Przetargi - mienie niekoncesjonowane

POWRÓT DO LISTY
30 PAŹ 2020
30 październik 2020

OR AMW w Gdyni ul. M. Curie-Skłodowskiej 19

30.10.2020 r., godz. 12:00

Oddział Regionalny AMW w Gdyni

ul. M. Curie Skłodowskiej 19
81-231 Gdynia
tel. (+48) 58 501 88 00
fax (+48) 58 690 87 01
e-mail: gdynia@amw.com.pl

Szczegóły dotyczące przetargu:

Dokumenty przetargowe (.zip, 179 KB)
Obwieszczenie o przetargu (.pdf, 275 KB)

Oddział Regionalny AMW w Gdyni ogłasza przetarg pisemny publiczny na sprzedaż
niżej wymienionego sprzętu:

Nr poz. przet.

 

Nazwa odpadu

Ilość
 kg/pakiet

 

Cena jednostkowa wywoławcza netto (zł/kg)/
(zł/pakiet)

1

Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC (kod odpadu 16 02 11*)

618,00

0,25

Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (kod odpadu 16 02 13*)

1 705,00

0,25

Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 (kod odpadu 16 02 14)

21 090,80

0,40

Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 (kod odpadu 16 02 16)

1 726,00

0,55

2

Złom metali żelaznych (kod odpadu 16 01 17)

25 417,05

0,60

Złom metali nieżelaznych (kod odpadu 16 01 18)

476,00

3,50

Złom miedzi, brązu, mosiądzu (kod odpadu 17 04 01)

1,66

10,00

Złom aluminiowy (kod odpadu 17 04 02)

928,00

3,50

Złom cynkowy (kod odpadu 17 04 04)

32,00

5,00

Złom żelaza i stali (kod odpadu 17 04 05)

31 759,00

0,55

Złom mieszaniny metali (kod odpadu 17 04 07)

124,00

1,00

3

Złom metali żelaznych (kod odpadu 16 01 17)

8 473,00

0,60

Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80 (m.in. metalowe elementy sprzętu okopowego, figur bojowych) (kod odpadu 16 03 04)

760,00

0,50

Złom miedzi, brązu, mosiądzu (kod odpadu 17 04 01)

8,00

11,00

Złom aluminiowy (kod odpadu 17 04 02)

724,20

3,50

Złom żelaza i stali (kod odpadu 17 04 05)

13 919,60

0,55

Złom mieszaniny metali (kod odpadu 17 04 07)

85,00

0,80

Zużyte kable inne niż wymienione w 17 04 10 (kod odpadu 17 04 11)

37,00

1,50

4

Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów (kod odpadu 12 01 01)

272,00

0,20

Złom metali żelaznych (kod odpadu 16 01 17)

7 285,50

0,60

Złom metali nieżelaznych (kod odpadu 16 01 18)

80,95

3,50

Złom aluminiowy (kod odpadu 17 04 02)

33,00

3,50

Złom ołowiu (kod odpadu 17 04 03)

12,00

3,00

Złom żelaza i stali (kod odpadu 17 04 05)

1 500,00

0,55

5

Odpadowe opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone – pakiet o masie 3 336,18 kg (kod odpadu 15 01 10*)

1

20,00

6

Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi – pakiet o masie 4 090,53 kg kod odpadu 17 04 09*)

1

25,00

7

Zużyte opony (nienadające się do bieżnikowania) (kod odpadu 16 01 03)

7 620,00

0,05

8

Zużyte opony (nienadające się do bieżnikowania) (kod odpadu 16 01 03)

994,00

0,05

9

Przepracowane inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników (kod odpadu 14 06 03*)

149,20

0,01

Przepracowane płyny hamulcowe (kod odpadu 16 01 13*)

265,50

0,02

Przepracowane płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające substancje niebezpieczne

(kod odpadu 16 01 14*)

8 721,30

0,02

Inne niewymienione odpady (smary różne przepracowane) (kod odpadu 16 01 99)

720,45

0,01

10

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów (płyty z rozbiórki ogrodzenia) - pakiet o masie 1 500,00 kg (kod odpadu 17 01 01)

1

2,00

11

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 – pakiet o masie 25 300,00 kg (kod odpadu 17 01 07)

1

3,00

12

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 – pakiet o masie 126 250,00 kg (kod odpadu 17 01 07)

1

6,00

13

Odpadowe opakowania z drewna - pakiet o masie 521,03 kg (kod odpadu 15 01 03)

1

6,00

 

1.     Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.10.2020 r. o godz. 12:00 w siedzibie OR AMW w Gdyni ul. M. Curie-Skłodowskiej 19.

