Legal section

Ustawy:

Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (tekst jednolity: Dz.U.2017.1456) [https://amw.com.pl/uploads/prawo/2017/ustawy/ustawaoAMW.pdf] (.pdf, 650.96 kB)
Ustawa z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Dz.U.2016.207 j.t. z późn. zm) [https://amw.com.pl/uploads/prawo/2017/ustawy/ustawaozakwatsilzbrojnychrp.pdf] (.pdf, 777.99 kB)
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U.2016.2147 z późn.zm) [https://amw.com.pl/uploads/prawo/2017/ustawy/ustawaogospnieruch.pdf] (.pdf, 1211.32 kB)
Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Dz.U.2016.2042 z późn.zm.) [https://amw.com.pl/uploads/prawo/2017/ustawy/ustawaorealizacjiprawadorekomp.pdf] (.pdf, 572.38 kB)
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (tekst jednolity: Dz.U.2017.1050 j.t.) [https://amw.com.pl/uploads/prawo/2017/ustawy/ustawaoobrociezzagrtowaramioznaczstrat.pdf] (.pdf, 173.50 kB)
Ustawa z 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (tekst jednolity: (Dz.U.2017.290 j.t. z późn. zm.) [https://amw.com.pl/uploads/prawo/2017/ustawy/ustawaowykonywaniudzialgospwzakrwytwarzaniaiobrotumatwybuch.pdf] (.pdf, 201.88 kB)
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U.2017.1579 j.t. z póź. zm.) [https://amw.com.pl/uploads/prawo/2017/ustawy/ustawaprawozamowienpublicznych.pdf] (.pdf, 1557.86 kB)
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U.2017.2077 j.t.) [https://amw.com.pl/uploads/prawo/2017/ustawy/ustawafinansepubliczne.pdf] (.pdf, 590.89 kB)
Ustawa z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U.1998.133.872 j.t. z późn. zm.) [https://amw.com.pl/uploads/prawo/2017/ustawy/ustawaprzepisywprowustawyreformujaceadminpub.pdf] (.pdf, 552.18 kB)
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej (tekst jednolity: Dz.U.2017.1889 j.t.) [https://amw.com.pl/uploads/prawo/2017/ustawy/ustawaosluzbiecywilnej.pdf] (.pdf, 265.43 kB)
Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (tekst jednolity: Dz.U.2017.1834 j.t.) [https://amw.com.pl/uploads/prawo/2017/ustawy/ustawaopartnerstwiepubprywatnym.pdf] (.pdf, 98.79 kB)
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity: Dz.U.2016.1764 j.t.) [https://amw.com.pl/uploads/prawo/2017/ustawy/ustawaodostdoinfopublicznej.pdf] (.pdf, 571.08 kB)
Ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity: Dz.U.2016.1061 j.t. z późn.zm) [https://amw.com.pl/uploads/prawo/2017/ustawy/ustawaonabywaniunierychprzezcudzoziemcow.pdf] (.pdf, 135.03 kB)

Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o Agencji Mienia Wojskowego lub przepisy starsze w tym zakresie (zgodnie z kolejnością przywołania w ustawie):

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie nadania statutu Agencji Mienia Wojskowego (Dz.U.2017.18 ) [https://amw.com.pl/uploads/prawo/2017/rozporzadzenia/rozpstatutamw.pdf] (.pdf, 108.79 kB)
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 października 2016 r. w sprawie gospodarki finansowej Agencji Mienia Wojskowego (Dz.U.2016.1745 ) [https://amw.com.pl/uploads/prawo/2017/rozporzadzenia/rozpwsprgospodarkifinanw.pdf] (.pdf, 111.22 kB)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przekazywania mienia Skarbu Państwa do zagospodarowania albo w użyczenie Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z dnia 30 września 2016 r.) (Dz.U.2016.1599) [https://amw.com.pl/uploads/prawo/2017/rozporzadzenia/rozpwsprszczegolowegosposobuprzekazywaniamienia.pdf] (.pdf, 115.06 kB)
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Agencję Mienia Wojskowego (Dz.U.2016.275) Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Agencję Mienia Wojskowego (Dz.U.2016.275) [https://amw.com.pl/uploads/prawo/2017/rozporzadzenia/rozpwsprgospodarowanialokalamimieszkalnymi.pdf] (.pdf, 342.07 kB)
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie norm powierzchni użytkowej podstawowej przysługujących żołnierzom zawodowym (Dz.U. z 2016, poz. 1211) [https://amw.com.pl/uploads/prawo/2017/rozporzadzenia/rozpwsprnormpowierzchniuzytkowej.pdf] (.pdf, 102.35 kB)
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 września 2016 r. w sprawie opłat za używanie lokali mieszkalnych będących w dyspozycji Agencji Mienia Wojskowego (Dz.U. z 2016, poz. 1568) [https://amw.com.pl/uploads/prawo/2017/rozporzadzenia/rozpwsproplatzauzywanielokalimieszk.pdf] (.pdf, 214.25 kB)
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie przydziału kwatery albo innego lokalu mieszkalnego przez Agencję Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2016 r., poz. 419) [https://amw.com.pl/uploads/prawo/2017/rozporzadzenia/rozpwsprprzydzialukwatery.pdf] (.pdf, 270.22 kB)
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie wypłaty odprawy mieszkaniowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1195) [https://amw.com.pl/uploads/prawo/2017/rozporzadzenia/rozpwsprwyplatyodprawymieszkaniowej.pdf] (.pdf, 293.64 kB)
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie wypłaty świadczenia mieszkaniowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 185 z późn. zm.) [https://amw.com.pl/uploads/prawo/2017/rozporzadzenia/rozpwsprwyplatyswiadczenimieszka.pdf] (.pdf, 164.19 kB)
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zakwaterowania w internatach i kwaterach internatowych oraz odpłatności za to zakwaterowanie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1600) [https://amw.com.pl/uploads/prawo/2017/rozporzadzenia/rozpwsprzakwaterowaniawinternatach.pdf] (.pdf, 387.36 kB)
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych przez Agencję Mienia Wojskowego (Dz.U.2016.1640) [https://amw.com.pl/uploads/prawo/2017/rozporzadzenia/rozpwsprsprzedazylokalimieszkalnych.pdf] (.pdf, 238.29 kB)
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej oraz Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie wykazu lotnisk albo lądowisk wojskowych lub ich części niewykorzystywanych przez jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowane. (Dz.U. 2016 poz. 2031) [https://amw.com.pl/uploads/prawo/2017/rozporzadzenia/rozpwsprwykazulotnisk.pdf] (.pdf, 349.89 kB)
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji mienia Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1118) [https://amw.com.pl/uploads/prawo/2017/rozporzadzenia/rozpwsprsposobuprowadzeniaewidencjimienia.pdf] (.pdf, 102.19 kB)

