Ogłoszenie III przetargów ustnych na sprzedaż urządzeń kotłowni wyłączonej z eksploatacji położonej w Żaganiu przy ul. Długiej 1, 1A-1B - lokal uzytkowy nr 14U

POWRÓT DO LISTY
Oddział Regionalny AMW w Zielonej Górze
28 grudnia 2010

DYREKTOR ODDZIAŁU REGIONALNEGO
 WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ W ZIELONEJ GÓRZE

Aleja Zjednoczenia 104

ogłasza

III przetargi ustne na sprzedaż urządzeń kotłowni wyłączonej z eksploatacji:

 

 

Lokalizacja urządzeń - Żagań ul. Długa 1,1A-1B (lokal użytkowy nr 14U)

 

 

Urządzenia infrastruktury ciepłowniczej:

- Kocioł Viessman  Paromat Simplex  285 kW - 1 szt. - cena wywoławcza - 7 820 zł, wadium - 790 zł, godzina przetargu - 9:00

- Palnik gazowy Weishaupt WG30N/1-C - 1 szt. - cena wywoławcza - 1 630 zl, wadium - 165 zl, godzina przetargu - 9:30

- Regulator Trimatik - 1 szt. - cena wywoławcza - 180 zł, wadium - 20 zl, godzina przetargu - 10:00

- Pompa krótkiego obiegu 32PWr80C - 1 szt. - cena wywoławcza - 311 zł, wadium - 35 zł, godzina przeatrgu - 10:30

- Licznik ciepła z przepływomierzem Dn 50 - 1 szt. - cena wywoławcza - 330 zł, wadium - 35 zl, godzina przetargu - 11:00

- Filtrodmulnik  Dn 50 - 1 szt. - cena wywoławcza - 210 zł, wadium - 25 zł, godzina przetargu - 11:30

- Zawór  3 - drogowy mieszający Dn 50 z napędem VIESSMAN - 1 szt. - cena wywoławcza - 135 zł, wadium - 15 zł, godzina przetargu - 12:00

- Wkład kominowy ze stali kwasoodpornej - 1 szt. - cena wywoławcza - 490 zl, wadium - 50 zl, godzina przetargu - 12:30

- Pompa obiegowa LFP 50 POs60A/B - 1 szt. - cena wywoławcza - 61 zl, wadium - 6 zl, godzina przetargu - 13:00

- Przeponowe naczynie wzbiorcze c.w.u. Reflex Thermopress E 600 l - 1 szt. - cena wywoławcza - 620 zl, wadium - 65 zł, godzina przetargu 13:30

- System detekcji gazu GAZEX - 1 szt. - cena wywoławcza - 67 zł, wadium - 60 zł, godzina przetargu - 14:00

- Tablica rozdzielcza elektryczna - 1 szt. - cena wywoławcza - 110 zl, wadium - 10 zl, godzina przetargu - 14:30

- Wodomierz wody zimnej Dn 15 - 1 szt. - cena wywoławcza - 30 zl, wadium - 3 zl, godzina przetargu - 15:00

 

Do ceny sprzedaży ruchomości zostanie zastosowana stawka podatku od towarów i usług zgodnie z przepisami obowiązującymi na dzień transakcji.

 

Przetargi odbędą się w dniu  14.01.2011 r.  w siedzibie Oddziału Regionalnego WAM w Zielonej Górze,
Al. Zjednoczenia 104, pokój 01.

 

1.        Osoby uczestniczące w przetargu zobowiązane są okazać komisji przetargowej oryginał dowodu wpłaty wadium oraz:

-        w przypadku osoby fizycznej: dokument potwierdzający tożsamość uczestnika przetargu (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy);

-        w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej: dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) oraz pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy;

-        w przypadku osoby fizycznej prowadzonej działalność gospodarczą; dokument potwierdzający tożsamość uczestnika przetargu (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) oraz aktualne (nie dłużej niż sprzed 3 miesięcy) zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej. W przypadku osób fizycznych, które przystępując do przetargu w ramach spółki cywilnej, działają również na rzecz nieuczestniczących w przetargu wspólników, winna ponadto zostać przedstawiona uchwała potwierdzająca zgodę wspólników na nabycie nieruchomości lub umowa spółki uprawniająca wspólnika/wspólników uczestniczących w przetargu do nabywania nieruchomości bez zgody pozostałych wspólników;

