Termin wypłaty świadczenia

Świadczenie mieszkaniowe jest wypłacane od pierwszego dnia miesiąca, w którym wpłynął wniosek o wypłatę świadczenia mieszkaniowego do właściwego oddziału regionalnego Agencji.

Świadczenie mieszkaniowe wypłaca dyrektor oddziału regionalnego właściwy miejscowo dla garnizonu, w którym żołnierz pełni służbę wojskową.

Przelew środków następuje - do dziesiątego dnia każdego miesiąca kalendarzowego - za poprzedni miesiąc, począwszy od pierwszego dnia miesiąca, w którym wpłynął wniosek o wypłatę świadczenia mieszkaniowego do właściwego dyrektora oddziału regionalnego.

Wypłata trwa - do ostatniego dnia pełnienia służby w danej miejscowości określonej w rozkazie personalnym wydanym przez właściwy organ wojskowy.

Nie jest wypłacane świadczenie mieszkaniowe za miesiące poprzedzające złożenie wniosku, dlatego żołnierz powinien jak najszybciej taki wniosek złożyć.

Żołnierz zawodowy, który zmienił miejsce pełnienia służby jest zobowiązany złożyć nowy wniosek o wypłatę świadczenia mieszkaniowego do właściwego dyrektora oddziału regionalnego.

WAŻNE1:

W przypadku zmian:

  • stanu rodziny należy KONIECZNIE przesłać do dyrektora oddziału regionalnego, który wypłaca świadczenie mieszkaniowe odpowiednio do zdarzenia, np. zawarcie związku małżeńskiego: wniosek aktualizujący wraz odpisem skróconego aktu małżeństwa
  • związanych z małżonkiem żołnierzem.
    • Żołnierz, który zawrze związek małżeński z żołnierzem albo w przypadku, gdy małżonek rozpocznie pełnić służbę wojskową, jako żołnierz zawodowy jest zobowiązany złożyć wniosek aktualizujący wraz odpisem skróconego aktu małżeństwa

Składając oświadczenia żołnierz zawodowy potwierdza/aktualizuje potwierdzenie, m.in., że on i jego małżonek nie zrealizował prawa do zakwaterowania w formach określonych w art. 21 ust. 6 ustawy o zakwaterowaniu2.

 (patrz: art. 48d ustawy z dnia 22.06.1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP)


1 Żołnierz zawodowy jest obowiązany niezwłocznie powiadomić dyrektora oddziału regionalnego o wszelkich okolicznościach mających wpływ na jego prawo do zakwaterowania. Skutki braku powiadomienia organów Agencji o zaistniałych zmianach obciążają żołnierza (art. 24 ust. 5 ustawy o zakwaterowaniu).

2 otrzymał ekwiwalent pieniężny w zamian za rezygnację z kwatery, wypłacony na podstawie przepisów ustawy obowiązujących do dnia 30 czerwca 2004 r.; otrzymał odprawę mieszkaniową wypłaconą albo zrealizowaną w formie rzeczowej na podstawie przepisów ustawy obowiązujących od dnia 1 lipca 2004 r.; nabył lokal mieszkalny od Skarbu Państwa, Agencji albo jednostki samorządu terytorialnego z bonifikatą lub z uwzględnieniem pomniejszenia w cenie nabycia; nabył lokal mieszkalny od Skarbu Państwa, Agencji albo jednostki samorządu terytorialnego z bonifikatą
lub z uwzględnieniem pomniejszenia w cenie nabycia; otrzymał pomoc finansową wypłaconą w formie zaliczkowej lub bezzwrotnej do dnia 31 grudnia 1995 r. na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 maja 1976r. o zakwaterowaniu sił zbrojnych; nabył własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego od Agencji.

 

...
PRZEJDŹ DO ANKIETY