2.    Mienie wystawione do przetargu dostępne jest do obejrzenia w dniach 21-23.10.2020 r. w godz. 09:00-13:00 oraz w dniu przetargu w godz. 08:00-10:30 w jednostkach wojskowych zlokalizowanych w województwie pomorskim i zachodniopomorskim (Chojnice, Czarne, Dębogórze, Gdynia, Hel, Krasnołęka k. Malborka, Malbork, Lębork, Pętkowice, Pruszcz Gdański, Siemirowice, Słupsk, Ustka, Wejherowo, Darłowo).
Adresy ww. jednostek organizacyjnych oraz dane kontaktu zostały zamieszczone na stronie internetowej www.amw.com.pl, w zakładce „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Sprzęt wojskowy i wyposażenie – Sprzedaż przetargowa” oraz dostępne są u organizatora przetargu.
UWAGA: Osoby dokonujące oględzin mienia wystawionego do przetargu są zobowiązane do przestrzegania zasad sanitarnych (stosowanie rękawiczek, maseczek ochronnych itp.) obowiązujących na terenie kompleksów wojskowych.

3.    Nabywca zobowiązany jest do odebrania odpadów w terminie do dnia 10.12.2020 r.

4.    Oferent zobowiązany jest złożyć ofertę na wszystkie odpady wyszczególnione w danej pozycji przetargowej.

5.    Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na wybrane pozycje przetargowe określone w formularzu ofertowym. Wadium należy wpłacać tylko przelewem na konto Agencji Mienia Wojskowego w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Gdańsk, nr konta 41 1130 1121 0000 0060 0720 0029, podając w tytule przelewu nr i datę przetargu, nazwę oferenta oraz numery wybranych pozycji przetargowych.

6.    Oferenci, którzy wpłacili wadium zostaną dopuszczeni do udziału w przetargu pod warunkiem jego zaksięgowania na koncie bankowym sprzedawcy – AMW, najpóźniej w przeddzień terminu przetargu.

7.    Oferent traci złożone wadium i prawa wynikające z wyboru jego oferty, jeżeli:
•    nie uiści ceny nabycia w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia go o przyjęciu jego oferty (tj. środki nie zostaną zaksięgowane w terminie 7 dni na koncie bankowym organizatora przetargu),
•    uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży (tj. nie odbierze zawiadomienia o przyjęciu jego oferty lub nie przekaże organizatorowi przetargu podpisanej umowy sprzedaży, jeżeli wymagana jest przez organizatora przetargu).

8.    Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały przyjęte, będzie zwrócone nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od daty zakończenia przetargu. Wadium złożone przez nabywcę ulega zarachowaniu na poczet ceny nabycia.

9.    Do przetargu mogą przystąpić przedsiębiorcy, którzy dołączą do oferty potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia w zakresie gospodarowania odpadami, a także oświadczenie w zakresie transportu odpadów, a w przypadku poz. 1 dodatkowo potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia o wpisie do rejestru BDO, w zakresie gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.
Wykaz dokumentów i oświadczeń wymaganych do udziału w przetargu oraz warunki sprzedaży odpadów, określone zostały w Ogólnych Warunkach Sprzedaży.

10.    Na pozycje 10 - 13 oferty mogą składać również osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami, na zasadach określonych w Ogólnych Warunkach Sprzedaży.

11.    Ofertę należy złożyć (przesłać/doręczyć) w kancelarii Oddziału w Gdyni, ul. M. Curie-Skłodowskiej 19, pok. nr 20 w terminie do dnia 30.10.2020 r. do godziny 11:00.

12.    Oferta powinna zostać zapakowana w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie oraz opisana w sposób jednoznacznie wskazujący jej charakter i przeznaczenie. Oferta powinna znajdować się w zamkniętej (zaklejonej), nieprzezroczystej kopercie, na której oferent umieszcza:
•    nazwę (imię i nazwisko) i adres oferenta;
•    nazwę i adres organizatora przetargu;
•    dopisek: „Przetarg nr 9/OG-DG/2020 – nie otwierać przed 30.10.2020 r. do godziny 12:00”.

