Przetargi - mienie niekoncesjonowane

POWRÓT DO LISTY
27 PAŹ 2021
27 październik 2021

OR AMW we Wrocławiu, ul. Zwycięska 39

27.10.2021 r., godz. 11:30

Oddział Regionalny AMW we Wrocławiu

ul. Sztabowa 32
50-984 Wrocław
tel. (+48) 71 710 72 00
fax (+48) 71 710 72 01
e-mail: wroclaw@amw.com.pl

Szczegóły dotyczące przetargu:

Dokumenty przetargowe (.zip, 2 MB)
Ogłoszenie przetargowe (.pdf, 310 KB)

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że z powodów epidemiologicznych i organizacyjnych otwarcie ofert złożonych na przetarg nr 8/OX-DG/2021 na sprzedaż sprzętu i odpadów w dniu 27.10.2021 r. odbędzie się bez udziału oferentów. Oficjalne wyniki przetargu zostaną przesłane drogą korespondencyjną.

Za utrudnienia przepraszamy.

Oddział Regionalny AMW we Wrocławiu ogłasza przetarg pisemny publiczny na sprzedaż
niżej wymienionego sprzętu:

1
Słupki do tenisa ziemnego z 2 siatkami
Ilość: 1
NR fabryczny: bd
Rok produkcji: bd
Cena: 600
Zdjęcie/Wykaz: Zdjęcie/Wykaz Zdjęcie/Wykaz
zamknij galerię
Zobacz poprzednie zdjęcia Zobacz następne zdjęcia
2
Odtwarzacze CD, DVD i TV - pakiet zawierający 19 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu)
Ilość: -
NR fabryczny: -
Rok produkcji: -
Cena: 400
Zdjęcie/Wykaz: Zdjęcie/Wykaz Zdjęcie/Wykaz
zamknij galerię
Zobacz poprzednie zdjęcia Zobacz następne zdjęcia
3
Aparaty telefoniczne - pakiet zawierający 92 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), tym m.in.: PANASONIC, PHILIPS, ELEKTRON, LOTOS itp.
Ilość: -
NR fabryczny: -
Rok produkcji: -
Cena: 150
Zdjęcie/Wykaz: Zdjęcie/Wykaz Zdjęcie/Wykaz
zamknij galerię
Zobacz poprzednie zdjęcia Zobacz następne zdjęcia
4
Filtr do oczyszczania wody FPW-30 - pakiet w ilości 11 kpl.
Ilość: -
NR fabryczny: -
Rok produkcji: -
Cena: 150
Zdjęcie/Wykaz: Zdjęcie/Wykaz Zdjęcie/Wykaz
zamknij galerię
Zobacz poprzednie zdjęcia Zobacz następne zdjęcia
5
Sprzęt infrastruktury wojskowej - pakiet zawierający 112 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: pompa zanurzeniowa, opryskiwacz ręczny, węże pneumatyczne ciśnieniowe, zamki i zawiasy meblowe i okienne, czujki dymu, znaki ewakuacyjne, kierunkowe i ppoż., gwoździe, nity, listwy PCV przypodłogowe, rury i kolana PP itp.
Ilość: -
NR fabryczny: -
Rok produkcji: -
Cena: 650
Zdjęcie/Wykaz: Zdjęcie/Wykaz
zamknij galerię
Zobacz poprzednie zdjęcia Zobacz następne zdjęcia

1.    Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.10.2021 r. o godz. 11:30 w OR AMW we Wrocławiu, ul. Zwycięska 39.

