Zaproszenie do składania ofert sprzedaży lokali mieszkalnych w Łodzi i Zgierzu

POWRÓT DO LISTY
Oddział Regionalny AMW w Bydgoszczy
19 stycznia 2022

Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Gdańskiej 163 A w Bydgoszczy zainteresowana jest zakupem w 2022 r. około 5 mieszkań zlokalizowanych w budynkach wielorodzinnych w miejscowości ŁÓDŹ lub miejscowościach pobliskich (preferowane będą lokalizacje ŁÓDŹ lub ZGIERZ), w stanie wykończenia „pod klucz”.

 

I.    Wymagania odnośnie lokali mieszkalnych

1.    Lokale mieszkalne powinny posiadać strukturę i powierzchnię użytkową (dopuszcza się jej przekroczenie) określoną poniżej:

-    3 pokoje o łącznej powierzchni pokoi do 36 m2 oraz kuchnia (jako izba)
lub
-    3 pokoje, w tym jeden z aneksem kuchennym, o powierzchni użytkowej  pokoi łącznie z aneksem kuchennym do 46 m2.

2.    Przedmiotem transakcji mogą być wyłącznie mieszkania nowe, wykończone „pod klucz"  spełniające wymagania określone w Wytycznych nr 3/2018 Prezesa AMW z dnia 08 maja 2018 roku w sprawie standardów, jakim powinny odpowiadać nowo projektowane, pozyskiwane i ulepszane budynki wielorodzinne i lokale mieszkalne (kwatery) (załącznik nr 1). Do każdego mieszkania powinno przynależeć minimum 1 miejsce postojowe w bezpośrednim otoczeniu budynku, garaż lub miejsce postojowe w podziemnej hali garażowej, chyba że organizacja nieruchomości wspólnej zapewnia odpowiednią ilość miejsc postojowych.

3.    Termin realizacji zakupu: nie później niż:  20 grudzień 2022 roku

4.    Agencja przy wyborze oferty wstępnej  będzie kierowała się następującymi kryteriami:
-    ceną brutto sprzedaży;
-    terminem realizacji;
-    lokalizacją nieruchomości;
-    standardem wykończenia;
-    dostępnością lokali gotowych do zasiedlenia;
-    powierzchnią użytkową i strukturą mieszkań.

II.    Oferta wstępna powinna zawierać:

1.    Lokalizację lokali mieszkalnych (adres, oznaczenie geodezyjne nieruchomości wg ewidencji gruntów i budynków, nr księgi wieczystej itp.).

2.    Liczbę oferowanych lokali (nie mniej niż trzy).

3.    Informacje o:
a)    lokalu:
-    jego strukturze;
-    powierzchni użytkowej (mierzonej w świetle ścian wyprawionych) oraz każdego pomieszczenia, w tym również przynależnego;
-    powierzchni użytkowej podstawowej (tj. pow. pokoi mierzonej w świetle ścian wyprawionych);
-    związanym z własnością lokali udziałem w części wspólnej nieruchomości tj. w budynku i gruncie,
-    o pomieszczeniach przynależnych i innych elementach oferty związanych z lokalami mieszkalnymi (np. garaże, piwnice, miejsca postojowe, komórki, ogródki, udziały w drogach wewnętrznych itp.);
b)    budynku:
-    rzuty kondygnacji z zaznaczeniem oferowanego lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniem przynależnym (piwnica, komórka lokatorska, garaż, miejsce postojowe itp. jeżeli takie występują),
-    zwymiarowane rzuty lokali mieszkalnych na kondygnacjach z określeniem ich powierzchni użytkowej i pomieszczeń przynależnych;
-    dostarczanych mediach oraz o wyposażeniu lokalu/budynku w instalacje,
-    standardzie wykończenia lokali oraz części wspólnych budynku,
c)    stanie zagospodarowania nieruchomości, otoczenia itp.;
d)    terminach: oddania do użytkowania budynku oraz możliwości ustanowienia samodzielności oferowanych lokali.

4.    Aktualny wydruk/wypis z KRS lub aktualny wydruk/wypis z ewidencji działalności gospodarczej Oferenta.

5.    Dokument(y) potwierdzający(e) umocowanie osoby/osób do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta np. ważne pełnomocnictwo, uchwałę odpowiedniego organu spółki, jeśli jest wymagana do dokonania danego rodzaju transakcji.

6.    Wykaz wyrobów budowlanych, które zostaną użyte do wykończenia lokali i budynku, w przypadku lokali niewykończonych na dzień składania oferty.

7.    Cenę brutto sprzedaży nieruchomości w rozbiciu na cenę: lokali mieszkalnych, prawa własności gruntu (udziału w gruncie) albo prawa użytkowania wieczystego, oraz pozostałych elementów oferty zgodnie z załącznikiem nr 3. Ponadto cenę brutto należy określić w odniesieniu do 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, o której mowa w art.la ust.1 pkt 14 ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (w świetle ścian wyprawionych).

