Zaproszenie do składania ofert sprzedaży lokali mieszkalnych w Siedlcach

POWRÓT DO LISTY
Oddział Regionalny AMW w Lublinie
28 listopada 2019

DYREKTOR
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO
ODDZIAŁ REGIONALNY W LUBLINIE
zaprasza
 do złożenia wstępnych ofert na :
„Zakup przez Agencję Mienia Wojskowego lokali mieszkalnych, położonych w Siedlcach"

Agencja Mienia Wojskowego zainteresowana jest zakupem na rynku pierwotnym ok 12 lokali mieszkalnych wykończonych „pod klucz”, stanowiących lokale mieszkalne będące przedmiotem odrębnego prawa własności w rozumieniu ustawy z 24.06.1994r. o własności lokali (Dz.U.2019r.737 – j.t.), przy czym wszystkie lokale w dniu zawierania umowy przenoszącej własność nieruchomości winny być wolne od obciążeń, z wyjątkiem służebności gruntowych. Przedmiotem zakupu będą także miejsca postojowe, jeśli w ramach inwestycji nie ma odpowiedniej liczby ogólnodostępnych miejsc parkingowych.
 
I. Wymagania dotyczące lokali mieszkalnych:
1. Struktura lokali:
 - 3p+k lub 3p+ak - preferowane lokale z łazienką i oddzielnym wc, o łącznej powierzchni pokoi od 32 m2 do 48 m2

2. Preferowane jest, aby każdy lokal posiadał komórkę lokatorską oraz miał zapewnione ogólnodostępne miejsce parkingowe.

3. Usytuowanie lokali mieszkalnych winno zapewniać właściwą infrastrukturę techniczną i społeczną (szkoła, handel, usługi, dostęp do komunikacjimiejskiej, itp.) oraz przyjazne i nieuciążliwe otoczenie dla mieszkańców (zieleń, plac zabaw, minimalizację uciążliwości w sąsiedztwie mieszkań).

4. Przedmiotem transakcji mogą być tylko mieszkania nowe /wykończone „pod klucz", spełniające przepisy: ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane(Dz.U.2019.1186 – j.t.), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaćbudynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065 – j.t.), „Wytycznych Nr 3/2018 z dnia 08.05.2018r. w sprawie standardów jakim powinny odpowiadać nowoprojektowane, pozyskiwane i ulepszane budynki wielorodzinne i lokale mieszkalne (kwatery)” dostępne na stronie internetowej
 www.amw.com.pl/pl/amw/komunikaty - załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.

5. Lokale mieszkalne w dniu zakupu winny posiadać zaświadczenie o samodzielności lokalu oraz świadectwa charakterystyki energetycznej.

6. Preferowane są lokale usytuowane w jednej klatce schodowej bądź w jednym budynku.

II. Wymagany termin zawarcia ostatecznej umowy zakupu i wydania lokali mieszkalnych wykończonych pod klucz do 15.11.2020r.

III. Termin i miejsce składania ofert wstępnych:
Do dnia 16.12.2019r., godz. 1300 w siedzibie Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Lublinie ul. Łęczyńska 1, 20-309 Lublin, pokój nr 22.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta wstępna na sprzedaż lokali mieszkalnych w Siedlcach – Nie otwierać do dnia16.12.2019r. godz. 1330”

IV. Oferta wstępna winna zawierać:
1. Imię i nazwisko oferenta, dokładny adres i nr telefonu, a w przypadku podmiotu gospodarczego, osoby prawnej - nazwę, status prawny firmy, adres i imięi nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania firmy podpis oferenta (osoby upoważnionej do reprezentacji).

2. Lokalizację obiektu(ów) wraz ze szczegółowym opisem nieruchomości, na której położone są budynki z oferowanymi lokalami (adres administracyjnyoferowanych do sprzedaży lokali, numer ewidencyjny nieruchomości, numery KW oferowanych nieruchomości).