-        w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą: dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy), pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy oraz aktualne (nie dłużej niż sprzed 3 miesięcy) zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej przez mocodawcę. W przypadku pełnomocników osób fizycznych, które przystępując do przetargu w ramach Spółki Cywilnej, działając również na rzecz nieuczestniczących w przetargu wspólników, winna ponadto zostać przedstawiona uchwała potwierdzająca zgodę wspólników na nabycie nieruchomości lub umowa spółki uprawniająca wspólnika/ wspólników uczestniczących w przetargu do nabywania nieruchomości bez zgody pozostałych wspólników;

-        w przypadku przedstawiciela/przedstawicieli osoby prawnej lub innej jednostki podlegającej obowiązkowi wpisu do KRS: dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) oraz aktualny (nie dłużej niż sprzed 3 miesięcy) odpis z rejestru sądowego;

-        w przypadku pełnomocnika osoby prawnej lub innej jednostki podlegającej obowiązkowi wpisu do KRS: dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy), pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem ustawowego przedstawiciela mocodawcy oraz aktualny (nie dłużej niż sprzed 3 miesięcy) odpis z rejestru sądowego.

-        w pozostałych przypadkach dokumenty świadczące zgodnie z obowiązującymi przepisami o reprezentowaniu osoby lub jednostki organizacyjnej uczestniczącej w przetargu oraz dokument potwierdzający tożsamość osoby przystępującej w jej imieniu do przetargu (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy); w przypadku pełnomocnika takiej osoby lub jednostki, również pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem (zapis dotyczy np. wspólnot mieszkaniowych, gminy, pełnomocników tych jednostek/osób).

2.     Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w pieniądzu  z takim rozliczeniem, aby należna kwota znalazła się na koncie Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Oddział Regionalny Zielona Góra: nr 84 1240 6843 1111 0000 4987 7827 Bank Pekao S.A. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.01.2011 r. Za datę wpłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego OReg WAM w Zielonej Górze. Na dowodzie wpłaty wadium należy wpisać lokalizację i rodzaj urządzeń będących przedmiotem przetargu (zgodnie z zapisem w tabeli).

3.     Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

4.     Postąpienie nie może wynosić mniej niż jeden procent ceny wywołania. Zaofiarowana cena przestaje wiązać uczestnika przetargu, gdy inny uczestnik zaofiarował cenę wyższą.

5.     Z chwilą przybicia następuje sprzedaż środków trwałych na rzecz nabywcy.

6.     Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia bądź w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg, nie dłuższym niż 7 dni.

7.     Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli:

                -              żaden z uczestników licytacji nie zaofiaruje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej.

                -              nabywca nie uiści ceny nabycia w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg, nie dłuższym niż 7 dni.

8.     Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.

9.     Demontaż urządzeń staraniem i na koszt nabywcy.

10.  Wadium złożone przez nabywcę ulega zaliczeniu na poczet ceny nabycia. Wadium złożone przez innych uczestników przetargu podlega zwrotowi.

11.  Z przebiegu przetargu sporządza się protokół.

12.  Urządzenia infrastruktury ciepłowniczej przeznaczone do sprzedaży można oglądać po telefonicznym uzgodnieniu tel. (068) 453 12 41.

13.  Urządzenia wymagają demontażu przeprowadzonego staraniem i na koszt nabywcy.

14.  Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie sprzedającego: Zielona Góra, Aleja Zjednoczenia, pokój 212 tel. (068) 453 12 41, lub pokój 205 tel. (068) 451 92 17.

15.  Ogłoszenie przetargowe opracowano posiłkując się Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5.10.1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz. U. Nr 97,poz.443).

POWRÓT DO LISTY
...

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Akceptuję
PRZEJDŹ DO ANKIETY