8.    Oświadczenie Oferenta o posiadaniu kompletnej dokumentacji technicznej.

9.    Oświadczenie Oferenta, że nieruchomość na której położone są budynki z oferowanymi lokalami posiada lub do dnia zawarcia umowy sprzedaży będzie posiadała zapewniony dostęp faktyczny i prawny do drogi publicznej - z określeniem sposobu dostępu (zawierającym opis numerów działek, numery ksiąg wieczystych nieruchomości przez które przebiega służebność, opis przebiegu służebności - jeżeli dostęp nie jest bezpośredni).

10.    Oświadczenie Oferenta, że lokale stanowiące przedmiot oferty zostaną wyodrębnione, zgodnie z art. 2 ust. 1 a ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali oraz w dniu sprzedaży sprzedawane lokale i nieruchomość wspólna oraz inne przedmioty oferty (np. komórki, miejsca postojowe) będą wolne od wad prawnych, hipotek, roszczeń podmiotów trzecich oraz obciążeń innych niż służebności zapewniając prawidłowe korzystanie z nieruchomości i nieruchomości sąsiednich (np. służebności przesyłu, dostępu do urządzeń), niekolidujące z prawidłowym korzystaniem z przedmiotu oferty).

11.    Odpisy aktualne z ksiąg wieczystych (nie starsze niż sprzed 3 miesięcy) nieruchomości, na których położone są oferowane lokale mieszkalne (lub odpis ksiąg lokalowych, jeżeli lokale zostały wyodrębnione) oraz innych nieruchomości stanowiących przedmiot oferty (m.in. garaże, miejsca postojowe), a także ksiąg wieczystych nieruchomości przez które w/w nieruchomości posiadają zapewniony dostęp do drogi publicznej (dopuszcza się na etapie oferty wstępnej zastąpienie odpisów wydrukami z elektronicznej księgi wieczystej);

12.    Wypis i wyrys z ewidencji gruntów (zgodny z aktualną KW) dla nieruchomości na których położone są oferowane lokale mieszkalne oraz inne nieruchomości stanowiące przedmiot oferty (m.in. garaże, miejsca postojowe).

13.    Zaświadczenia o samodzielności lokali - jeżeli zostały wydane przed złożeniem oferty, a przedmiotem zakupu są wyodrębnione lokale lub udział w nich (w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem) lub oświadczenie, że zostaną uzyskane do dnia zawarcia ostatecznej umowy.

14.    Ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę oraz pozwoleniu na użytkowanie (w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem) lub oświadczenie, że ostateczna decyzja o pozwoleniu na użytkowanie zostanie uzyskana do dnia zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży.

15.    Tabelaryczne zestawienie danych (załącznik nr 3) zawierające:
-    adres lokalu mieszkalnego,
-    strukturę i powierzchnię użytkową lokalu mieszkalnego,
-    cenę wstępną brutto lokalu mieszkalnego,
-    cenę wstępną brutto w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, o której mowa w art. 1a pkt. 14 ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP („ powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego - należy przez to rozumieć powierzchnię wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu mieszkalnym, a w szczególności pokoi, kuchni, spiżarni, przedpokoi, alków, holi, korytarzy, łazienek oraz innych pomieszczeń służących mieszkalnym i gospodarczym potrzebom lokatora, bez względu na ich przeznaczenie i sposób używania; za powierzchnię użytkową lokalu nie uważa się powierzchni balkonów, tarasów i loggii, antresoli, pralni, suszarni, wózkowni oraz pomieszczeń przynależnych”).
-    składniki cenowe lokalu mieszkalnego, w tym:
a)    cenę udziału w prawie własności gruntu albo w prawie użytkowania wieczystego,
b)    cenę garażu (miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym) - jeżeli występuje,
c)    cenę udziału w częściach wspólnych budynku,
d)    cenę pomieszczeń przynależnych, o których mowa w art. 2 ust. 4 ustawy z dn. 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019r. poz. 737 z późn. zm.) oraz cenę wszystkich innych składników, jeżeli występują;
e)    wysokość kosztów wykończenia „pod klucz", zgodnie z wytycznymi Prezesa AMW nr 3/2018 z dnia 8 maja 2018r. w sprawie standardów lokali mieszkalnych (kwatery), opisu technicznego budynku oraz dodatkowych warunków, jakim powinny odpowiadać nowo pozyskiwane i ulepszane budynki wielorodzinne i lokale mieszkalne (kwatery), również w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, o której mowa w art. 1a pkt. 14 ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP – jedynie w przypadku lokali niewykończonych na dzień składania oferty.

16.    Oświadczenie (załącznik nr 4) o zapoznania się z Wytycznymi nr 3/2018 (załącznik nr1) i nr 4/2018 Prezesa AMW (załącznik nr2).

III. Pozostałe wymagania:

1.    Termin nabycia i wydania Agencji Mienia Wojskowego lokali mieszkalnych w stanie wykończenia „pod klucz” do dnia 20 grudnia 2022r.

2.    Wyłączone jest stosowanie zaliczek i zadatków, przy zawieraniu umów przedwstępnych i ostatecznych.

3.    Agencja Mienia Wojskowego zastrzega sobie prawo do negocjacji zaproponowanej ceny wstępnej brutto nieruchomości z każdym z wybranych oferentów.

