Dokumenty do wypłaty odprawy mieszkaniowej

W celu ustalenia uprawnień i kwoty odprawy mieszkaniowej należy do właściwego dyrektora oddziału regionalnego Agencji złożyć wniosek o wypłatę odprawy mieszkaniowej.

Żołnierz do wniosku - w związku ze zwolnieniem ze służby - odpowiednio - załącza:

  • decyzję o zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej i zaświadczenie o wysłudze lat, od której jest uzależniona wysokość dodatku za długoletnią służbę wojskową, wydane przez właściwy organ wojskowy, jaką żołnierz zawodowy będzie posiadał w ostatnim dniu pełnienia zawodowej służby wojskowej,
  • zaświadczenie o nabyciu uprawnień do emerytury wojskowej lub do wojskowej renty inwalidzkiej wydane przez wojskowy organ emerytalny,
  • ostateczną decyzję o zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej i zaświadczenie o wysłudze lat, od której jest uzależniona wysokość dodatku za długoletnią służbę wojskową, wydane przez właściwy organ wojskowy, jaką żołnierz zawodowy będzie posiadał w ostatnim dniu pełnienia zawodowej służby wojskowej,

oraz w każdym z ww. sytuacji wyciąg/odpis rozkazu personalnego wskazanego we wniosku oraz zaświadczenie jednostki wojskowej.

Osoba uprawniona ubiegając się o wypłatę odprawy mieszkaniowej w związku ze śmiercią żołnierza (na okoliczność służby wojskowej) - odpowiednio - załącza:

a) w przypadku, żołnierza zawodowego, który do dnia śmierci nabył prawo do emerytury wojskowej lub wojskowej renty inwalidzkiej:

  • decyzję o zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej wraz z zaświadczeniem o wysłudze lat, od której jest uzależniona wysokość dodatku za długoletnią służbę wojskową, wydanym przez właściwy organ wojskowy, jaką żołnierz zawodowy posiadał w ostatnim dniu pełnienia zawodowej służby wojskowej lub
  • zaświadczenie o nabyciu uprawnień do emerytury wojskowej lub do wojskowej renty inwalidzkiej wydane przez wojskowy organ emerytalny;

b) w przypadku, żołnierza zawodowego, który zmarł w ciągu 3 lat po zwolnieniu ze służby:

  • decyzję o zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej lub
  • zaświadczenie potwierdzające, że śmierć nastąpiła wskutek urazów doznanych w czasie pełnienia służbylub chorób powstałych w tym czasie wydane przez właściwy organ wojskowy lub
  • zaświadczenie potwierdzające, że śmierć nastąpiła wskutek wypadku pozostającego w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej wydane przez właściwy organ wojskowy;

c) w przypadku, żołnierza zawodowego, którego śmierć pozostaje w związku z pełnieniem służby wojskowej zaświadczenie o związku śmierci żołnierza zawodowego ze służbą wojskową wydane przez właściwy organ wojskowy.

Żołnierz oraz osoba uprawniona - na okoliczność ustaleń dotyczących członków rodziny żołnierza - odpowiednio - winna załączyć oświadczenie/a zaś w szczególnych przypadkach, np. związanych z: orzeczeniem o rozwiązaniu związku małżeńskiego, orzeczeniem sądu opiekuńczego o przysposobieniu, przyjęciu na wychowanie dziecka/dzieci - również te dokumenty (do wglądu oryginał, organ sporządza kopię).

W przypadku wątpliwości w zakresie stanu faktycznego danej sprawy wnioskodawca/świadek czy inny organ - w oparciu o przepisy kodeksu postępowania administracyjnego - może zostać wezwany o inne dowody w celu ustalenia rzeczywistego stanu sprawy.

...
PRZEJDŹ DO ANKIETY