2.    Mienie wystawione do przetargu dostępne jest do obejrzenia w dniach 22.10 i 25.10.2021 r., w godz. 9:00 – 13:00 w następujących miejscach:
• poz. 1÷49 magazyn OR AMW • poz. 50÷52 4 WOG SOI Opole • poz. 53÷54 10 Blog Opole • poz. 55 4 RBLog Skład Jastrzębie • poz. 56 2 WOG SOI Jastrzębie • poz. 57 2 WOG SOI Brzeg • poz. 58 2 WOG SOI Oleśnica • poz. 59÷62  2 WOG GZ Brzeg • poz. 63 2 WOG GZ Kłodzko • poz. 64÷68 2 WOG SOI Kłodzko • poz. 69÷118 2 WOG GZ-2 Wrocław • poz. 119 43 WOG SOI Bolesławiec  • poz. 120 2 WOG Wrocław i Kłodzko, 4 WOG Opole i Krapkowice • poz. 121 2 WOG Wrocław, JW 2286 Opole (Szumirad)   • poz. 122 10 Blog Opole, 43 WOG SOI Bolesławiec  • poz. 123 2 WOG GZ Brzeg  • poz. 124 2 WOG GZ-2 Wrocław • poz. 125 10 Blog Opole, JW 2286 Opole (Szumirad) • poz. 126÷129 10 Blog Opole • poz. 130, 131 43 WOG SOI Bolesławiec.
Adresy ww. jednostek organizacyjnych oraz dane kontaktu zostały zamieszczone na stronie internetowej www.amw.com.pl, w zakładce „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Sprzęt wojskowy i wyposażenie – Sprzedaż przetargowa” oraz dostępne są u organizatora przetargu.
UWAGA: Osoby dokonujące oględzin mienia wystawionego do przetargu są zobowiązane do przestrzegania zasad sanitarnych (stosowanie rękawiczek, maseczek ochronnych itp.) obowiązujących na terenie kompleksów wojskowych.
Oględziny mienia wystawionego do przetargu mogą być niemożliwe, w związku z występowaniem stanu epidemii (poszczególne jednostki organizacyjne, w których znajduje się mienie, mogą być zamknięte dla osób postronnych, z powodu występujących ograniczeń związanych z  epidemią COVID 19).

3.    Nabywca zobowiązany jest do odebrania mienia z pozycji 1-119 w terminie do dnia 30.11.2021 r., dla pozycji 120-131 termin odbioru ustala się do dnia 10.12.2021 r.

4.    Oferent zobowiązany jest złożyć ofertę na wszystkie odpady wyszczególnione w danej pozycji przetargowej.

5.    Szczegółowy wykaz mienia oferowanego w poz. 2, 3, 5÷6, 10, 13, 48, 55, 57, 67÷73, 79, 81 do wglądu na stronie internetowej – www.amw.com.pl, u organizatora przetargu i w miejscu jego składowania.

6.    Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na wybrane pozycje przetargowe określone w formularzu ofertowym. Wadium należy wpłacać przelewem na konto Agencji Mienia Wojskowego w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział Wrocław przy ul. Malarskiej 26, nr konta: 91 1130 1033 0000 0060 0720 0026, podając w tytule przelewu nr i datę przetargu, nazwę oferenta oraz numery wybranych pozycji przetargowych.

7.    Oferenci, którzy wpłacili wadium zostaną dopuszczeni do udziału w przetargu pod warunkiem jego zaksięgowania na koncie bankowym sprzedawcy – AMW, najpóźniej w przeddzień terminu przetargu.

8.    Oferent traci złożone wadium i prawa wynikające z wyboru jego oferty, jeżeli:
•    nie uiści ceny nabycia w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia go o przyjęciu jego oferty (tj. środki nie zostaną zaksięgowane w terminie 7 dni na koncie bankowym organizatora przetargu),
•    uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży (tj. nie odbierze zawiadomienia o przyjęciu jego oferty lub nie przekaże organizatorowi przetargu podpisanej umowy sprzedaży, jeżeli wymagana jest przez organizatora przetargu).

9.    Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały przyjęte, będzie zwrócone nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od daty zakończenia przetargu. Wadium złożone przez nabywcę ulega zarachowaniu na poczet ceny nabycia.

10.    Do przetargu na poz. 120÷131 mogą przystąpić przedsiębiorcy, którzy dołączą do oferty potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia w zakresie gospodarowania odpadami, a także oświadczenie w zakresie transportu odpadów.
Wykaz dokumentów i oświadczeń wymaganych do udziału w przetargu oraz warunki sprzedaży odpadów, określone zostały w Ogólnych Warunkach Sprzedaży.

11.    Ofertę należy złożyć (przesłać/doręczyć) w kancelarii Oddziału we Wrocławiu ul. Sztabowa 32, w terminie do dnia 26.10.2021 r. do godz. 14:00.

