Utylizacja odpadów

Do utylizacji kierowane są odpady, których specyfika wskazuje na brak możliwości sprzedaży lub zaistniały przesłanki uniemożliwiające ich sprzedaż.

Wśród rzeczy ruchomych koncesjonowanych stanowiących odpady najczęściej poddawane utylizacji są odpady po sprzęcie i środkach obrony przez bronią masowego rażenie (opbmr).

Postępowania na zakup usługi utylizacji tego typu odpadów prowadzone są przez Biuro Prezesa AMW, w trybie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605), a w przypadku zamówień poniżej 30 000 € - w trybie pozaustawowym.

Do udziału w postępowaniu na realizację zadania polegającego na  odbiorze i zniszczeniu w myśl ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, rzeczy ruchomych koncesjonowanych stanowiących odpady mogą przystąpić podmioty gospodarcze, które spełniają warunki określone przez zamawiającego – Agencję Mienia Wojskowego, a w szczególności podmioty, które posiadają: koncesję wydaną zgodnie z postanowieniami ww. ustawy, uprawnienia do zbierania lub przetwarzania odpadów (odzysku lub unieszkodliwienia), wydane zgodnie z ustawą o odpadach lub ustawą – Prawo ochrony środowiska oraz posiadają wpis do rejestru BDO w zakresie transportu odpadów.

...
PRZEJDŹ DO ANKIETY