Zaproszenie do składania ofert sprzedaży lokali mieszkalnych w Pruszczu Gdańskim

POWRÓT DO LISTY
Oddział Regionalny AMW w Gdyni
8 czerwca 2022

Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Gdyni z siedzibą przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 19, 81-231 Gdynia, zainteresowana jest zakupem w 2022 roku mieszkań zlokalizowanych w budynkach wielorodzinnych w Pruszczu Gdańskim i/lub miejscowości pobliskiej.

I.    Terminy:
Realizacja zakupu, tj. zawarcia umowy przeniesienia własności lokali mieszkalnych w stanie deweloperskim wraz z pomieszczeniami  przynależnymi: nie później niż 30 listopada 2022 roku.
Alternatywnie, w przypadku złożenia oferty sprzedaży lokali mieszkalnych wykończonych „pod klucz”:
-    termin zawarcia umowy przeniesienia własności lokali mieszkalnych w stanie deweloperskim wraz z pomieszczeniami  przynależnymi: nie później niż 30 listopada 2022 roku;
-    termin wykonania robót wykończeniowych do stanu „pod klucz”: nie później niż 30 czerwca 2023 roku.

1. Agencja przy wyborze oferty wstępnej będzie kierowała się następującymi kryteriami:
     a) ceną brutto sprzedaży;
     b) terminem realizacji;
     c) lokalizacją nieruchomości;
     d) standardem wykończenia;
     e) dostępnością lokali gotowych do zasiedlenia;
     f) powierzchnią użytkową i strukturą mieszkań.

2. Dla ważności podpisania umowy przeniesienia własności nieruchomości do zasobu Agencji konieczna jest  zgoda Prezesa Agencji Mienia Wojskowego.

3. Wszczęta procedura zakupu może zostać unieważniona, na każdym etapie jej prowadzenia, przed podpisaniem umowy, bez podania przyczyn.

4. Koszty zawarcia umowy przedwstępnej i umowy ostatecznej przeniesienia własności nieruchomości ponosi Oferent.

5. Wyłączone jest stosowanie zaliczek i zadatków przy zawieraniu umów przedwstępnych i ostatecznych.

 

II.    AMW oczekuje ofert zawierających:
1.    Dane dotyczące:
1.1) Lokalizacji obiektów wraz ze szczegółowym opisem nieruchomości, na której położone są budynki z oferowanymi lokalami (numeracja ewidencyjna,  numery KW oferowanych nieruchomości):
Agencja Mienia Wojskowego zainteresowana jest zakupem  lokali mieszkalnych w Pruszczu Gdańskim i/lub miejscowości pobliskiej;
- usytuowanie nieruchomości, w których położone są lokale mieszkalne będące przedmiotem zakupu,  powinny zapewnić właściwą infrastrukturę społeczną (szkoła, handel, usługi, transport publiczny itp.), przyjazne otoczenie dla mieszkańców (minimalizację uciążliwości) oraz ogólnodostępne miejsca postojowe  na terenie posesji lub w garażu;
1.2) Liczby oferowanych lokali mieszkalnych:
Agencja Mienia Wojskowego zainteresowana jest zakupem około 12 lokali mieszkalnych;
1.3) Struktury oraz powierzchni użytkowej i użytkowej podstawowej lokali mierzonych w świetle wyprawionych ścian (w przypadku zakupu lokali w stanie wykończonym), łącznej powierzchni pokoi, udziału w części wspólnej nieruchomości, tj. w budynku i gruncie, informacje o pomieszczeniach przynależnych i innych elementach oferty związanych z lokalami mieszkalnymi (np. garaże, piwnice, miejsca postojowe, komórki, ogródki, udziały w drogach wewnętrznych itp.);

Preferowana struktura mieszkań:
lokale mieszkania 3 – pokojowe z kuchnią lub aneksem o łącznej powierzchni pokoi od 24 m2 do 48 m2 (około 12 lokali), o strukturze mieszkań określonej w Wytycznych Nr 3/2018 Prezesa Agencji Mienia Wojskowego z dnia 8 maja 2018 r., rozdział IV § 10 w sprawie standardów, jakim powinny odpowiadać nowo projektowane, pozyskiwane i ulepszane budynki wielorodzinne i lokale mieszkalne (kwatery) – załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.

2. Termin lub przewidywany termin:
    2.1) oddania do użytkowania budynku, w którym zlokalizowane są oferowane  lokale.
    2.2) termin wykończenia lokali, w przypadku składania ofert także na wykończenie „pod klucz”.

3.  Aktualny wydruk/wypis z KRS lub aktualny wydruk/wypis z ewidencji działalności gospodarczej Oferenta.

4.  Dokument(y) potwierdzający(e) umocowanie osoby/osób do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta np. ważne pełnomocnictwo, uchwałę odpowiedniego organu spółki, jeśli jest wymagana do dokonania danego rodzaju transakcji.

