Legal section

Ustawy:

Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1322 z późn. zm.) [https://amw.com.pl/uploads/prawo/Nowe/Ustawa_z_dnia_10_lipca_2015r._o_Agencji_Mienia_Wojskowego_tekst_jednolity.pdf] (.pdf, 1040.13 kB)
Ustawa z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP (Dz. U. 2016, poz. 207) [https://amw.com.pl/uploads/prawo/wam/akty_57_1462445941.pdf] (.pdf, 231.74 kB)
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 782 z późń. zm.) [https://amw.com.pl/uploads/prawo/Dz_U_2015_782_-j_t_-Gospodarka_nieruchomosciami_.pdf] (.pdf, 624.39 kB)
Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 169, poz.1418, z późn. zm.) [https://amw.com.pl/uploads/prawo/Ustawa_z_dnia_8_lipca_2005_r_o_realizacji_prawa_do_rekompensaty_z_tytulu_pozostawienie_nieruchomosci_poza_obecnymi_granicami_Rzeczypospolitej_Polskiej_-_tekst_ujednolicony.pdf] (.pdf, 141.35 kB)
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 194) [https://amw.com.pl/uploads/prawo/Nowe/ustawa z dnia 29 listopada 2000 r.pdf] (.pdf, 879.48 kB)
Ustawa z 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1017, z późn. zm.) [https://amw.com.pl/uploads/prawo/Nowe/ustawa z 22 czerwca 2001r.pdf] (.pdf, 1096.64 kB)
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późń zm.) [https://amw.com.pl/uploads/prawo/Dz_U_2013_907_-j_t_-Prawo_zamowien_publicznych_.pdf] (.pdf, 719.69 kB)
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późń zm.) [https://amw.com.pl/uploads/prawo/Dz_U_2013_885_-j_t_-Finanse_publiczne_.pdf] (.pdf, 741.30 kB)
Ustawa z dnia 13 października 1998 roku przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872, z późn. zm.) [https://amw.com.pl/uploads/prawo/ustawa_z_dnia_13_pazdziernika_1998_r_Przepisy_wprowadzajace_ustawy_reformujace_administracje_publiczna_-_tekst_ujednolicony.pdf] (.pdf, 283.58 kB)
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej (Dz.U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.) [https://amw.com.pl/uploads/prawo/ustawa_osluzbie_cywilnej_z_2008r.pdf] (.pdf, 6270.58 kB)
Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r., o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009, Nr 19, poz. 100 z późn. zm.) [https://amw.com.pl/uploads/prawo/Ustawa_z_dnia_19_grudnia_2008_r_o_partnerstwie_publiczno-prywatnym_-_tekst_ujdenolicony.pdf] (.pdf, 164.61 kB)
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2014 r. poz. 782 z późń. zm.) [https://amw.com.pl/uploads/prawo/Dz_U_2014_782_-j_t_-Dostep_do_informacji_publicznej_.pdf] (.pdf, 175.23 kB)

Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o Agencji Mienia Wojskowego lub przepisy starsze w tym zakresie (zgodnie z kolejnością przywołania w ustawie):

