Komu przysługuje

Przydział kwater albo innych lokali mieszkalnych na rzecz żołnierzy zawodowych realizowany jest w oparciu o art.  21 ustawy o zakwaterowaniu (…), żołnierzowi zawodowemu od dnia wyznaczenia na pierwsze stanowisko służbowe do dnia zwolnienia z czynnej służby wojskowej przysługuje prawo do zakwaterowania na czas pełnienia służby wojskowej w miejscowości, w której żołnierz pełni służbę, albo w miejscowości pobliskiej albo za jego zgodą w innej miejscowości.

Prawo do zakwaterowania żołnierza zawodowego jest realizowane - na wniosek żołnierza - w jednej z następujących form:

 • przydziału kwatery albo innego lokalu mieszkalnego;
 • przydziału miejsca w internacie albo kwaterze internatowej;
 • wypłaty świadczenia mieszkaniowego.

Wybór - jednej - z trzech ww. form zakwaterowania pozostaje w gestii żołnierza zawodowego (art. 21 ust. 3 ustawy o zakwaterowaniu).

Zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy o zakwaterowaniu na wniosek żołnierza zawodowego (poświadczony przez dowódcę jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni służbę wojskową), dyrektor oddziału regionalnego właściwy dla garnizonu, w którym żołnierz pełni służbę wojskową, wydaje decyzję o przydziale kwatery albo innego lokalu mieszkalnego.

Przydział kwatery albo innego lokalu mieszkalnego może nastąpić:

 • w miejscowości, w której żołnierz pełni służbę albo
 • w miejscowości pobliskiej albo
 • za jego zgodą w innej miejscowości.

Druk wniosku o przydział kwatery albo innego lokalu mieszkalnego

Jeśli brak jest możliwości przydziału żołnierzowi zawodowemu kwatery albo innego lokalu mieszkalnego, dyrektor oddziału regionalnego, zgodnie z wyborem dokonanym przez żołnierza zawodowego, przydziela miejsce w internacie albo kwaterze internatowej albo wypłaca świadczenie mieszkaniowe. Żołnierz jest wówczas wezwany do złożenia  - jednego - z wniosków alternatywnych, tj. o wypłatę świadczenia mieszkaniowego albo o przydział miejsca w internacie albo kwaterze internatowej.

W przypadku zaistnienia możliwości przydziału żołnierzowi zawodowemu kwatery albo innego lokalu mieszkalnego, dyrektor oddziału regionalnego informuje o tym żołnierza i za jego zgodą wyrażoną na piśmie, przydziela kwaterę albo inny lokal mieszkalny. Jeżeli żołnierzowi zawodowemu wypłacane jest świadczenie mieszkaniowe, przydzielenie kwatery albo innego lokalu mieszkalnego może nastąpić po upływie miesiąca na koniec miesiąca kalendarzowego od dnia poinformowania żołnierza o możliwości zakwaterowania. Termin ten za zgodą żołnierza może zostać skrócony.

Norma powierzchni użytkowej podstawowej (powierzchni pokoi) która przysługuje żołnierzowi z jednego tytułu, wynosi 8-12 m2. W przypadku gospodarstwa jednoosobowego norma wynosi nie mniej niż 16 m2, tj.:

 • 1 norma nie mniej niż 16 m²;
 • 2 normy od 16 m² do 24 m²;
 • 3 normy od 24 m² do 36 m²;
 • 4 normy od 36 m² do 48 m²  i wielokrotności (…);

Zgodnie z art. 26 ustawy o zakwaterowaniu przy ustalaniu powierzchni użytkowej podstawowej uwzględnia się stanowisko służbowe żołnierza zawodowego oraz jego stan rodzinny.

Normę uwzględniającą stanowisko służbowe ustala się zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie norm powierzchni użytkowej podstawowej przysługujących żołnierzom zawodowym, tj. żołnierzowi zawodowemu zajmującemu stanowisko służbowe
o stopniu etatowym:

 1. od generała brygady (kontradmirała) do generała (admirała) - przysługują trzy normy powierzchni użytkowej podstawowej lokalu mieszkalnego;
 2. od majora (komandora podporucznika) do pułkownika (komandora) - dwie normy;
 3. do kapitana (kapitana marynarki) włącznie - jedna norma.