5.  Wykaz wyrobów budowlanych, które zostaną użyte do wykończenia lokali i budynku, w przypadku lokali niewykończonych na dzień składania oferty (dotyczy ofert lokali wykończonych „pod klucz”).

6.  Cenę brutto sprzedaży nieruchomości w rozbiciu na cenę: lokali mieszkalnych, prawa własności gruntu (udziału w gruncie) albo prawa użytkowania wieczystego, garaży (miejsc postojowych w garażu wielostanowiskowym), komórek lokatorskich i udziału w częściach wspólnych budynku. Dodatkowo należy określić cenę brutto w odniesieniu do 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, o której mowa w art. 1a ust.1 pkt 14 ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku składania ofert obejmujących także wykończenie należy podać cenę brutto wykończenia „pod klucz”. Ostateczna cena  lokali wykończonych „pod klucz” będzie wyliczona na podstawie powierzchni lokali zweryfikowanej w toku pomiarów powykonawczych.

7. Oświadczenie oferenta o posiadaniu kompletnej dokumentacji technicznej.

8. Oświadczenie oferenta, że nieruchomość na której położone są budynki z oferowanymi lokalami posiada lub do dnia zawarcia umowy sprzedaży będzie posiadała zapewniony dostęp faktyczny i prawny do drogi publicznej – z określeniem sposobu dostępu (zawierającym opis numerów działek, numery ksiąg wieczystych nieruchomości przez które przebiega służebność, opis przebiegu służebności – jeżeli dostęp nie jest bezpośredni).

9. Oświadczenie Oferenta, że lokale stanowiące przedmiot oferty zostaną wyodrębnione, zgodnie z art. 2 ust.1a ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali oraz w dniu sprzedaży sprzedawane lokale i nieruchomość wspólna oraz inne przedmioty oferty (np. komórki, miejsca postojowe) będą wolne od wad prawnych, hipotek, roszczeń podmiotów trzecich oraz obciążeń innych niż służebności zapewniające prawidłowe korzystanie z nieruchomości i nieruchomości sąsiednich (np. służebności przesyłu, dostępu do urządzeń), niekolidujące z prawidłowym korzystaniem z przedmiotu oferty.

10. Odpisy aktualne z ksiąg wieczystych (nie starsze niż sprzed 3 miesięcy) nieruchomości, na których położone są oferowane lokale mieszkalne (lub odpis ksiąg lokalowych, jeżeli lokale zostały wyodrębnione) oraz innych nieruchomości stanowiących przedmiot oferty (m.in. garaże, miejsca postojowe), a także ksiąg wieczystych nieruchomości przez które w/w nieruchomości posiadają zapewniony dostęp do drogi publicznej (dopuszcza się na etapie oferty wstępnej zastąpienie odpisów wydrukami z elektronicznej księgi wieczystej).

11. Wypis i wyrys z ewidencji gruntów (nie starszy niż sprzed 3 miesięcy) dla nieruchomości na których położone są oferowane lokale mieszkalne oraz inne nieruchomości stanowiące przedmiot oferty (m.in. garaże, miejsca postojowe).

12. Zaświadczenia o samodzielności lokali - jeżeli zostały wydane przed złożeniem oferty, a przedmiotem zakupu są wyodrębnione lokale lub udział w nich (w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem) lub oświadczenie, że zostaną uzyskane do dnia zawarcia ostatecznej umowy.

13. Ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę oraz pozwoleniu na użytkowanie (w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem) lub oświadczenie, że ostateczna decyzja o pozwoleniu na użytkowanie zostanie uzyskana do dnia zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży.

14. Zwymiarowane rzuty lokali i określenie powierzchni pomieszczeń przy założeniu, że dla lokali wykończonych powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego mierzona będzie w świetle wyprawionych ścian (cena brutto zakupu oferowanych lokali mieszkalnych będzie wynikała z iloczynu ceny brutto 1m² i łącznej powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w odniesieniu do 1m² powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, o której mowa w art. 1a ust.1 pkt 14 ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej [Dz. U. 2020 poz. 2017 j.t. ze zm.] oferowanych lokali mieszkalnych, według tabeli – załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia).

15. Przewidywany  termin protokolarnego przekazania lokali posiadających zaświadczenie o samodzielności lokali w budynkach mających prawomocne pozwolenie na użytkowanie: nie później niż 30 listopada 2022 r.

16.Oświadczenie dotyczące wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania warunków gwarancji w szczególności w z zakresie wysokości i jego formy.

17.Propozycję warunków gwarancji w przypadku nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami mieszkalnymi, nieruchomości budynkowych wraz ze związanymi z nimi prawami do gruntu i wydzielonych części budynków, mogących wraz z gruntem stanowić przedmiot odrębnej nieruchomości.

