norm na:

 • byłego małżonka;
 • członka rodziny żołnierza wnioskującego o odprawę mieszkaniową, gdy został już uwzględniony przy ustalaniu wysokości
  odprawy mieszkaniowej na inną osobę niż ten żołnierz, z wyjątkiem sytuacji gdy uprawniony do odprawy mieszkaniowej, o którym mowa w art. 23 ust. 1, jest dzieckiem żołnierza, uwzględnionym przy ustalaniu wysokości odprawy mieszkaniowej tego żołnierza;

W przypadku gdy oboje małżonkowie są żołnierzami zawodowymi, naliczanie norm żołnierzowi wnioskującemu o odprawę mieszkaniową na małżonka będącego żołnierzem, może nastąpić za zgodą obu małżonków. Małżonkowie w formie oświadczenia wskazują, u którego z małżonków należy uwzględnić normy na dzieci. W przypadku braku jednomyślnego stanowiska małżonków, uwzględnienie dzieci następuje przy wniosku małżonka żołnierza, który później wystąpi z wnioskiem o wypłatę odprawy mieszkaniowej:

4. wskaźnik 1,66;

5. wskaźnik ceny 1 m² powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego oddanego do użytkowania, określany w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z kwartału poprzedzającego kwartał, w którym:

 • decyzja o zwolnieniu żołnierza z zawodowej służby wojskowej stałą się ostateczna, w przypadku złożenia wniosku o wypłatę odprawy mieszkaniowej przed zakończeniem pełnienia zawodowej służby wojskowej,
 • nastąpiło zwolnienie żołnierza z zawodowej służby wojskowej, w przypadku złożenia wniosku o wypłatę odprawy mieszkaniowej po zakończeniu pełnienia zawodowej służby wojskowej.  

Wartość ww. wskaźnika ogłaszana jest przez GUS w Dzienniku Urzędowym GUS, w drugiej połowie drugiego miesiąca po każdym kwartale.

Wysokość odprawy stanowi iloczyn powyższych wartości.

W zakładce „Kalkulator odprawy” można dokonać przykładowego wyliczenia wysokości odprawy mieszkaniowej.


1 niezależnie od ilości norm należnych żołnierzowi w dniu jego zwolnienia z zawodowej służby wojskowej;

2 do kapitana (kapitana marynarki) włącznie - 1 norma, od majora/komendanta podporucznika do pułkownika/komandora - dwie normy; od generała brygady/kontradmirała do generała/admirała - przysługują trzy normy powierzchni użytkowej podstawowej lokalu mieszkalnego (§ 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie norm powierzchni użytkowej podstawowej przysługujących żołnierzom zawodowym (Dz. U. z 2016 r.  poz. 1211)

3 w praktyce ojciec żołnierz zawodowy otrzyma odprawę na syna żołnierza zawodowego oraz syn żołnierz zawodowy będzie mógł w przyszłości otrzymać odprawę mieszkaniową;

...
PRZEJDŹ DO ANKIETY