Przetargi - mienie niekoncesjonowane

POWRÓT DO LISTY
18 LUT 2020
18 luty 2020

OR AMW w Szczecinie, ul. Potulicka 2

18.02.2020 r., godz. 12:00

Oddział Regionalny AMW w Szczecinie

ul. Potulicka 2
70-230 Szczecin
tel. (+48) 91 447 20 00, 447 20 02
fax (+48) 91 447 2001
e-mail: szczecin@amw.com.pl

Szczegóły dotyczące przetargu:

Dokumenty przetargowe (.zip, 103 KB)
Ogłoszenie przetargowe (.pdf, 372 KB)

Oddział Regionalny AMW w Szczecinie ogłasza przetarg pisemny publiczny na sprzedaż
niżej wymienionego sprzętu:

1
Kostka (z rozbiórki) - pakiet zwierający 2 poz. asort., w tym: kostka brukowa, betonowa (szara, grubość 8 cm) - 38 420 m2; kostka granitowa obrabiana, nieregularna - 65 600 kg
Ilość: -
NR fabryczny: -
Rok produkcji: -
Cena: 7400
Zdjęcie/Wykaz: Zdjęcie/Wykaz
zamknij galerię
Zobacz poprzednie zdjęcia Zobacz następne zdjęcia
2
Spawarka wirowa EW-23U
Ilość: 1
NR fabryczny: -
Rok produkcji: -
Cena: 400
Zdjęcie/Wykaz: Zdjęcie/Wykaz Zdjęcie/Wykaz
zamknij galerię
Zobacz poprzednie zdjęcia Zobacz następne zdjęcia
3
Sprzęt warsztatowy - pakiet zawierający 6 poz. asort., w tym: podnośnik hydrauliczny Żaba 5 t - 1 szt.; przyrząd do sprawdzania luzu układu kierowniczego Luz-1 - 2 szt.; szlifierka stołowa 2-tarczowa SZ120/125 - 1 szt.; szlifierka stołowa 2-tarczowa 200-250 - 1 szt.; urządzenie grzewczo-wentylacyjne 12V 211-07 - 1 szt.; zbiornik na zużyty olej 60 l - 1 szt.
Ilość: -
NR fabryczny: -
Rok produkcji: -
Cena: 500
Zdjęcie/Wykaz: Zdjęcie/Wykaz Zdjęcie/Wykaz
zamknij galerię
Zobacz poprzednie zdjęcia Zobacz następne zdjęcia
4
Ładowarka chwytakowa CYKLOP T-214
Ilość: 1
NR fabryczny: 812500
Rok produkcji: 1981
Cena: 7000
Zdjęcie/Wykaz: Zdjęcie/Wykaz Zdjęcie/Wykaz
zamknij galerię
Zobacz poprzednie zdjęcia Zobacz następne zdjęcia
5
Frezarka do gniazd zaworowych FGZ-1
Ilość: 1
NR fabryczny: 8617576
Rok produkcji: -
Cena: 200
Zdjęcie/Wykaz: Zdjęcie/Wykaz Zdjęcie/Wykaz
zamknij galerię
Zobacz poprzednie zdjęcia Zobacz następne zdjęcia

1.    Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.02.2020 r. o godz. 12:00 w siedzibie OR AMW w Szczecinie, ul. Potulicka 2.