12.    Oferta powinna zostać zapakowana w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie oraz opisana w sposób jednoznacznie wskazujący jej charakter i przeznaczenie. Oferta powinna znajdować się w zamkniętej (zaklejonej), nieprzezroczystej kopercie, na której oferent umieszcza:
•    nazwę (imię i nazwisko) i adres oferenta;
•    nazwę i adres organizatora przetargu;
•    dopisek: „Przetarg nr 8/OX-DG/2021 – nie otwierać przed 27.10.2021 r. do godziny 11:30”.

13.    Oferta powinna być złożona na „Formularzu ofertowym” obowiązującym u organizatora przetargu i zawierać:
•    dane identyfikujące oferenta oraz jego dane kontaktowe;
•    oferowaną cenę netto dla wybranej/ych pozycji przetargowej/ych i warunki zapłaty;
•    oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu podlegającego przetargowi;
•    wszystkie wymienione w formularzu oświadczenia i dokumenty;
•    wykaz osób upoważnionych do reprezentowania oferenta w przetargu (upoważnienia - jeżeli są wymagane).

14.    Formularz ofertowy oraz Ogólne Warunki Sprzedaży, wzór umowy sprzedaży i upoważnienia można pobierać w OR AMW we Wrocławiu, ul. Zwycięska 39 od dnia 13.10.2021 r. do dnia 26.10.2021 r., w godz. 9:00-13:00 pok. nr 4 lub ze strony internetowej – www.amw.com.pl, w zakładce „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Sprzęt wojskowy i wyposażenie – Sprzedaż przetargowa”.

15.    Ogólne Warunki Sprzedaży stanowią integralną część ogłoszenia o przetargu i zawieranych umów sprzedaży w trybie przetargu.

16.    Oferenci składając ofertę oświadczają, że zostały im doręczone, zapoznali się i akceptują Ogólne Warunki Sprzedaży.

17.    Na wybrane przez organizatora przetargu pozycje przetargowe, zawarta zostanie pisemna umowa sprzedaży, która wyłącza stosowanie Ogólnych Warunków Sprzedaży tylko w zakresie uregulowanym w niej w sposób odmienny. Pisemna umowa sprzedaży może zawierać dodatkowe uregulowania nie ujęte w Ogólnych Warunkach Sprzedaży.

18.    Oferta niezłożona na formularzu ofertowym obowiązującym u organizatora przetargu, niekompletna bądź niezawierająca wszystkich informacji wymaganych treścią ogłoszenia i Ogólnych Warunków Sprzedaży,  zostanie odrzucona.

19.    W razie ustalenia, że kilku Oferentów zaoferowało tę samą cenę, prowadzący przetarg postanawia o kontynuowaniu przetargu w formie licytacji między tymi Oferentami, wyznaczając jednocześnie termin i miejsce licytacji lub występuje pisemnie do Oferentów o złożenie dodatkowej oferty cenowej. Zawiadomienie Oferenta o przyjęciu oferty oznacza zawarcie umowy sprzedaży w trybie przetargu.

20.    Organizator przetargu zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu rozpoczęcia przetargu, wycofania z przetargu poszczególnych pozycji przetargowych oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny i bez możliwości dochodzenia jakichkolwiek roszczeń oraz odszkodowań przez uczestników przetargu na każdym etapie przetargu.

21.    Do sprzedaży rzeczy ruchomych niekoncesjonowanych stosuje się odpowiednie przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

22.    W przypadku przekroczenia terminu odbioru mienia lub odstąpienia od umowy sprzedaży przez nabywcę, Sprzedawca nalicza stosowne kary umowne, określone w Ogólnych Warunkach Sprzedaży lub w pisemnej umowie sprzedaży.

23.    Wymagane przez RODO informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych zostały zamieszczone na stronie internetowej www.amw.com.pl w zakładce: „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Informacje – Polityka prywatności”, dostępne są w siedzibie Oddziału Regionalnego AMW we Wrocławiu oraz zostaną przekazane w momencie pozyskiwania danych osobowych.

24.    Szczegółowe informacje dotyczące oferty bezprzetargowej sprzedaży rzeczy ruchomych niekoncesjonowanych i sklepu internetowego AMW zamieszczone są na stronie internetowej www.amw.com.pl  

25.    Szczegółowe informacje: e-mail: wroclaw@amw.com.pl, faks 71 710 72 01 oraz tel. 71 710 72 66, 71 710 72 55, od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 14:00.

POWRÓT DO LISTY
...

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Akceptuję
PRZEJDŹ DO ANKIETY