Utilization - non-licensed movables

Do utylizacji kierowane są odpady których specyfika wskazuje na brak możliwości sprzedaży lub zaistniały przesłanki uniemożliwiające ich sprzedaż.

Wśród odpadów niekoncesjonowanych najczęściej poddawane utylizacji są: gruz, odpady brezentowe, odpady z tworzyw sztucznych, odpady tekstylne, zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi odpady drewna, filtry powietrzne lub olejowe, przeterminowane odczynniki chemiczne, odpady zawierające azbest.

Utylizacja tego typu odpadów prowadzona jest w Oddziałach Regionalnych lub Biurze Prezesa, w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), a w przypadku zamówień poniżej 30 000 € - w trybie pozaustawowym.

W procedurach utylizacji odpadów niekoncesjonowanych mogą brać udział podmioty gospodarcze, które spełniają warunki określone przez zamawiającego – Agencję Mienia Wojskowego, a w szczególności posiadają aktualne zezwolenia na transport i zbieranie lub transport i przetwarzanie odpadów (odzysk lub unieszkodliwienie), zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

...
PRZEJDŹ DO ANKIETY