Legal section

Ustawy:

Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (tekst jednolity: Dz.U.2017.1456) [https://amw.com.pl/uploads/prawo/2017/ustawy/ustawaoAMW.pdf] (.pdf, 650.96 kB)
Ustawa z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Dz.U.2016.207 j.t. z późn. zm) [https://amw.com.pl/uploads/prawo/2017/ustawy/ustawaozakwatsilzbrojnychrp.pdf] (.pdf, 777.99 kB)
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U.2016.2147 z późn.zm) [https://amw.com.pl/uploads/prawo/2017/ustawy/ustawaogospnieruch.pdf] (.pdf, 1211.32 kB)
Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Dz.U.2016.2042 z późn.zm.) [https://amw.com.pl/uploads/prawo/2017/ustawy/ustawaorealizacjiprawadorekomp.pdf] (.pdf, 572.38 kB)
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (tekst jednolity: Dz.U.2017.1050 j.t.) [https://amw.com.pl/uploads/prawo/2017/ustawy/ustawaoobrociezzagrtowaramioznaczstrat.pdf] (.pdf, 173.50 kB)
Ustawa z 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (tekst jednolity: (Dz.U.2017.290 j.t. z późn. zm.) [https://amw.com.pl/uploads/prawo/2017/ustawy/ustawaowykonywaniudzialgospwzakrwytwarzaniaiobrotumatwybuch.pdf] (.pdf, 201.88 kB)
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U.2017.1579 j.t. z póź. zm.) [https://amw.com.pl/uploads/prawo/2017/ustawy/ustawaprawozamowienpublicznych.pdf] (.pdf, 1557.86 kB)
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U.2017.2077 j.t.) [https://amw.com.pl/uploads/prawo/2017/ustawy/ustawafinansepubliczne.pdf] (.pdf, 590.89 kB)
Ustawa z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U.1998.133.872 j.t. z późn. zm.) [https://amw.com.pl/uploads/prawo/2017/ustawy/ustawaprzepisywprowustawyreformujaceadminpub.pdf] (.pdf, 552.18 kB)
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej (tekst jednolity: Dz.U.2017.1889 j.t.) [https://amw.com.pl/uploads/prawo/2017/ustawy/ustawaosluzbiecywilnej.pdf] (.pdf, 265.43 kB)
Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (tekst jednolity: Dz.U.2017.1834 j.t.) [https://amw.com.pl/uploads/prawo/2017/ustawy/ustawaopartnerstwiepubprywatnym.pdf] (.pdf, 98.79 kB)
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity: Dz.U.2016.1764 j.t.) [https://amw.com.pl/uploads/prawo/2017/ustawy/ustawaodostdoinfopublicznej.pdf] (.pdf, 571.08 kB)
Ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity: Dz.U.2016.1061 j.t. z późn.zm) [https://amw.com.pl/uploads/prawo/2017/ustawy/ustawaonabywaniunierychprzezcudzoziemcow.pdf] (.pdf, 135.03 kB)

Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o Agencji Mienia Wojskowego lub przepisy starsze w tym zakresie (zgodnie z kolejnością przywołania w ustawie):

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie nadania statutu Agencji Mienia Wojskowego (Dz.U.2017.18 ) [https://amw.com.pl/uploads/prawo/2017/rozporzadzenia/rozpstatutamw.pdf] (.pdf, 108.79 kB)
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 października 2016 r. w sprawie gospodarki finansowej Agencji Mienia Wojskowego (Dz.U.2016.1745 ) [https://amw.com.pl/uploads/prawo/2017/rozporzadzenia/rozpwsprgospodarkifinanw.pdf] (.pdf, 111.22 kB)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przekazywania mienia Skarbu Państwa do zagospodarowania albo w użyczenie Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z dnia 30 września 2016 r.) (Dz.U.2016.1599) [https://amw.com.pl/uploads/prawo/2017/rozporzadzenia/rozpwsprszczegolowegosposobuprzekazywaniamienia.pdf] (.pdf, 115.06 kB)
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Agencję Mienia Wojskowego (Dz.U.2016.275) Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Agencję Mienia Wojskowego (Dz.U.2016.275) [https://amw.com.pl/uploads/prawo/2017/rozporzadzenia/rozpwsprgospodarowanialokalamimieszkalnymi.pdf] (.pdf, 342.07 kB)
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie norm powierzchni użytkowej podstawowej przysługujących żołnierzom zawodowym (Dz.U. z 2016, poz. 1211) [https://amw.com.pl/uploads/prawo/2017/rozporzadzenia/rozpwsprnormpowierzchniuzytkowej.pdf] (.pdf, 102.35 kB)
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 września 2016 r. w sprawie opłat za używanie lokali mieszkalnych będących w dyspozycji Agencji Mienia Wojskowego (Dz.U. z 2016, poz. 1568) [https://amw.com.pl/uploads/prawo/2017/rozporzadzenia/rozpwsproplatzauzywanielokalimieszk.pdf] (.pdf, 214.25 kB)
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie przydziału kwatery albo innego lokalu mieszkalnego przez Agencję Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2016 r., poz. 419) [https://amw.com.pl/uploads/prawo/2017/rozporzadzenia/rozpwsprprzydzialukwatery.pdf] (.pdf, 270.22 kB)
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie wypłaty odprawy mieszkaniowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1195) [https://amw.com.pl/uploads/prawo/2017/rozporzadzenia/rozpwsprwyplatyodprawymieszkaniowej.pdf] (.pdf, 293.64 kB)
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie wypłaty świadczenia mieszkaniowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 185 z późn. zm.) [https://amw.com.pl/uploads/prawo/2017/rozporzadzenia/rozpwsprwyplatyswiadczenimieszka.pdf] (.pdf, 164.19 kB)
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zakwaterowania w internatach i kwaterach internatowych oraz odpłatności za to zakwaterowanie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1600) [https://amw.com.pl/uploads/prawo/2017/rozporzadzenia/rozpwsprzakwaterowaniawinternatach.pdf] (.pdf, 387.36 kB)
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych przez Agencję Mienia Wojskowego (Dz.U.2016.1640) [https://amw.com.pl/uploads/prawo/2017/rozporzadzenia/rozpwsprsprzedazylokalimieszkalnych.pdf] (.pdf, 238.29 kB)
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej oraz Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie wykazu lotnisk albo lądowisk wojskowych lub ich części niewykorzystywanych przez jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowane. (Dz.U. 2016 poz. 2031) [https://amw.com.pl/uploads/prawo/2017/rozporzadzenia/rozpwsprwykazulotnisk.pdf] (.pdf, 349.89 kB)
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji mienia Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1118) [https://amw.com.pl/uploads/prawo/2017/rozporzadzenia/rozpwsprsposobuprowadzeniaewidencjimienia.pdf] (.pdf, 102.19 kB)