WAŻNE1:

Normę w zakresie stanowiska służbowego potwierdza się odpisem rozkazu personalnego i ewentualnie odpisem rozkazu dziennego.

W przypadku zmian w rozkazie personalnym - nowy rozkaz personalny - należy przesłać do dyrektora oddziału regionalnego do którego został złożony wniosek o przydział kwatery albo innego lokalu mieszkalnego lub który wydał decyzję o przydziale kwatery albo innego lokalu mieszkalnego.

Członkami rodziny żołnierza zawodowego, których uwzględnia się przy ustalaniu przysługującej powierzchni użytkowej podstawowej, są:

 • małżonek;
 • wspólnie zamieszkałe dzieci własne, przysposobione, przyjęte na wychowanie na podstawie orzeczenia sądu opiekuńczego, dzieci małżonka, zwane dalej „dziećmi", do czasu zawarcia przez nie związku małżeńskiego, nie dłużej jednak niż do dnia ukończenia 25 roku życia, chyba, że przed tym dniem stały się niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji i nie zawarły związku małżeńskiego.

Żołnierzowi zawodowemu, który zawarł związek małżeński, przyznaje się dodatkową powierzchnię użytkową podstawową w wysokości jednej normy, jeżeli on i małżonek nie posiadają dzieci.

Ponadto przy przydziale kwatery zalecana jest struktura w zależności od liczby członków rodziny:

 • dla żołnierza samotnego - 1 pokój + kuchnia lub aneks kuchenny,
 • dla rodziny 2 osobowej - 2 pokoje + kuchnia lub aneks kuchenny,
 • dla rodziny 3 osobowej - 3 pokoje + kuchnia lub aneks kuchenny,
 • dla rodziny 4 osobowej lub większej - 3 lub 4 pokoje + kuchnia lub aneks kuchenny.

Żołnierzowi zawodowemu, na wniosek lub za jego pisemną zgodą, dyrektor oddziału regionalnego może przydzielić kwaterę albo inny lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej podstawowej mniejszej albo do 20 m2 większej niż wynikająca z przysługujących norm, o ile taka kwatera albo lokal mieszkalny nie jest niezbędny na zakwaterowanie żołnierza zawodowego o większej liczbie przysługujących mu norm.

WAŻNE2:

Normę w zakresie stanu rodziny potwierdza się, zarówno gdy składa się wniosek o przydział kwatery albo innego lokalu mieszkalnego oraz gdy zajmuje się kwaterę albo inny lokal mieszkalny, m.in. :

 • zawarcie związku małżeńskiego - odpis skrócony aktu małżeństwa;
 • urodzenie/(przysposobienie, przyjęcie na wychowanie) dziecka - odpis skrócony aktu urodzenia/(orzeczenie sądu);
 • rozwód - orzeczenie sądu/odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie;
 • wymeldowanie z miejsca zamieszkania, w tym członka rodziny - zaświadczenie o wymeldowaniu;
 • śmierć członka rodziny - odpis skrócony aktu zgonu.

Małżonkowie żołnierze

W przypadku, gdy oboje małżonkowie są żołnierzami zawodowymi (art. 21 ust.7 ustawy o zakwaterowaniu):

 • tylko jednemu z małżonków przysługuje prawo do zakwaterowania realizowane w formie przydziału kwatery albo innego lokalu mieszkalnego,
 • a drugiemu w formie przydziału miejsca w internacie albo kwaterze internatowej bądź wypłaty świadczenia mieszkaniowego.

Jeśli oboje małżonkowie są żołnierzami zawodowymi, przy ustalaniu powierzchni uwzględnia się normę korzystniejszą.