13.    Oferta powinna być złożona na „Formularzu ofertowym” obowiązującym u organizatora przetargu i zawierać:
•    dane identyfikujące oferenta oraz jego dane kontaktowe;
•    oferowaną cenę netto dla wybranej/ych pozycji przetargowej/ych i warunki zapłaty;
•    oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu podlegającego przetargowi;
•    wszystkie wymienione w formularzu oświadczenia i dokumenty;
•    wykaz osób upoważnionych do reprezentowania oferenta w przetargu (upoważnienia - jeżeli są wymagane).

14.    Formularz ofertowy oraz Ogólne Warunki Sprzedaży, wzór umowy sprzedaży i upoważnienia można pobierać w siedzibie Oddziału w Gdyni od dnia 16.10.2020 r. do dnia 29.10.2020 r., w godz. 08:00-15:00 oraz w dniu przetargu w godz. 08:00-11:00, pok. nr 25 lub ze strony internetowej – www.amw.com.pl, w zakładce „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Sprzęt wojskowy i wyposażenie – Sprzedaż przetargowa”.
15.    Ogólne Warunki Sprzedaży stanowią integralną część ogłoszenia o przetargu i zawieranych umów sprzedaży w trybie przetargu.
16.    Oferenci składając ofertę oświadczają, że zostały im doręczone, zapoznali się i akceptują Ogólne Warunki Sprzedaży.
17.    Na wybrane przez organizatora przetargu pozycje przetargowe, zawarta zostanie pisemna umowa sprzedaży, która wyłącza stosowanie Ogólnych Warunków Sprzedaży tylko w zakresie uregulowanym w niej w sposób odmienny. Pisemna umowa sprzedaży może zawierać dodatkowe uregulowania nie ujęte w Ogólnych Warunkach Sprzedaży.
18.    Oferta niezłożona na formularzu ofertowym obowiązującym u organizatora przetargu, niekompletna bądź niezawierająca wszystkich informacji wymaganych treścią ogłoszenia i Ogólnych Warunków Sprzedaży, zostanie odrzucona.
19.    W razie ustalenia, że kilku Oferentów zaoferowało tę samą cenę, prowadzący przetarg postanawia o kontynuowaniu przetargu w formie licytacji między tymi Oferentami, wyznaczając jednocześnie termin i miejsce licytacji lub występuje pisemnie do Oferentów o złożenie dodatkowej oferty cenowej. Zawiadomienie Oferenta o przyjęciu oferty oznacza zawarcie umowy sprzedaży w trybie przetargu.
20.    Organizator przetargu zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu rozpoczęcia przetargu, wycofania z przetargu poszczególnych pozycji przetargowych oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny i bez możliwości dochodzenia jakichkolwiek roszczeń oraz odszkodowań przez uczestników przetargu na każdym etapie przetargu.
21.    Do sprzedaży rzeczy ruchomych niekoncesjonowanych stosuje się odpowiednie przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.
22.    W przypadku przekroczenia terminu odbioru mienia lub odstąpienia od umowy sprzedaży przez nabywcę, Sprzedawca nalicza stosowne kary umowne, określone w Ogólnych Warunkach Sprzedaży lub w pisemnej umowie sprzedaży.
23.    Wymagane przez RODO informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych zostały zamieszczone na stronie internetowej www.amw.com.pl w zakładce: „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Informacje – Polityka prywatności”, dostępne są w siedzibie Oddziału Regionalnego AMW Gdyni oraz zostaną przekazane w momencie pozyskiwania danych osobowych.
24.    Szczegółowe informacje dotyczące oferty bezprzetargowej sprzedaży rzeczy ruchomych niekoncesjonowanych i sklepu internetowego AMW zamieszczone są na stronie internetowej www.amw.com.pl.
25.    Szczegółowe informacje: e-mail: w.dudek@amw.com.pl oraz tel. 58 501 88 10, m.pawlowska1@amw.com.pl oraz tel. 58 501 88 18 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-14:00.

 

POWRÓT DO LISTY
...

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Akceptuję
PRZEJDŹ DO ANKIETY