Komu przysługuje odprawa mieszkaniowa

W myśl przepisu art. 23 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej odprawa mieszkaniowa przysługuje:

 • żołnierzowi służby stałej zwalnianemu z zawodowej służby wojskowej, który zamieszkuje w kwaterze, lub który do dnia zwolnienia z zawodowej służby wojskowej nie otrzymał decyzji o przydziale lokalu mieszkalnego  o ile nabył prawo do:

  • emerytury wojskowej lub
  • wojskowej renty inwalidzkiej lub
  • został zwolniony z zawodowej służby wojskowej przed upływem okresu wymaganego do nabycia uprawnień do emerytury wojskowej, w przypadku wypowiedzenia mu stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej przez właściwy organ wojskowy. 
 • żołnierzowi służby kontraktowej zwalnianemu z zawodowej służby wojskowej, o ile nabył prawo do:

  • emerytury wojskowej lub
  • wojskowej renty inwalidzkiej, jeżeli inwalidztwo powstało wskutek wypadku pozostającego w związku ze służbą wojskową lub wskutek choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami bądź warunkami tej służby, z tytułu których przysługują świadczenia odszkodowawcze.
 • Osobom (małżonkowi, zstępnym, wstępnym, osobom przysposobionym i osobom przysposabiającym) wspólnie zamieszkałym w dniu śmierci z: 

  a)    żołnierzem służby stałej, który do dnia śmierci zajmował lokal mieszkalny,
  lub nie otrzymał decyzji o przydziale lokalu mieszkalnego o ile:

  • do dnia śmierci nabył prawo do emerytury wojskowej lub 
  • jego śmierć pozostaje w związku ze służbą wojskową,

  b)    żołnierzem służby kontraktowej, który do dnia śmierci nabył prawo do emerytury wojskowej lub którego śmierć pozostaje w związku ze służbą wojskową,

  c) żołnierzem pełniącym służbę kandydacką, nadterminową zasadniczą służbę wojskową, służbę przygotowawczą albo służbę okresową, którego śmierć pozostaje w związku ze służbą wojskową,

  d)    żołnierzem, o którym mowa ppkt a-c:

  • zmarłym w ciągu 3 lat po zwolnieniu ze służby wojskowej, jeżeli śmierć nastąpiła wskutek urazów doznanych w czasie pełnienia służby lub chorób powstałych w tym czasie, albo
  • zmarłym w ciągu 3 lat po zwolnieniu ze służby, jeżeli śmierć nastąpiła wskutek wypadku pozostającego w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej;

  e)    żołnierzem uprawnionym do odprawy mieszkaniowej w dniu zwolnienia ze służby wojskowej, zmarłym przed dniem wypłaty tej odprawy

W zamian za odprawę mieszkaniową istnieje możliwość otrzymania na złożony wniosek przez:

 • żołnierza o którym mowa w pkt. 1 zamieszkałego w kwaterze -
  • lokalu zamiennego jeżeli Agencja ma taki w swoich zasobach,
 • osoby (małżonka, zstępnych, wstępnych, osób przysposobionych i osób przysposabiających) wspólnie zamieszkałych z żołnierzem o którym mowa w pkt 3 lit. a-d) w dniu jego śmierci
  • zajmowanego lokalu mieszkalnego, lokalu zamiennego w przypadku zajmowania kwatery, jeżeli Agencja ma taki w swoim zasobie mieszkaniowym i internatowym, albo
  • lokalu mieszkalnego odpowiadającego uprawnieniom żołnierza w dniu jego śmierci, będącego w zasobie mieszkaniowym i internatowym Agencji, w wybranej przez nich miejscowości, o ile śmierć żołnierza pozostaje w związku ze służbą wojskową,
 • żołnierza zawodowego zwalnianego z zawodowej służby wojskowej który nabył prawo do wojskowej renty inwalidzkiej, jeżeli inwalidztwo powstało wskutek wypadku pozostającego ze służbą wojskową lub choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami tej służby, z tytułu których przysługują świadczenia odszkodowawcze,
  • prawo do zajmowania lokalu mieszkalnego w wybranej przez niego miejscowości, w której Agencja posiada zasób mieszkaniowy i internatowy, według uprawnień posiadanych w dniu zaistnienia wypadku lub choroby

Odprawa mieszkaniowa nie przysługuje:
 

 • żołnierzowi służby stałej zwalnianemu z zawodowej służby wojskowej zamieszkałemu w lokalu mieszkalnym niebędącym kwaterą. Żołnierzowi temu przysługuje prawo do zajmowania tego lokalu. Dyrektor oddziału regionalnego AMW zawiera umowę najmu tego lokalu mieszkalnego.

 • jeżeli żołnierz lub jego małżonek:
  • otrzymał ekwiwalent pieniężny w zamian za rezygnację z kwatery;
  • otrzymał odprawę mieszkaniową;
  • nabył lokal od Skarbu Państwa, Agencji albo jednostki samorządu terytorialnego z bonifikatą lub z uwzględnieniem pomniejszenia w cenie nabycia;
  • otrzymał pomoc finansową w formie zwrotnej lub bezzwrotnej;
  • nabył własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego Agencji.
 • jeżeli żołnierz został zwolniony z czynnej służby wojskowej na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za popełnienie przestępstwa umyślnego;
 • jeżeli żołnierz został zwolniony z czynnej służby wojskowej na skutek orzeczenia wydanego w postępowaniu dyscyplinarnym.
...

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Akceptuję
PRZEJDŹ DO ANKIETY