W przypadku braku możliwości przydziału kwatery albo innego lokalu mieszkalnego, prawo do zakwaterowania będzie realizowane w formie przydziału miejsca w internacie albo kwaterze internatowej bądź w formie wypłaty świadczeń mieszkaniowych. Małżonkowie wybierają, na ich wniosek, formę realizowania prawa do zakwaterowania. Małżonkowi, który wybrał realizację prawa do zakwaterowania w formie przydziału kwatery albo innego lokalu mieszkalnego, nie przysługuje norma na małżonka, który korzysta z innej formy realizacji prawa do zakwaterowania.

Powyższych regulacji nie stosuje się do małżonków żołnierzy pełniących zawodową służbę wojskową w trakcie kształcenia w uczelni wojskowej, z wyłączeniem żołnierzy zawodowych skierowanych do kształcenia w uczelni wojskowej w czasie pełnienia przez nich zawodowej służby wojskowej.

WAŻNE3:

Żołnierz, który zawrze związek małżeński z żołnierzem albo w przypadku, gdy małżonek rozpocznie pełnić służbę wojskową, jako żołnierz zawodowy zarówno w przypadku, gdy żołnierz składa wniosek o przydział kwatery albo innego lokalu mieszkalnego oraz gdy zajmuje kwaterę albo inny lokal mieszkalny jest zobowiązany złożyć - zaktualizowany ww. wniosek

Składając oświadczenie żołnierz zawodowy potwierdza, że jego małżonek - żołnierz zawodowy - nie zrealizował prawa do zakwaterowania w formach określonych w art. 21 ust. 6 ustawy o zakwaterowaniu.

Remont proponowanej kwatery albo lokalu mieszkalnego

Remont kwatery albo lokalu mieszkalnego może być przeprowadzony przez żołnierza zawodowego - na wniosek żołnierza - po zawarciu umowy z właściwym dyrektorem oddziału regionalnego Agencji.

Zwolnienie kwatery albo innego lokalu mieszkalnego

Żołnierz ma prawo nadal zajmować kwaterę albo inny lokal mieszkalny na podstawie decyzji o przydziale kwatery albo innego lokalu mieszkalnego, nie dłużej jednak niż do dnia:

 • w którym kolejna decyzja o przydziale kwatery albo innego lokalu mieszkalnego stała się ostateczna albo odmowy przyjęcia przydzielonej kolejnej kwatery albo innego lokalu mieszkalnego;
 • ostatniego w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym następuje wypłata świadczenia mieszkaniowego;
 • zwolnienia z czynnej służby wojskowej.

Żołnierzowi zawodowemu nie przysługuje prawo do zakwaterowania, jeżeli on lub jego małżonek (art. 21 ust. 6 ustawy o zakwaterowaniu):

 • otrzymał ekwiwalent pieniężny w zamian za rezygnację z kwatery, wypłacony na podstawie przepisów ustawy obowiązujących do dnia 30 czerwca 2004 r.;
 • otrzymał odprawę mieszkaniową wypłaconą albo zrealizowaną w formie rzeczowej na podstawie przepisów ustawy obowiązujących od dnia 1 lipca 2004 r.;
 • nabył lokal mieszkalny od Skarbu Państwa, Agencji albo jednostki samorządu terytorialnego z bonifikatą lub z uwzględnieniem pomniejszenia w cenie nabycia;
 • nabył lokal mieszkalny od Skarbu Państwa, Agencji albo jednostki samorządu terytorialnego z bonifikatą lub z uwzględnieniem pomniejszenia w cenie nabycia;
 • otrzymał pomoc finansową wypłaconą w formie zaliczkowej lub bezzwrotnej do dnia 31 grudnia 1995 r. na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 maja 1976r. o zakwaterowaniu sił zbrojnych;
 • nabył własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego od Agencji.

zastrzeżeniem  art. 21 ust. 10 ustawy o zakwaterowaniu - prawo do zakwaterowania realizowane w formie przydziału miejsca w internacie albo kwaterze internatowej przysługuje żołnierzowi zawodowemu, jeżeli on lub jego małżonek w miejscowości, w której pełni służbę, albo w miejscowości pobliskiej nie skorzystał z uprawnień, o których mowa wyżej, albo on lub jego małżonek nie posiada w tej miejscowości lokalu mieszkalnego wybudowanego lub nabytego z wykorzystaniem uprawnień, o których mowa wyżej;