2.    Mienie wystawione do przetargu dostępne jest do obejrzenia w dniach 14 i 17.02.2020 r., w godz. 10:00-14:00 oraz w dniu przetargu w godz. 8:00-10:00, w następujących miejscach:
•    poz. 1 w SSI Kobylanka k. Stargardu, p. Seklecki 261 461 008;
•    poz. 2÷4 w SOI Choszczno, ul. Dąbrowszczaków 30, p. Rączka 261 477 472;
•    poz. 5÷10 w JW 1749 Stargard, Al. Żołnierza 37, poz. 5÷9 – p. Jasnoch 510 311 127; poz. 10 – p. Wawuchowski 723 931 147;
•    poz. 11÷14 w JW 5889 Stargard, ul. Zwycięzców 1, poz. 11 – p. Jasnoch 510 311 127; poz. 12÷14 – p. Prochera 261 451 372;
•    poz. 15÷17 w JW 1749 Szczecin, Al. Woj. Polskiego 250, poz. 15 – p. Belka 514 423 539; poz. 16, 17 – p. Lewandowski 508 765 937;
•    poz. 18÷26 w JW 2901 Szczecin Podjuchy, ul. Metalowa 42, poz. 18, 21÷26 – p. Krysiak 261 454 707; poz. 19, 20 – p. Wiórowski 261 454 711;
•    poz. 27 w JW 4057 Szczecin, ul. Ku Słońcu 33, p. Adamczyk 606 535 762;
•    poz. 28 w 16 WOG Oleszno, ul. Główna 1, p. Mrówczyński 261 474 422;
•    poz. 29÷34 w GZ Złocieniec, ul. Czwartaków 4, poz. 29 – p. Matczak 783 569 533; poz. 30÷32 – p. Gałek 261 465 727; poz. 33 – p. Belnik 261 465 161; poz. 34 – p. Zubik 665 030 262;
•    poz. 35÷36 w GZ Wałcz, ul. Kościuszki 24, poz. 35 – p. Wasilewski 261 472 083; poz. 36 – p. Kulawiak 261 472 082;
•    poz. 37÷42 w CPL Nadarzyce, p. Maza 792 237 719;
•    poz. 43÷55 w GZ Oleszno, ul. Główna 1, poz. 43÷51, 53 – p. Oszkiel 261 474 512; poz. 52 – p. Sołtys 508 297 705; poz. 54 – p. Madajewski poz. 55 – p. Bociański 261 474 040;
•    poz. 56 w GZ Cybowo, p. Tabor 261 478 141;
•    poz. 57÷58 w GZ Koszalin, ul. 4-go Marca 4, poz. 57 – p. Jaczewska 261 456 382; poz. 58 – p. Pałys 261 457 048;
•    poz. 59÷61 w Skład JW 4224 Drawno, p. Piątek 603 772 636;
•    poz. 62÷69 w JW 4224 Cybowo, p. Drozd 261 478 135;
•    poz. 70 w JW 4224 Mosty, p. Wawrzyniak 261 453 258;
•    poz. 71÷80 w 21 BLT Świdwin, ul. Połczyńska 32, poz. 71, 79 – p. Gutowski 606 779 227; poz. 72÷75 – p. Nowak 261 532 937; poz. 76 – p. Jakubik 261 532 080; poz. 77, 78 – p. Pielak 261 533 331; poz. 80 – p. Kolej 261 532 898;
•    poz. 81 w 15 WOG Szczecin, ul. Narutowicza 10A, p. Dzierżak 727 019 002;
•    poz. 82 w Biała Góra k. Międzyzdroje, p. Pełnikowski 261 242 540;
•    poz. 83 w RZI Szczecin, ul. Ostrawicka 16, p. Kośnik 261 455 191;
•    poz. 84 w Dziwnów, ul. Dziwna, działka geodezyjna nr 792, p. Harabasz 91 447 21 62;
•    poz. 85 w magazynie OR AMW w Szczecinie, ul. Potulicka 2, p. Zasztowt 693 080 479.

3.    Nabywca zobowiązany jest do odebrania mienia w terminie do dnia 24.04.2020 r.

4.    Szczegółowy wykaz mienia oferowanego w poz.: 18, 28, 33, 35, 51, 57, 61, 70, 80, 85 oraz opis wyposażenia sprzętu oferowanego w poz.: 72, 73 do wglądu na stronie internetowej - www.amw.com.pl oraz u organizatora przetargu i w miejscu jego składowania.