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym Agencją Mienia Wojskowego i Wojskową Agencją Mieszkaniową. (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 715) [https://amw.com.pl/uploads/prawo/Rozporzadzenie_Ministra_Obrony_Narodowej_z_dnia_26_maja_2010r_w_sprawie_szczegolowych_warunkow_i_trybu_przyznawania_nagrody_rocznej_osobom_kierującym_Agencja_Mienia_Wojskowego_i_Wojskowa_Agencja_Mieszkaniowa.pdf] (.pdf, 63.98 kB)
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie funduszy i gospodarki finansowej WAM. [https://amw.com.pl/uploads/prawo/wam/akty_6_1133247314.pdf] (.pdf, 384.74 kB)
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 lutego 2005 r. w sprawie trybu przekazywania mienia Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. [https://amw.com.pl/uploads/prawo/wam/akty_7_1133247473.pdf] (.pdf, 174.19 kB)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu przekazywania mienia Skarbu Państwa Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U Nr 140, poz.1482) [https://amw.com.pl/uploads/prawo/Szczegolowy_tryb_przekazywania_mienia_Skarbu_Panstwa_AMW.pdf] (.pdf, 83.72 kB)
Rozporządzenie MON z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Agencję Mienia Wojskowego [https://amw.com.pl/uploads/prawo/wam/akty_55_1462445385.pdf] (.pdf, 342.15 kB)
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych przez Wojskową Agencję Mieszkaniową. [https://amw.com.pl/uploads/prawo/wam/akty_15_1133247906.pdf] (.pdf, 113.06 kB)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJz dnia 12 maja 2010 r. w sprawie norm powierzchni użytkowej podstawowej przysługujących żołnierzom zawodowym (Dz.U.2010.88.578) [https://amw.com.pl/uploads/prawo/wam/akty_37_1276867837.pdf] (.pdf, 204.92 kB)
Z dnia 19 listopada 2010 r. w sprawie opłat za używanie lokali mieszkalnych będących w dyspozycji Wojskowej Agencji Mieszkaniowej [https://amw.com.pl/uploads/prawo/wam/akty_8_1346331819.pdf] (.pdf, 74.38 kB)
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie przydziału kwatery albo innego lokalu mieszkalnego przez Agencję Mienia Wojskowego (Dz. U z 2016 roku poz. 419) [https://amw.com.pl/uploads/prawo/rozporzadzenie_MON_w_sprawie_przydzialu_kwatery.pdf] (.pdf, 1749.25 kB)
Rozporządzenie MON z 25 lipca 2016 w sprawie odprawy [https://amw.com.pl/uploads/formularze/Nowe/rozporządzenie MON z 25 lipca 2016 w sprawie odprawy poz 1195.pdf] (.pdf, 883.83 kB)
Rozporządzenie MON z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie wypłaty świadczenia mieszkaniowego [https://amw.com.pl/uploads/prawo/wam/akty_56_1462445635.pdf] (.pdf, 108.94 kB)
Z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie zakwaterowania w internatach i kwaterach internatowych oraz odpłatności za to zakwaterowanie [https://amw.com.pl/uploads/prawo/wam/akty_16_1346331879.pdf] (.pdf, 154.84 kB)

Inne akty normatywne zewnętrzne:

Rozporządzenie Rady Ministrów z 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz. U. Nr 145, poz. 1625, z późn. zm.) [https://amw.com.pl/uploads/prawo/Nowe/rozporządzenie Rady Ministrów z 3 grudnia 2001r.pdf] (.pdf, 69.46 kB)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz. U. Nr 97, poz. 443, z późn. zm.) [https://amw.com.pl/uploads/prawo/Nowe/Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 1993r.pdf] (.pdf, 3610.21 kB)
Zarządzenie Nr 21 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu sporządzania planów przekazywania Agencji Mienia Wojskowego niektórych składników mienia Skarbu Państwa będącego w trwałym zarządzie lub władaniu organów i jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz.UrzMSWiA Nr 9, poz. 21 z późn. zm.) [https://amw.com.pl/uploads/prawo/Sporzadzanie_planow_przekazywania_AMW_niektorych_skladnikow_mienia_Skarbu_Panstwa.pdf] (.pdf, 64.98 kB)
Zarządzenie Nr 922 Komendanta Głównego Policji z dnia 5 września 2005 r. w sprawie zasad współpracy jednostek organizacyjnych Policji w zakresie zbywania lub likwidacji niektórych składników majątku ruchomego (Dz.UrzKGP Nr 15, poz.107) [https://amw.com.pl/uploads/prawo/Zasady_wspolpracy_jednostek_Policji_majatek_ruchomy.pdf] (.pdf, 89.45 kB)

Ustawa 10 lipca 2015r. w Agencji Mienia Wojskowego

Art. 5.1 Agencja jest agencją wykonawczą w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.2), nadzorowaną przez Ministra Obrony Narodowej.
2. Agencja działa na podstawie ustawy i statutu.
3. Siedzibą Agencji jest miasto stołeczne Warszawa.
4. W skład Agencji wchodzą:
1) Biuro Prezesa Agencji;
2) oddziały regionalne Agencji.

PEŁNA TREŚĆ USTAWY
...

By continuing to use this website, you consent to our use of these cookies in accordance with the browser settings. Using our website without changing cookies settings shall mean that they will be stored in the memory of the device. More information you can obtain by reading our privacy policy. Find out more about cookies usage and changing cookies settings in your browser.

X Close
PRZEJDŹ DO ANKIETY