Rozkwaterowanie

Podstawę prawna dokonania rozkwaterowania żołnierza zawodowego i jego małżonka po orzeczonym rozwodzie stanowi art. 41a ustawy o zakwaterowaniu (…).

Przepis ten przewiduje dwa różne tryby postępowania w przypadku rozwodu żołnierza zajmującego lokal mieszkalny w zależności od tego, czy żołnierz posiada dzieci, czy też nie:

a) gdy żołnierz posiada dziecko Agencja Mienia Wojskowego dokonuje rozkwaterowania w ten sposób, że:

  • żołnierzowi wydawana jest decyzja o prawie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym, z uwzględnieniem przysługujących norm, według stanu z dnia uprawomocnienia się wyroku orzekającego rozwód;
  • z byłym małżonkiem żołnierza zawodowego wychowującym dziecko, który nie posiada tytułu prawnego do zajmowania innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego jednorodzinnego i nie jest uprawniony do lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego jednorodzinnego na podstawie odrębnych przepisów, zawiera na czas oznaczony umowę najmu lokalu mieszkalnego położonego w tej samej miejscowości albo w miejscowości pobliskiej albo za jego zgodą w innej miejscowości, w której Agencja posiada wolny zasób mieszkaniowy internatowy;
  • byłego małżonka żołnierza zawodowego niewychowującego dziecka wzywa się do opróżnienia lokalu mieszkalnego, bez konieczności zapewnienia lokalu ze strony Agencji

b) gdy żołnierz nie posiada dzieci:

  • żołnierzowi wydawana jest decyzja o prawie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym, z uwzględnieniem przysługujących norm, według stanu z dnia uprawomocnienia się wyroku orzekającego rozwód;
  • były małżonek zobowiązany jest w terminie trzydziestu dni od dnia uprawomocnienia się wyroku orzekającego rozwód opróżnić lokal mieszkalny, bez konieczności zapewnienia lokalu ze strony Agencji.

Przy czym byłemu małżonkowi nieposiadającemu lub niewychowującemu dziecka, który jest osobą: w ciąży, niepełnosprawną, ubezwłasnowolnioną, obłożnie chorą, emerytem bądź rencistą przysługuje , na podstawie wyroku sądowego, lokal socjalny od gminy.

Rozkwaterowanie przysługuje tylko żołnierzom zawodowym, a nie przykładowo emerytom wojskowym.

...
PRZEJDŹ DO ANKIETY