5.    Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej wybranych pozycji przetargowych. Wadium należy wpłacać wyłącznie przelewem na konto Agencji Mienia Wojskowego w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Szczecin, ul. Tkacka 4, nr konta: 29 1130 1176 0000 0060 0720 0036, podając w tytule przelewu nr i datę przetargu oraz numery wybranych pozycji przetargowych.

6.    Oferenci, którzy wpłacili wadium zostaną dopuszczeni do udziału w przetargu pod warunkiem jego zaksięgowania na koncie bankowym sprzedawcy – AMW, najpóźniej w przeddzień terminu przetargu.

7.    Wadium przepada na rzecz organizatora przetargu, jeżeli:
•    oferent, którego oferta została wybrana nie uiści ceny nabycia w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia go o przyjęciu jego oferty,
•    oferent, uchyla się od zawarcia pisemnej umowy sprzedaży.

8.    Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały przyjęte, będzie zwrócone nie później niż w ciągu pięciu dni roboczych od daty zakończenia przetargu. Wadium złożone przez nabywcę ulega zarachowaniu na poczet ceny nabycia.

9.    Urządzenia techniczne podlegające dozorowi technicznemu nie posiadają zezwolenia na ich eksploatację. Nabywca zobowiązany jest, przed ich dalszą eksploatacją, do przeprowadzenia badań przez upoważniony organ dozoru technicznego, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 667, z późn. zm.).

10.    Ofertę należy złożyć w kancelarii Oddziału Regionalnego AMW w Szczecinie, ul. Potulicka 2, pok. nr 18 w terminie do dnia 18.02.2020 r. do godziny 11:00.

11.    Oferta powinna zostać zapakowana w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie oraz opisana w sposób jednoznacznie wskazujący jej charakter i przeznaczenie. Oferta powinna znajdować się w zamkniętej (zaklejonej), nieprzezroczystej i opieczętowanej kopercie, na której oferent umieszcza:
•    nazwę (imię i nazwisko) i adres oferenta;
•    nazwę i adres organizatora przetargu;
•    dopisek: „Przetarg nr 1/MR/OS/2020 – nie otwierać przed 18.02.2020 r. do godziny 12:00”.

12.    Oferta powinna być złożona na „Formularzu ofertowym” i zawierać:
•    dane identyfikujące oferenta oraz jego dane kontaktowe;
•    oferowaną cenę netto dla wybranej/ych pozycji przetargowej/ych i warunki zapłaty;
•    oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu podlegającego przetargowi;
•    wszystkie wymienione w formularzu oświadczenia i dokumenty;
•    wykaz osób upoważnionych do reprezentowania oferenta w przetargu (pełnomocnictwa upoważnienia - jeżeli są wymagane).

13.    Formularz ofertowy oraz wzór umowy sprzedaży można pobierać w siedzibie Oddziału w Szczecinie od dnia 04.02.2020 r. do dnia 17.02.2020 r., w godz. 8:00-15:00 oraz w dniu przetargu w godz. 8:00-10:30, w Biurze Obsługi Interesantów lub ze strony internetowej – www.amw.com.pl, dział „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Sprzęt wojskowy – Przetargi”.

14.    Oferta niekompletna bądź niezawierająca wszystkich informacji wymaganych treścią ogłoszenia, a w szczególności formularza ofertowego, zostanie odrzucona.