3. Liczbę oferowanych lokali, strukturę, ich powierzchnię użytkową, w tym: powierzchnię pokoi oraz powierzchnię przynależną do lokali (piwnica itp.),udział w części wspólnej nieruchomości wspólnej oraz informację o pomieszczeniach przynależnych i innych elementach oferty związanych z lokalamimieszkalnymi (np. garaże, piwnice, miejsca postojowe, komórki, ogródki, udziały w drogach wewnętrznych itp.) – sporządzić zgodnie ze wzorem –załącznik nr 1 zamieszczony na stronie internetowej www.amw.com.pl/pl/amw/komunikaty

4. Rzuty oferowanych mieszkań (z wymiarami w świetle ścian wykończonych). W przypadku aneksu kuchennego wydzielić powierzchnie aneksu.

5. Termin lub przewidywany termin oddania do użytkowania budynku, w którym znajdują się oferowane lokali.

6. Dokumenty potwierdzające tytuł prawny do oferowanych nieruchomości (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofertwstępnych).
a)    odpisy z ksiąg wieczystych nieruchomości, na których położone są oferowane lokale mieszkalne (lub odpis ksiąg lokalowych jeżeli lokale zostaływyodrębnione) oraz innych nieruchomości stanowiących przedmiot oferty (m.in. garaże, miejsca postojowe), a także ksiąg wieczystych nieruchomości przez które ww. nieruchomości posiadają zapewniony dostęp do drogi publicznej (na etapie oferty wstępnej dopuszcza się zastąpienie odpisów wydrukami z elektronicznej księgi wieczystej)
b)    wypis i wyrys z ewidencji gruntów dla nieruchomości na których położone są oferowane lokale mieszkalne oraz inne nieruchomości stanowiąceprzedmiot oferty (m.in. garaże, miejsca postojowe).

7. Aktualny wydruk/wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego, w tym sposób reprezentowania oferenta lub aktualny wydruk/wypis z ewidencji działalnościgospodarczej – wystawione po 01.10.2019r.

8. Dokument(y) potwierdzający(e) umocowanie osoby/osób do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.

9. Wykaz wyrobów budowlanych , które zostaną użyte do wykończenia lokali i budynku.

10. Cenę wstępną brutto sprzedaży nieruchomości w rozbiciu na cenę: lokali mieszkalnych, własności gruntu (udziału w gruncie) albo prawa użytkowaniawieczystego, garaży (miejsc postojowych w garażu wielostanowiskowym), komórek lokatorskich i udziału w częściach wspólnych budynku (wedługtabeli – załącznik nr 1 zamieszczonej na stronie internetowej www.amw.com.pl/pl/amw/komunikaty. Cenę brutto sprzedaży lokali mieszkalnych ustalasię jako iloczyn ceny 1m2 i powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych określonej, zgodnie z art. 1a ust. 1 pkt 14 i ust. 2 ustawy z 22.06.1995r.o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP (Dz.U.2018.2356 –ze zm..) w związku z art. 107 ustawy z dnia 10.07.2015r. o Agencji Mienia Wojskowego(Dz.U.2018.2308 – ze zm.), przy założeniu, że powierzchnia lokali mieszkalnych będzie mierzona w świetle wyprawionych ścian.

11. Ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę oraz pozwoleniu na użytkownie (w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem) lub oświadczenie (dlainwestycji niezakończonych), że ostateczna decyzja o pozwoleniu na użytkowanie zostanie uzyskana do dnia zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży.

12. Oświadczenie o posiadaniu kompletnej dokumentacji technicznej.

13. Oświadczenie oferenta, że nieruchomość na której położone są budynki z oferowanymi lokalami posiada lub do dnia zawarcia umowy sprzedaży będzieposiadała zapewniony dostęp faktyczny i prawny do drogi publicznej – z określeniem sposobu dostępu (zawierającym opis numerów działek, numeryksiąg wieczystych nieruchomości przez które przebiega służebność, opis przebiegu służebności – jeżeli dostęp nie jest bezpośredni).

14. Oświadczenie oferenta, że lokale stanowiące przedmiot oferty zostaną wyodrębnione, zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własnościlokali oraz w dniu sprzedaży sprzedawane lokale i nieruchomość wspólna oraz inne przedmioty oferty (p. komórki, miejsca postojowe) będą wolne odwad prawnych, hipotek, roszczeń podmiotów trzecich oraz obciążeń innych niż służebności zapewniające prawidłowe korzystanie z nieruchomościsąsiednich (np. służebność przesyłu, dostęp do urządzeń), niekolidujące z prawidłowym korzystaniem z przedmiotu oferty.

