Zasady sprzedaży sprzętu i wyposażenia

Agencja Mienia Wojskowego  posiada w swoim zasobie szeroki asortyment rzeczy ruchomych niekoncesjonowanych (w tym stanowiących odpady), niewykorzystywanych przez jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej oraz Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji (Policja, Straż Graniczna), przejmowanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2061, z późn. zm.). Sprzedaż rzeczy ruchomych niekoncesjonowanych prowadzona jest przez Oddziały Regionalne Agencji Mienia Wojskowego i odbywa się w trybie przetargowym – według reguł określonych w „Regulaminie przetargu publicznego na sprzedaż rzeczy ruchomych niekoncesjonowanych”wprowadzonym decyzją Prezesa Agencji Mienia Wojskowego na podstawie rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie nadania statutu Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 18) oraz poprzetargowym i bezprzetargowym.

Odbiór zakupionych rzeczy ruchomych niekoncesjonowanych następuje w terminie określanym każdorazowo przez Oddział Regionalny Agencji Mienia Wojskowego, po dokonaniu pełnej zapłaty, powiększonej o podatek VAT w wysokości ustawowo określonej dla danego rodzaju sprzętu (artykułu/odpadu).

W odniesieniu do konsumentów stosuje się przepisy kodeksu cywilnego dotyczące sprzedaży konsumenckiej.

Szczegóły na temat sprzedaży przetargowej -  na podstronie: „Przetargi”.

Szczegóły na temat sprzedaży poprzetargowej -  na podstronie: „Sprzedaż poprzetargowa”.

Szczegóły na temat sprzedaży bezprzetargowej -  na podstronie: „Sprzedaż bezprzetargowa”.

...
PRZEJDŹ DO ANKIETY