Inne akty normatywne zewnętrzne:

Rozporządzenie Rady Ministrów z 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz. U. Nr 145, poz. 1625 z późn. zm.) [https://amw.com.pl/uploads/prawo/2017/inne_akty_normatywne/rozpRMz3gru2001wsprrodzajowbroni.pdf] (.pdf, 184.97 kB)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz. U. Nr 97, poz. 443 z późn. zm.) [https://amw.com.pl/uploads/prawo/2017/inne_akty_normatywne/rozpRNz5pazdz1993wsprzasadorgprzetargu.pdf] (.pdf, 119.79 kB)
Zarządzenie Nr 21 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu sporządzania planów przekazywania Agencji Mienia Wojskowego niektórych składników mienia Skarbu Państwa będącego w trwałym zarządzie lub władaniu organów i jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. Urz. MSWiA Nr 9, poz. 21 z późn. zm.) [https://amw.com.pl/uploads/prawo/2017/inne_akty_normatywne/zarzadzenieNr21.pdf] (.pdf, 102.62 kB)
Zarządzenie Nr 922 Komendanta Głównego Policji z dnia 5 września 2005 r. w sprawie zasad współpracy jednostek organizacyjnych Policji w zakresie zbywania lub likwidacji niektórych składników majątku ruchomego (Dz. Urz. KGP Nr 15, poz.107) [https://amw.com.pl/uploads/prawo/2017/inne_akty_normatywne/zarzadzenieNr922.pdf] (.pdf, 107.21 kB)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie sprzedaży materiałów wybuchowych, broni, amunicji, wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz kontroli przestrzegania warunków sprzedaży (Dz.U. 2013 poz. 343) [https://amw.com.pl/uploads/prawo/2017/inne_akty_normatywne/rozpMGiMSWz6mar2013wsprsprzedazymatwybuchowych.pdf] (.pdf, 236.06 kB)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 sierpnia 2012 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania wprowadzonych do obrotu materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1008) [https://amw.com.pl/uploads/prawo/2017/inne_akty_normatywne/rozpMinGospz22sierpnia2013wsprsposobuewidencjonowania.pdf] (.pdf, 177.54 kB)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ewidencji obrotu towarami o znaczeniu strategicznym (Dz. U. z 2013 r., poz. 619) [https://amw.com.pl/uploads/prawo/2017/inne_akty_normatywne/rozpMgz10maja2013wsprewidencjiobrotutowarami.pdf] (.pdf, 173.09 kB)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2014 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity: Dz.U. 2014.1490) [https://amw.com.pl/uploads/prawo/2017/inne_akty_normatywne/rozpzdn14wrzesnia2014.pdf] (.pdf, 226.90 kB)
Decyzję Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 października 2017 r. w sprawie przekazywania składników mienia w trybie ustawy o Agencji Mienia Wojskowego (Dziennik Urzędowy Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 listopada 2017 r., poz. 214). [https://amw.com.pl/uploads/prawo/2017/inne_akty_normatywne/decyzjaMONz30pazdz2017wsprprzekazywaniaskladnikowmienia.pdf] (.pdf, 327.26 kB)

Ustawa 10 lipca 2015r. w Agencji Mienia Wojskowego

Art. 5.1 Agencja jest agencją wykonawczą w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.2), nadzorowaną przez Ministra Obrony Narodowej.
2. Agencja działa na podstawie ustawy i statutu.
3. Siedzibą Agencji jest miasto stołeczne Warszawa.
4. W skład Agencji wchodzą:
1) Biuro Prezesa Agencji;
2) oddziały regionalne Agencji.

PEŁNA TREŚĆ USTAWY
...
PRZEJDŹ DO ANKIETY