Przetargi

Przetargi organizują oddziały terenowe Agencji Mienia Wojskowego. Ogłoszenia o każdym przetargu zamieszczane są, w zależności od wartości nieruchomości w prasie lokalnej, regionalnej lub krajowej, co najmniej 30 dni przed terminem jego przeprowadzenia. Ogłoszenia zamieszczane są również w Internecie na stronie www.amw.com.pl, w dziale nieruchomości.

 • WADIUM

  • warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie we wskazanym terminie, miejscu oraz we właściwy sposób wadium;
  • wysokość wadium ustala i zamieszcza w ogłoszeniu o przetargu organizator; może ono być ustalone w wysokości od 5 do 20 % ceny wywoławczej;
  • wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego;
  • wadium wpłacone przez zwycięzcę przetargu ulega zaliczeniu na poczet ceny nabycia;
  • wadium wniesione przez osoby, które nie wygrały przetargu podlega zwrotowi;
  • osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 169, poz. 1418 z późn. zm.) są zwolnione z obowiązku wniesienia wadium do wysokości kwoty nieprzekraczającej wysokości potwierdzonego prawa do rekompensaty;
  • wadium przepada na rzecz Agencji, jeżeli:
   - osoba, która wygrała przetarg uchyla się od zawarcia umowy kupna/dzierżawy;
   - cudzoziemiec, który wygrał przetarg nie przedstawił przed podpisaniem umowy zezwolenia na nabycie nieruchomości wydanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. 
 • OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ PRZED ROZPOCZĘCIEM PRZETARGU:

  • aktualny dokument tożsamości;
  • w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą należy przedstawić zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej, podmioty, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego – aktualny odpis (z ostatnich 6 miesięcy) z Krajowego Rejestru Sądowego;
  • nazwa banku i numer rachunku bankowego, na który ma zostać zwrócone wadium w przypadku przegrania przetargu;
  • oświadczenie uczestnika przetargu, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Agencję Mienia Wojskowego w związku z przetargiem na sprzedaż/dzierżawę nieruchomości (art. 23 ust. 1 pkt. 1 i 2 oraz art. 24 ustawy z dnia 29.08.1997 – o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. nr 101. poz. 926);
  • osoby fizyczne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą pozostające w związku małżeńskim i pozostające we wspólnocie majątkowej (ustawowej lub umownej) zobowiązane są przedstawić oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie zaoferowanej przez współmałżonka uczestniczącego w przetargu;
  • osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązane są do złożenia pisemnego zobowiązania do uiszczenia kwoty równej wysokości niewniesionego wadium w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy oraz oryginału zaświadczenia lub decyzji potwierdzających prawo do rekompensaty- w myśl art. 14 ust. 4 Ustawy z 08 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 169, poz. 1418 z późn. zm.).
  • w przypadku spadkobierców osoby wskazanej w decyzji lub zaświadczeniu należy przedłożyć zaświadczenie o stwierdzeniu nabycia spadku albo o dziale spadku oraz dowody potwierdzające spełnienie wymogów art. 2 i 3 ustawy z dnia 08 lipca 2005 roku o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2005 Nr 169, poz. 1418, art. 2 i 3);
  • w przypadku, kiedy uczestnik przetargu jest pełnomocnikiem należy przedstawić pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie.
 • PRZETARG UWAŻA SIĘ ZA ZAKOŃCZONY WYNIKIEM NEGATYWNYM W PRZYPADKU, GDY:

  • nikt nie wpłacił wadium;
  • żaden z uczestników nie zaoferował co najmniej jednego postąpienia ponad cenę wywoławczą.

  Po dwóch przetargach zakończonych wynikiem negatywnym, nieruchomość może być zbyta w drodze kolejnych przetargów lub rokowań. Rokowania przeprowadza się w okresie nie krótszym niż 2 tygodnie, ale nie dłuższym niż 6 miesięcy licząc od daty zamknięcia drugiego przetargu.

 • OGŁOSZENIE WYNIKU I ZASADY ZAPŁATY WYLICYTOWANEJ KWOTY

  • ogłoszenia wyników przetargu ustnego dokonuje przewodniczący komisji przetargowej poprzez ogłoszenie imienia i nazwiska osoby lub nazwy firmy, która przetarg wygrała. Informacja o zwycięzcy wywieszona jest w Oddziale Terenowym przez siedem dni;
  • zwycięzca przetargu jest zobowiązany zapłacić wylicytowaną kwotę najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży, przed jej podpisaniem.
 • CUDZOZIEMIEC

  Szczegółowe informacje na temat zasad nabywania nieruchomości przez cudzoziemców znajdą Państwo na podstronie „Cudzoziemcy ".

  • przed przystąpieniem do przetargu cudzoziemiec powinien dostarczyć promesę wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji;
  • ponadto cudzoziemiec zobowiązany jest do uzyskania zezwolenia na nabycie nieruchomości, którą powinien przedstawić przed podpisaniem umowy przenoszącej własność nieruchomości, pod rygorem utraty wadium.
 • REGULACJE PRAWNE

  Zasady i tryb gospodarowania mieniem Skarbu Państwa będącym w zarządzie lub użytkowaniu jednostek organizacyjnych podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej albo ministra właściwego dla spraw wewnętrznych, nie wykorzystywanym przez te jednostki do realizacji ich zadań określają przepisy ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1456 z późn. zm.).

  Zasady i tryb organizowania i przeprowadzania przetargów publicznych na zagospodarowanie nieruchomości, poza przepisami powołanej wyżej ustawy, regulują również przepisy:

  • ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.);
  • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 );
  • ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 roku, Nr 167, poz. 1758 z późn. zm);
  • ustawy z dnia 08 lipca 2005 roku o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 169, poz. 1418 z późn.zm.).
...
PRZEJDŹ DO ANKIETY