15.    Oferta na pozycje przetargowe musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej w wersji papierowej w sposób trwały (np. na maszynie do pisania, komputerze lub czytelnie długopisem) oraz dodatkowo może być w wersji elektronicznej zapisanej na nośniku elektronicznym. W przypadku rozbieżności pomiędzy ofertą w wersji papierowej, a ofertą w wersji elektronicznej decydującą będzie wersja papierowa. Oferent może złożyć ofertę częściową, tj. tylko na te pozycje, którymi jest zainteresowany lub na wszystkie pozycje zgodnie z obwieszczeniem o przetargu. Oferent nie może złożyć więcej niż jedną ofertę cenową na daną pozycję przetargową. W przypadku dwóch lub więcej ofert złożonych na daną pozycję przez jednego oferenta oferty te podlegają odrzuceniu.
Oferta w formie pisemnej w wersji papierowej musi być zaparafowana na każdej stronie i własnoręcznie podpisana zgodnie z obowiązującym danego oferenta sposobem reprezentacji i powinno to bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty.
Wszystkie miejsca, w których oferent naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę (-y) podpisującą (-e) ofertę.
Załączniki do formularza oferty stanowią integralną część oferty i powinny być spięte wraz z formularzem oferty.
Oferent może uzupełnić/zmienić lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu do składania ofert.
Oferta złożona po terminie składania ofert zostanie zwrócona oferentowi bez otwierania po zakończeniu postępowania przetargowego. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Oferent jest związany ofertą począwszy od upływu terminu składania ofert do czasu zawarcia umowy sprzedaży.

16.    W przypadku stwierdzenia, że cena dwóch lub więcej ofert jest taka sama, komisja przetargowa zwróci się do tych oferentów o dodatkową ofertę cenową albo podejmie decyzję o kontynuowaniu przetargu w formie licytacji ustnej pomiędzy oferentami, którzy zaoferowali taką samą cenę.

17.    Organizator przetargu zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu rozpoczęcia przetargu, wycofania z przetargu poszczególnych pozycji przetargowych oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny i bez możliwości dochodzenia jakichkolwiek roszczeń oraz odszkodowań przez uczestników przetargu.

18.    Sprzęt jest niesprawny technicznie i wydawany bez instrukcji obsługi. Odbiór zakupionego mienia (załadunek, transport) odbywa się siłami i środkami własnymi nabywcy oraz na jego koszt.
Pojazdy będą wydane nabywcy bez akumulatorów, płynów eksploatacyjnych, tablic i dowodów rejestracyjnych.
Sprzedający w odniesieniu do przedsiębiorców nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady sprzedanych towarów. Zakupiony towar nie podlega reklamacji. Natomiast w odniesieniu do konsumentów stosuje się przepisy kodeksu cywilnego dotyczące sprzedaży konsumenckiej.

19.     Do zakupionego sprzętu (artykułów) zostaną zastosowane właściwe przepisy ustawy z dnia z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  (Dz. U. z 2020 r. poz. 106).

20.    W przypadku przekroczenia terminu odbioru mienia lub odstąpienia od umowy sprzedaży przez nabywcę, sprzedawca nalicza stosowne kary umowne, określone w umowie sprzedaży.

21.    Wymagane przez RODO informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych zostały zamieszczone na stronie internetowej www.amw.com.pl w zakładce: „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Sprzęt wojskowy – Polityka prywatności”, dostępne są w siedzibie OR AMW w Szczecinie oraz zostaną przekazane w momencie pozyskiwania danych osobowych.

22.     Szczegółowe informacje: e-mail: d.ewicz@amw.com.pl oraz tel. 91 447 20 52 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00.

 

 

OFERTA BEZPRZETARGOWA
ODDZIAŁ POSIADA W OFERCIE M. IN.:
omasztowania do peleryny namiot; oznaki stopni różne; spodnie wyjściowe marynarskie;
bluzy olimpijki oficera MW; dresy koloru zielonego itp.
Wymienione mienie można nabyć w siedzibie OR AMW w Szczecinie, ul. Potulicka 2,
wtorki i czwartki w godz. 12.00-17.30, środy 9.00-15.00.
Szczegółowe informacje: na stronie www.amw.com.pl w dziale:
„Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Sprzęt wojskowy – Sprzedaż bezprzetargowa”
oraz pod tel. 506 399 285

POWRÓT DO LISTY
...

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Akceptuję
PRZEJDŹ DO ANKIETY