Sprzedaż odpadów

Agencja Mienia Wojskowego posiada w swoim zasobie rzeczy ruchome koncesjonowane stanowiące odpady wycofane z zasobu Sił Zbrojnych, Straży Granicznej lub Policji i przejęte na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2061 z późn. zm.).

Wśród najczęściej oferowanych rzeczy ruchomych koncesjonowanych stanowiących odpady są: złomy metali żelaznych i nieżelaznych (łuski nabojów broni strzeleckiej, „zezłomowane” korpusy i elementy pojazdów opancerzonych i pancernych) oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny o przeznaczeniu wojskowym.

Podstawową formą zagospodarowania przejętych rzeczy ruchomych koncesjonowanych stanowiących odpady jest jego sprzedaż, która w Agencji Mienia Wojskowego prowadzona jest bezpośrednio w trybie przetargu pisemnego (ofertowego).

 • Uregulowania prawne

  Podstawę prawną obrotu mieniem ruchomym koncesjonowanym w Rzeczypospolitej Polskiej stanowią:

  • ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 1743),
  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 2019 r. w sprawie klasyfikacji rodzajów materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagane uzyskanie koncesji (Dz.U. z 2019 r., poz. 1888),
  • ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587, z późn. zm.),
  • ustawa z dnia z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2022 r. poz. 2556, z późn. zm.).

  Przetargi publiczne na sprzedaż rzeczy ruchomych koncesjonowanych stanowiących odpady organizowane są przez Agencję Mienia Wojskowego zgodnie z Regulaminem przetargu publicznego na sprzedaż rzeczy ruchomych koncesjonowanych wprowadzonym w Agencji Mienia Wojskowego Decyzją nr 163/2023 Prezesa Agencji Mienia Wojskowego  z dnia 28 listopada 2023 r.

  Przy przeprowadzaniu przetargu zastosowanie mają zapisy Decyzji nr 48/2022 Prezesa Agencji Mienia Wojskowego z dnia 11 kwietnia 2022 r. z późn. zm. w sprawie wprowadzenia Polityki Antykorupcyjnej Agencji Mienia Wojskowego oraz Decyzji nr 158/2023 Prezesa Agencji Mienia Wojskowego z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa Agencji Mienia Wojskowego z późn.zm.

 • Wymagane uprawnienia

  Zakupu rzeczy ruchomych koncesjonowanych stanowiących odpady mogą dokonywać podmioty gospodarcze, które spełniają warunki określone treścią ogłoszenia przetargowego (w przypadku sprzedaży przetargowej), w tym posiadają:

  • aktualną koncesję wydaną zgodnie z postanowieniami ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,
  • zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie odbioru i obrotu odpadów stanowiących przedmiot przetargu,
  • aktualne uprawnienia do działalności związanej ze zbieraniem lub przetwarzaniem odpadów (odzyskiem lub unieszkodliwieniem), wydane zgodnie z ustawą o odpadach lub ustawą – Prawo ochrony środowiska,
  • wpis do rejestru BDO w zakresie transportu odpadów, zgodnie z wymogami ustawy o odpadach.

  W przypadku zakupu odpadów z zamiarem wywozu poza granicę Polski, obowiązują procedury określone: 

  • ustawą z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1792 z późn. zm.),
  • ustawą z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 1582.),
  • rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu uzbrojenia, na obrót którym jest wymagane zezwolenie (Dz.U. 2022 poz. 1666),
  • rozporządzeniem (WE) Nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia  14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów (opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L190 z dnia 12 lipca 2006 r., z późn. zm.).
 • Informacje o przetargu

   

  Ogólna zasady przeprowadzenia przetargu zawarte są w Obwieszczeniu o przetargu (wersja pełna) przygotowanym dla konkretnego przetargu. Obwieszczenia o organizowanej sprzedaży przetargowej zamieszczane są:

  • na tablicy ogłoszeń:
   - w Biurze Prezesa AMW – ogólnodostępny wyciąg z obwieszczenia,
   - innych miejscach uznanych za celowe – ogólnodostępny wyciąg z obwieszczenia;
  • w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej AMW:
   - ogólnodostępny wyciąg z obwieszczenia wraz z wyciągiem z formularza ofertowego,
   - zahasłowana pełna wersja obwieszczenia dla uprawnionych podmiotów gospodarczych, o których mowa w pkt. 2.

  co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem przetargu.

  Ponadto informacje o warunkach sprzedaży można uzyskać telefonicznie lub bezpośrednio w Biurze Prezesa Agencji Mienia Wojskowego mieszczącym się w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 26A w Departamencie Gospodarki Mieniem Ruchomym.

  Odbiór zakupionego mienia ruchomego koncesjonowanego stanowiącego odpady następuje z miejsca jego składowania, w terminie określanym w umowie sprzedaży, po wcześniejszym dokonaniu zapłaty.

 • Dostęp do oferty

   

  Dostęp do szczegółowej oferty przetargowej jest możliwy tylko dla uprawnionych podmiotów gospodarczych po uzyskaniu hasła (innego dla każdego przetargu).

  W celu otrzymania hasła należy przesłać skan koncesji wraz z decyzjami oraz zgodę na przesyłanie informacji handlowych na adres: koncesja@amw.com.pl.

 • Zapoznanie z przedmiotami przetargu

  Rzeczy ruchome koncesjonowane stanowiące odpady będące przedmiotem przetargu można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z kierownikiem Działu ds. Środków Bojowych OPBMR i Odpadów – tel.  22 314 99 77.

  Zdjęcia rzeczy ruchomych koncesjonowanych stanowiących odpady załączone do oferty przetargowej mają wyłącznie charakter poglądowy i nie stanowią oferty handlowej. Zdjęcia nie mogą być rozpowszechniane bez zgody AMW.

 • Składanie ofert

  Podmiot gospodarczy zainteresowany zakupem mienia koncesjonowanego w drodze przetargu publicznego składa ofertę, zgodnie z warunkami określonymi w Obwieszczeniu o przetargu, na wzorze organizatora przetargu zawierającym stosowne oświadczenia, które zobowiązany jest podpisać.

 • Zawarcie umowy

  Z nabywcami rzeczy ruchomych koncesjonowanych stanowiących odpady zostaną zawarte umowy sprzedaży w formie pisemnej, w których zostaną określone szczegółowe warunki odbioru i płatności oraz kary umowne.

Kontakt

Departament Gospodarki Mieniem Ruchomym
 

Dariusz Krzemiński
Dyrektor

tel. +48 22 314 97 69

Robert Pytlarczyk
Zastępca Dyrektora

tel. +48 22 314 97 34


Dział ds. Środków Bojowych, OPBMR i Odpadów
 

Agnieszka Pyzik-Bańcerowska
Kierownik

tel. +48 22 314 99 77

Arkadiusz Herbeć
Główny specjalista

tel. +48 22 314 97 97

...

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Akceptuję
PRZEJDŹ DO ANKIETY