Utrata uprawnień do zakwaterowania

W przypadku zajmowania kwatery albo innego lokalu mieszkalnego i wyznaczenia żołnierza zawodowego na stanowisko służbowe w innej miejscowości żołnierz ten ma obowiązek  zwolnić dotychczas zajmowany lokal w przypadku odmowy przyjęcia przydzielonej kolejnej kwatery albo innego lokalu mieszkalnego nowym w miejscu pełnienia służby.

Ponadto zgodnie z art. 21 ust. 8 ustawy o zakwaterowaniu (…) żołnierz zawodowy traci prawo do zakwaterowania w miejscowości, w której pełni służbę przez czas pełnienia tej służby, jeżeli:

 • wynajmuje albo oddaje do bezpłatnego używania przydzieloną kwaterę albo inny lokal mieszkalny, nie zamieszkuje w niej przez okres dłuższy niż trzy miesiące, z przyczyn niewynikających ze stosunku służby lub innych niezależnych od niego;
 • używa lokalu mieszkalnego, miejsca w internacie albo kwaterze internatowej w sposób sprzeczny z decyzją o przydziale kwatery albo innego lokalu mieszkalnego, miejsca w internacie albo kwaterze internatowej lub w sposób niezgodny z przeznaczeniem, zaniedbuje obowiązki, dopuszczając do powstania szkód, albo niszczy urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców;
 • wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu albo obowiązującym w tym zakresie regulaminom w internacie albo w kwaterze internatowej, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali lub miejsc w internacie albo kwaterze internatowej;
 • zajmuje lokal mieszkalny przydzielony na podstawie art. 38  ustawy o zakwaterowaniu (…) i nie uiszcza pełnych opłat za używanie kwatery lub pełnych opłat pośrednich z tytułu zajmowania kwatery przez łączny okres dłuższy niż trzy miesiące.

W takich przypadkach dyrektor oddziału regionalnego wzywa żołnierza do zaniechania naruszeń, określając trzydziestodniowy termin realizacji, a w przypadku niezastosowania się do wezwania wydaje decyzję o utracie prawa do zakwaterowania w miejscowości, w której żołnierz pełni służbę, przez czas pełnienia tej służby. Utrata prawa do zakwaterowania następuje z dniem, w którym decyzja staje się ostateczna (art. 21 ust. 9 ustawy o zakwaterowaniu).

 

 


1 Żołnierz zawodowy jest obowiązany niezwłocznie powiadomić dyrektora oddziału regionalnego o wszelkich okolicznościach mających wpływ na jego prawo do zakwaterowania. Skutki braku powiadomienia organów Agencji o zaistniałych zmianach obciążają żołnierza (art. 24 ust. 5 ustawy o zakwaterowaniu).

2 otrzymał ekwiwalent pieniężny w zamian za rezygnację z kwatery, wypłacony na podstawie przepisów ustawy obowiązujących do dnia 30 czerwca 2004 r.; otrzymał odprawę mieszkaniową wypłaconą albo zrealizowaną w formie rzeczowej na podstawie przepisów ustawy obowiązujących od dnia 1 lipca 2004 r.; nabył lokal mieszkalny od Skarbu Państwa, Agencji albo jednostki samorządu terytorialnego z bonifikatą lub z uwzględnieniem pomniejszenia w cenie nabycia; nabył lokal mieszkalny od Skarbu Państwa, Agencji albo jednostki samorządu terytorialnego z bonifikatą
lub z uwzględnieniem pomniejszenia w cenie nabycia; otrzymał pomoc finansową wypłaconą w formie zaliczkowej lub bezzwrotnej do dnia 31 grudnia 1995 r. na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 maja 1976r. o zakwaterowaniu sił zbrojnych; nabył własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego od Agencji.

...
PRZEJDŹ DO ANKIETY