18. Oświadczenie oferenta, o zapoznaniu z Wytycznymi nr 3/2018 Prezesa Agencji Mienia Wojskowego z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie standardów, jakim powinny odpowiadać nowo projektowane, pozyskiwane i ulepszane budynki wielorodzinne i lokale mieszkalne (kwatery) oraz Wytycznymi nr 4/2018 Prezesa Agencji Mienia Wojskowego z 8 maja 2018 r. w sprawie ustalenia procedury zakupu lokali mieszkalnych oraz nieruchomości z nimi związanych na potrzeby Agencji Mienia Wojskowego – załącznik nr 4 do niniejszego zaproszenia).

19. Oświadczenie oferenta o wiedzy, że dla ważności podpisania umowy przenoszącej własność nieruchomości do zasobu Agencji konieczna jest zgoda Prezesa Agencji, a także oświadczenie o wiedzy, że Agencja może unieważnić procedurę zakupu, na każdym etapie jej prowadzenia, przed podpisaniem umowy, bez podawania przyczyn – załącznik nr 5 do niniejszego zaproszenia).

III. W drodze zakupu AMW chce pozyskać: samodzielne lokale będące przedmiotem odrębnego prawa własności w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 o własności lokali (Dz. U. 2021 poz. 1048 j.t. ze zm.).

1.    Preferowane będą lokale mieszkalne usytuowane w jednym budynku, bądź w dającej się wyodrębnić części budynku (np. całe klatki schodowe).

2.    Budynki muszą być wykonane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U.  2021 poz. 2351 j.t. ze zm.), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz.1065 j.t. ze zm.) oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych.

Postępowanie będzie przeprowadzone zgodnie z Wytycznymi nr 4/2018 Prezesa Agencji Mienia Wojskowego z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie ustalenia procedury zakupu lokali mieszkalnych na potrzeby Agencji Mienia Wojskowego - załącznik  nr 3 do niniejszego zaproszenia.

Oferty wstępne należy składać do 28.06.2022 r. do godz. 12:00
Oferty wstępne należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie zamawiającego w kancelarii pokój nr 20, ul. Marii Curie – Skłodowskiej 19 w Gdyni lub mailem na skrzynkę: gdynia@amw.com.pl.
Wskazane jest, aby wszystkie zapisane, zadrukowane strony oferty wstępnej były kolejno ponumerowane i załączone w sposób uniemożliwiający jej dekompletowanie.
Oferta wstępna musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania zobowiązań. W przypadku składania ofert drogą elektroniczną całość oferty musi być zapisana w formacie pdf i podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym.

Do oferty wstępnej należy dołączyć zestawienie lokali w formie tabelarycznej, wg wzoru określonego na stronie internetowej Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Gdyni (https://amw.com.pl/pl/amw/komunikaty)

Wypełnioną tabelę należy dostarczyć w formie elektronicznej na ww. adres poczty elektronicznej.

Przed sporządzeniem oferty wstępnej należy zapoznać się z wewnętrznymi dokumentami Agencji (Wytycznymi), które stanowią załączniki nr 2 i 3  do niniejszego zaproszenia zamieszczone na stronie internetowej Agencji Mienia Wojskowego Oddział

Regionalny w Gdyni (https://amw.com.pl/pl/amw/komunikaty).

Wszystkie załączniki znajdują się na stronie internetowej:
(https://amw.com.pl/pl/amw/komunikaty).

Osoba do kontaktu:   Magdalena Winkel tel. (58) 690-8730

Załącznik nr 1 do oferty w sprawie zakupu mieszkań [https://amw.com.pl/uploads/aktualnosci/9965/2/Zalacznik_nr_1_do_oferty_w_sprawie_zakupu_mieszkan.xlsx] (.xlsx, 21.53 kB)
Załącznik nr 2 - Wytyczne nr 3.2018 dot. standardów mieszkań [https://amw.com.pl/2/Zalacznik_nr_2_-_Wytyczne_nr_3.2018_dot._standardow_mieszkan.pdf] (.pdf, 7179.60 kB)
Załącznik nr 3 - Wytyczne nr 4.2018 dot. procedury zakupu mieszkań [https://amw.com.pl/uploads/aktualnosci/9965/2/Zalacznik_nr_3_-_Wytyczne_nr_4.2018_dot._procedury_zakupu_mieszkan.pdf] (.pdf, 9800.24 kB)
Załącznik nr 4 - oświadczenie [https://amw.com.pl/uploads/aktualnosci/9965/2/Zalacznik_nr_4_-_oswiadczenie.pdf] (.pdf, 509.89 kB)
Załącznik nr 5 - oświadczenie [https://amw.com.pl/uploads/aktualnosci/9965/2/Zalacznik-nr-5-oswiadczenie.pdf] (.pdf, 393.06 kB)
POWRÓT DO LISTY
...

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Akceptuję
PRZEJDŹ DO ANKIETY