15. Zaświadczenia o samodzielności lokali (w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem) lub oświadczenie, że zostaną one uzyskane dodnia zawarcia umowy ostatecznej

16. Oświadczenie dotyczące wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania warunków gwarancji w wysokości (nie mniej niż 2% całkowitej cenysprzedaży brutto).

17. Złożone dokumenty w kopii winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem.

18. Miejsce i datę sporządzenia oferty, podpis osoby upoważnionej do jej podpisania.
 
V. Istotne informacje o procedurze zakupu:

1. Przed sporządzeniem oferty należy zapoznać się z uregulowaniami obowiązującymi w Agencji tj. Wytycznymi nr 4/2018 z 08.05.2018r. w sprawieustalenia procedury zakupu lokali mieszkalnych oraz nieruchomości z nimi związanych na potrzeby Agencji Mienia Wojskowego, Wytycznymi Nr3/2018 z dnia 08.05.2018r. w sprawie standardów jakim powinny odpowiadać nowo projektowane, pozyskiwane i ulepszane budynki wielorodzinne ilokale mieszkalne (kwatery), które stanowią odpowiednio załącznik nr 3 i 2 do niniejszego zaproszenia, dostępne na stronie internetowej Agencji MieniaWojskowego www.amw.com.pl/pl/amw/komunikaty -

2. Agencja Mienia Wojskowego zastrzega sobie prawo do unieważnienia procedury zakupu na każdym etapie jej prowadzenia, przed podpisaniem umowy,bez podania przyczyn i z tego powodu oferenci nie będą dochodzić żadnych roszczeń przeciwko Agencji Mienia Wojskowego.

3. Złożenie oferty wstępnej i jej wstępna weryfikacja nie stanowi podstawy do zgłoszenia roszczenia o zawarcie umowy sprzedaży.

4. Agencja Mienia Wojskowego zastrzega sobie prawo do negocjacji zaproponowanej ceny wstępnej brutto lokali mieszkalnych z każdym z wybranychoferentów.

5. Koszty zawarcia umowy ponosi Oferent, w tym koszty notarialne i sądowe.

6. Ważność umowy przeniesienia własności nieruchomości do zasobu Agencji uwarunkowane jest uzyskaniem zgody Prezesa AMW.

7. Odstępstwo od wymogów standardów określonych w Wytycznych nr 3/2018 z 08.05.2018r. wymaga uzyskania zgody Prezesa Agencji na wniosekOddziału AMW w Lublinie

8. Agencja Mienia Wojskowego nie płaci prowizji z tytułu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

9. Agencja Mienia Wojskowego nie stosuje zaliczek i zadatków przy ewentualnym zawarciu umowy przedwstępnej jak również umowy ostatecznej.

Szczegółowe informacje uzyskać można w siedzibie AMW Oddział Regionalny w Lublinie, ul. Łęczyńska 1, pok.121
 lub pod nr tel. 81 474 61 06

Załącznik nr 1 do oferty w sprawie zakupu mieszkań [https://amw.com.pl/uploads/aktualnosci/9970/zalacznik_nr_1_do_oferty_w_sprawie_zakupu_mieszkan.xlsx] (.xlsx, 23.07 kB)
Załącznik nr 2 - Wytyczne dotyczące standardu lokali [https://amw.com.pl/uploads/aktualnosci/9970/zalacznik_nr_2_Wytyczne_dotyczace_standardu_lokali.pdf] (.pdf, 7182.31 kB)
Załącznik nr 3 - Wytyczne dotyczące zakupu lokali [https://amw.com.pl/uploads/aktualnosci/9970/Zalacznik_nr_3_Wytyczne_dotyczace_zakupu_lokali.pdf] (.pdf, 9802.41 kB)
POWRÓT DO LISTY
...

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Akceptuję
PRZEJDŹ DO ANKIETY