Utilization - non-licensed movables

Do utylizacji kierowane są odpady których specyfika wskazuje na brak możliwości sprzedaży lub zaistniały przesłanki uniemożliwiające ich sprzedaż.

Wśród odpadów niekoncesjonowanych najczęściej poddawane utylizacji są: gruz, odpady brezentowe, odpady z tworzyw sztucznych, odpady tekstylne, zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi odpady drewna, filtry powietrzne lub olejowe, przeterminowane odczynniki chemiczne, odpady zawierające azbest.

Utylizacja tego typu odpadów prowadzona jest w Oddziałach Regionalnych lub Biurze Prezesa, w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), a w przypadku zamówień poniżej 30 000 € - w trybie pozaustawowym.

W procedurach utylizacji odpadów niekoncesjonowanych mogą brać udział podmioty gospodarcze, które spełniają warunki określone przez zamawiającego – Agencję Mienia Wojskowego, a w szczególności posiadają aktualne zezwolenia na transport i zbieranie lub transport i przetwarzanie odpadów (odzysk lub unieszkodliwienie), zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

...

THIS WEBSITE USES COOKIES. By using this website you consent to the use of cookies in accordance with the current browser settings. Your continued use of our website without changing your web browser settings means that the cookies will be stored on your memory device. More information can be found in our privacy policy.

Accept
PRZEJDŹ DO ANKIETY