4.    Złożenie oferty i jej weryfikacja nie stanowi podstawy do zgłoszenia roszczenia o zawarcie umowy.

5.    Oferty nie spełniające warunków postępowania nie będą rozpatrywane.

6.    Oferenci, których oferty wstępne zostaną rozpatrzone pozytywnie, zaproszeni zostaną do negocjacji w sprawie nabycia lokali mieszkalnych. Po zakończeniu negocjacji wynikiem pozytywnym wybrani oferenci zostaną zaproszeni do złożenia oferty ostatecznej.

7.    Negocjacje można przeprowadzić, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta wstępna spełniająca warunki niniejszego postępowania. Negocjacje prowadzi Komisja do spraw zakupu lokali mieszkalnych  powołana decyzją Dyrektora Oddziału Regionalnego AMW w Bydgoszczy.

8.    Nabycie nieruchomości lokalowej może być dokonane poprzez zawarcie notarialnej umowy przeniesienia własności lub dwuetapowo poprzez zawarcie notarialnych umów przedwstępnej i przyrzeczonej przenoszącej własność. Zawarcie umowy (umów) następuje wyłącznie po uzyskaniu zgody Prezesa Agencji Mienia Wojskowego.   

9.    Koszt zawarcia notarialnej umowy (umów) oraz związane z tym opłaty i podatki ponosi oferent.

10.    Do momentu zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, Agencja Mienia Wojskowego zastrzega sobie prawo do przerwania, zakończenia lub unieważnienia procedury nabycia, w tym w szczególności prowadzonych negocjacji na każdym etapie bez podawania przyczyn i z tego powodu oferenci nie będą wysuwać żadnych roszczeń przeciwko Agencji Mienia Wojskowego.

11.    Przedmiot oferty ma być bezwarunkowo wolny od wszelkich długów, obciążeń, zobowiązań, praw i roszczeń na rzecz osób trzecich w momencie zawierania umowy przenoszącej własność nieruchomości (dział IV księgi wieczystej wolny od wpisów), z wyjątkiem ograniczonych praw rzeczowych(dział III KW) bezpośrednio związanych z korzystaniem z nieruchomości oferowanej i nieruchomości sąsiednich tj. służebności gruntowej lub przesyłu.

12.    Ofertę wstępną z dopiskiem:
„Oferta wstępna zakupu lokali mieszkalnych w miejscowości ŁÓDŹ lub miejscowościach pobliskich, ( nie otwierać przed 22.02.2022 r. godz. 11:00) należy dostarczyć (przesłać pocztą/kurierem lub złożyć) w zamkniętej kopercie na adres Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego  w Bydgoszczy, ul. Gdańska 163A w terminie do dnia 22.02.2022r. do godz. 11.00. O dotrzymaniu wyznaczonego terminu decyduje data wpływu oferty do siedziby Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy.

13.    Oferta musi być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Wszystkie dokumenty tworzące ofertę winny być uporządkowane, spięte lub zszyte w sposób zapobiegający jej dekompletacji. Zaleca się aby oferta miała ponumerowane strony. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem. Do oferty wstępnej należy dołączyć zestawienie w formie tabelarycznej, wg wzoru określonego na stronie internetowej Agencji Mienia Wojskowego - Oddział Regionalny w Bydgoszczy.

https://amw.com.pl/pl/amw/komunikaty

Wypełnioną tabelę należy dostarczyć również w formie elektronicznej na  adres poczty elektronicznej  bydgoszcz@amw.com.pl


Szczegółowe informacje można uzyskać w godzinach od 10.00-14.00 pod numerami  telefonów:

Ewa Tułodziecka –  (52) 525 7867,      
Michał Niechwiej -  (52) 525 7969; 

 e-mail: bydgoszcz@amw.com.pl

Załącznik nr 1 - Wytyczne nr 3/2018 Prezesa AMW dot. standardów mieszkań [https://amw.com.pl/uploads/aktualnosci/9968/19/1/Zalacznik-nr-1-Wytyczne-nr-3-2018-z-dnia-08.05.2018.pdf] (.pdf, 7182.31 kB)
Załącznik nr 2 - Wytyczne nr 4/2018 Prezesa AMW dot. procedury zakupu mieszkań [https://amw.com.pl/uploads/aktualnosci/9968/19/1/Zalacznik-nr-2-Wytyczne-nr-4-2018-z-08.05.2018.pdf] (.pdf, 9802.41 kB)
Załącznik nr 3 - Zestawienie w formie tabelarycznej [https://amw.com.pl/uploads/aktualnosci/9968/19/1/Zalacznik-nr-3-do-oferty-w-sprawie-zakupu-mieszkan-zestawienie-tabelaryczne.xlsx] (.xlsx, 24.14 kB)
Załącznik nr 4  - Oświadczenie [https://amw.com.pl/uploads/aktualnosci/9968/19/1/Zalacznik-nr-4-Oswiadczenie_.pdf] (.pdf, 25.04 kB)
POWRÓT DO LISTY
...

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Akceptuję
PRZEJDŹ DO ANKIETY