Użytkowanie wieczyste

PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI

1 stycznia 2019 roku prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe zostało przekształcone w prawo własności tych gruntów. Zaświadczenia, które potwierdzają przekształcenie, wydane zostały - w zależności od lokalizacji - przez właściwych dyrektorów oddziałów regionalnych AMW. Wiele osób skorzystało również z możliwości jednorazowej spłaty, uzyskując jednocześnie wysokie bonifikaty.

Zgodnie z zapisami ustawy, z tytułu przekształcenia, nowy właściciel gruntu ponosi, na rzecz dotychczasowego właściciela gruntu, opłatę przekształceniową, zwaną dalej „opłatą”. Opłata jest wnoszona przez okres 20 lat, licząc od dnia przekształcenia. Opłata jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia.

Opłatę należy wnosić w terminie do 31 marca każdego roku, bez uprzedniego wezwania, na rachunek, wskazany przez AMW w zaświadczeniu.

Termin na wniesienie opłaty za 2020 r. został przesunięty na 30 czerwca 2020 r. (zmiana wprowadzona ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2020 poz. 568). Ponadto termin ten może zostać przedłużony rozporządzeniem Ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, jednak nie dalej niż do końca
2020 r.

W każdym czasie trwania obowiązku wnoszenia opłat (tj. w każdym czasie po 31 grudnia 2018 r.), właściciel gruntu (lokalu, z którego własnością związany jest udział w gruncie) może zgłosić zamiar wniesienia opłaty jednorazowej, w kwocie pozostającej do spłaty, korzystając z przysługującej bonifikaty.

Wysokości bonifikat są różne, poza bonifikatą przewidzianą w ustawie dla gruntów, których dotychczasowym właścicielem był Skarb Państwa (od 60% do 10% w zależności od ilości lat pozostających do spłaty), obowiązują bonifikaty przyznawane na podstawie zarządzenia wojewody, a także specjalne warunki dla rodzin wielodzietnych, osób z niepełnosprawnościami czy kombatantów.

Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej należy złożyć do dyrektora właściwego oddziału regionalnego Agencji Mienia Wojskowego. W terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, udzielona zostanie na piśmie, informacji o wysokości opłaty jednorazowej, przysługującej bonifikacie oraz kwocie jaką należy ostatecznie uiścić.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z oddziałem regionalnym właściwym ze względu na lokalizację nieruchomości. Dane kontaktowe do poszczególnych oddziałów znajdziesz w zakładce „KONTAKT”.

Szczegółowo kwestie związane z przekształceniem reguluje ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 139, z późn. zm.).

Komunikaty Oddziałów Regionalnych

OR Bydgoszcz [https://amw.com.pl/uploads/aktualnosci/9972/2222/OR_Bydgoszcz_Przeksztalcenie_uzytkowania_wieczystego.pdf] (.pdf, 165.74 kB)
OR Gdynia [https://amw.com.pl/uploads/aktualnosci/9972/2222/OR_Gdynia_Przeksztalcenie_uzytkowania_wieczystego.doc.pdf] (.pdf, 127.66 kB)
OR Kraków [https://amw.com.pl/uploads/aktualnosci/9972/2222/OR_Krakow_Przeksztalcenie_uzytkowania_wieczystego.pdf] (.pdf, 1282.74 kB)
OR Lublin [https://amw.com.pl/uploads/aktualnosci/9972/2222/OR_LUBLIN_informacja_w_sprawie_przeksztalcenia_prawa_uzytkowania_wieczystego_w_prawo_wlasnosci_1.pdf] (.pdf, 1051.42 kB)
OR Poznań - Informacja dot. osób prowadzących działalność gospodarczą [https://amw.com.pl/uploads/Dla_żołnierza/użytkowanie wieczyste poznań/OR Poznań - INFORMACJA dot. osób prowadzących działalność gospodarczą.pdf] (.pdf, 6772.18 kB)
OR Warszawa [https://amw.com.pl/uploads/Dla_żołnierza/użytkowanie wieczyste poznań/Użytkowanie wieczyste Wawa.pdf] (.pdf, 1587.70 kB)
OR Warszawa - deklaracja [https://amw.com.pl/uploads/aktualnosci/9971/9/DEKLARACJA.pdf] (.pdf, 139.81 kB)
OR Warszawa - wniosek przedsiębiorcy [https://amw.com.pl/uploads/aktualnosci/9970/OR_Warszawa_wniosek_przedsiebiorcy.pdf] (.pdf, 3857.18 kB)
...
PRZEJDŹ DO ANKIETY