Inne akty normatywne zewnętrzne:

Rozporządzenie Rady Ministrów z 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz. U. Nr 145, poz. 1625 z późn. zm.) [https://amw.com.pl/uploads/prawo/2017/inne_akty_normatywne/rozpRMz3gru2001wsprrodzajowbroni.pdf] (.pdf, 184.97 kB)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz. U. Nr 97, poz. 443 z późn. zm.) [https://amw.com.pl/uploads/prawo/2017/inne_akty_normatywne/rozpRNz5pazdz1993wsprzasadorgprzetargu.pdf] (.pdf, 119.79 kB)
Zarządzenie Nr 21 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu sporządzania planów przekazywania Agencji Mienia Wojskowego niektórych składników mienia Skarbu Państwa będącego w trwałym zarządzie lub władaniu organów i jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. Urz. MSWiA Nr 9, poz. 21 z późn. zm.) [https://amw.com.pl/uploads/prawo/2017/inne_akty_normatywne/zarzadzenieNr21.pdf] (.pdf, 102.62 kB)
Zarządzenie Nr 922 Komendanta Głównego Policji z dnia 5 września 2005 r. w sprawie zasad współpracy jednostek organizacyjnych Policji w zakresie zbywania lub likwidacji niektórych składników majątku ruchomego (Dz. Urz. KGP Nr 15, poz.107) [https://amw.com.pl/uploads/prawo/2017/inne_akty_normatywne/zarzadzenieNr922.pdf] (.pdf, 107.21 kB)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie sprzedaży materiałów wybuchowych, broni, amunicji, wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz kontroli przestrzegania warunków sprzedaży (Dz.U. 2013 poz. 343) [https://amw.com.pl/uploads/prawo/2017/inne_akty_normatywne/rozpMGiMSWz6mar2013wsprsprzedazymatwybuchowych.pdf] (.pdf, 236.06 kB)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 sierpnia 2012 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania wprowadzonych do obrotu materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1008) [https://amw.com.pl/uploads/prawo/2017/inne_akty_normatywne/rozpMinGospz22sierpnia2013wsprsposobuewidencjonowania.pdf] (.pdf, 177.54 kB)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ewidencji obrotu towarami o znaczeniu strategicznym (Dz. U. z 2013 r., poz. 619) [https://amw.com.pl/uploads/prawo/2017/inne_akty_normatywne/rozpMgz10maja2013wsprewidencjiobrotutowarami.pdf] (.pdf, 173.09 kB)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2014 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity: Dz.U. 2014.1490) [https://amw.com.pl/uploads/prawo/2017/inne_akty_normatywne/rozpzdn14wrzesnia2014.pdf] (.pdf, 226.90 kB)
Decyzję Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 października 2017 r. w sprawie przekazywania składników mienia w trybie ustawy o Agencji Mienia Wojskowego (Dziennik Urzędowy Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 listopada 2017 r., poz. 214). [https://amw.com.pl/uploads/prawo/2017/inne_akty_normatywne/decyzjaMONz30pazdz2017wsprprzekazywaniaskladnikowmienia.pdf] (.pdf, 327.26 kB)

Ustawa 10 lipca 2015r. w Agencji Mienia Wojskowego

Art. 5.1 Agencja jest agencją wykonawczą w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.2), nadzorowaną przez Ministra Obrony Narodowej.
2. Agencja działa na podstawie ustawy i statutu.
3. Siedzibą Agencji jest miasto stołeczne Warszawa.
4. W skład Agencji wchodzą:
1) Biuro Prezesa Agencji;
2) oddziały regionalne Agencji.

PEŁNA TREŚĆ USTAWY
...

THIS WEBSITE USES COOKIES. By using this website you consent to the use of cookies in accordance with the current browser settings. Your continued use of our website without changing your web browser settings means that the cookies will be stored on your memory device. More information can be found in our privacy policy.

Accept
PRZEJDŹ DO ANKIETY