Przetargi - mienie niekoncesjonowane

POWRÓT DO LISTY
22 PAŹ 2020
22 październik 2020

OR AMW w Krakowie, ul. Montelupich 3

22.10.2020 r., godz. 12:00

Oddział Regionalny AMW w Krakowie

Montelupich 3
31-155 Kraków
tel. (+48) 12 211 40 24
fax (+48) 12 211-40-05
e-mail: krakow@amw.com.pl

Szczegóły dotyczące przetargu:

Ogłoszenie przetargowe (.pdf, 431 KB)
Dokumenty przetargowe (.zip, 198 KB)

Zgodnie z pkt. 20 Ogłoszenia przetargowego Organizator informuje o wycofaniu z przetargu publicznego pisemnego nr 4/OK-DG/2020 pozycji przetargowej nr 41:

Nr poz. przet.

Nazwa rzeczy ruchomych niekoncesjonowanych
/odpadów

Ilość

[kg]

41

Przepracowane płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające substancje niebezpieczne (kod odpadu 16 01 14*)

7 871,66

Przepracowane płyny zapobiegające zamarzaniu  (kod odpadu 16 01 15)

2 839,40

 

Oddział Regionalny AMW w Krakowie ogłasza przetarg pisemny publiczny na sprzedaż
niżej wymienionego sprzętu:

1
Zbiornik elastyczny transportowy ZET4 (poj. 4 000 m3)
Ilość: 1
NR fabryczny: OO0702
Rok produkcji: bd
Cena: 300
Zdjęcie/Wykaz: Zdjęcie/Wykaz
zamknij galerię
Zobacz poprzednie zdjęcia Zobacz następne zdjęcia
2
Zbiornik elastyczny transportowy ZET4 (poj. 4 000 m3)
Ilość: 1
NR fabryczny: OO0701
Rok produkcji: bd
Cena: 300
Zdjęcie/Wykaz: Zdjęcie/Wykaz
zamknij galerię
Zobacz poprzednie zdjęcia Zobacz następne zdjęcia
3
Zbiornik elastyczny transportowy ZET6 (poj. 6 000 m3)
Ilość: 1
NR fabryczny: OO1002
Rok produkcji: bd
Cena: 400
Zdjęcie/Wykaz: Zdjęcie/Wykaz
zamknij galerię
Zobacz poprzednie zdjęcia Zobacz następne zdjęcia
4
Zbiornik elastyczny transportowy ZET6 (poj. 6 000 m3)
Ilość: 1
NR fabryczny: OO1003
Rok produkcji: bd
Cena: 400
Zdjęcie/Wykaz: Zdjęcie/Wykaz
zamknij galerię
Zobacz poprzednie zdjęcia Zobacz następne zdjęcia
5
Zbiornik elastyczny transportowy ZET6 (poj. 6 000 m3)
Ilość: 1
NR fabryczny: OO1004
Rok produkcji: bd
Cena: 400
Zdjęcie/Wykaz: Zdjęcie/Wykaz
zamknij galerię
Zobacz poprzednie zdjęcia Zobacz następne zdjęcia

1.     Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.10.2020 r. o godz. 12:00 w siedzibie Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie, ul. Montelupich 3 (wjazd od ul. Kamiennej).

2.    Mienie wystawione do przetargu dostępne jest do obejrzenia, po uzgodnieniu telefonicznym, w dniach 16, 19 i 20.10.2020 r. w godz. 10:00 – 13:00 w następujących miejscach:
• poz. 1÷5 3 RBLog Skład Niedźwiedź • poz. 6 3 RBLog Skład Kłaj • poz. 7÷9 8 BLT Balice • poz. 10÷14 OR AMW Gliwice • poz. 15 SOI Lubliniec • poz. 16, 17 SOI Tarnowskie Góry • poz. 18, 19 35 WOG Kraków • poz. 20 SOI Kielce • poz. 21 33 WOG Kielce • poz. 22 33WOG Sandomierz • poz. 23÷25 Komenda Miejska Policji w Katowicach • poz. 26 WOSzK Zakopane, SKW Kraków, JW. 4724 Kraków, SOI Kraków, RZI Kraków, 35 WOG Kraków, 8 BLT Balice, RCI Kraków • poz. 27 SKW Kraków, 8 BLT Balice, JW. 4724 Kraków • poz. 28 GZ Sandomierz, SOI Kielce • poz. 29, 30 3 RBLog Skład Niedźwiedź • poz. 31 3 RBLog Kraków, Skład Kłaj, SOI Kraków, 35 WOG Kraków, 8 BLT Balice, JW. 4724 Kraków, SKW Kraków • poz. 32, 33 GZ Kielce, Sandomierz • poz. 34, 35 JW 4101 Lubliniec • poz. 36, 37 GZ Nowy Glinnik • poz. 38 GZ Kielce, Sandomierz • poz. 39 JW. 4724 Kraków • poz. 40 SKW Kraków, JW. 4724 Kraków • poz. 41 35 WOG Kraków, 8 BLT Balice, JW. 4724 Kraków • poz. 42 GZ Tarnowskie Góry, SOI Tarnowskie Góry • poz. 43 GZ Bytom • poz. 44 GZ Tarnowskie Góry • poz. 45 GZ Tarnowskie Góry, GZ Bytom • poz. 46 GZ Bytom • poz. 47 GZ Tarnowskie Góry, GZ Bytom.
Adresy ww. jednostek organizacyjnych, charakterystyka/opis odpadów oraz dane do kontaktu oraz opis odpadów zostały zamieszczone na stronie internetowej www.amw.com.pl, w zakładce „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Sprzęt wojskowy i wyposażenie – Sprzedaż przetargowa”, oraz dostępne są u organizatora przetargu.
UWAGA: Osoby dokonujące oględzin mienia ujętego w przetargu winny być zaopatrzone w rękawiczki oraz maseczki ochronne.

3.    Nabywca zobowiązany jest do odebrania mienia z pozycji 1÷47 w terminie do dnia 11.12.2020 r.

4.    Oferent zobowiązany jest złożyć ofertę na wszystkie odpady wyszczególnione w danej pozycji przetargowej.

5.    Szczegółowy wykaz mienia oferowanego w poz. 9, 12÷14, 21, 22 do wglądu na stronie internetowej – www.amw.com.pl, u organizatora przetargu i w miejscu jego składowania.

6.    Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na wybrane pozycje przetargowe określone w formularzu ofertowym. Wadium należy wpłacać przelewem na konto Agencji Mienia Wojskowego w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Kraków, nr konta 83 1130 1150 0012 1243 8520 0020, podając w tytule przelewu nr i datę przetargu, nazwę oferenta oraz numery wybranych pozycji przetargowych.

7.    Oferenci, którzy wpłacili wadium zostaną dopuszczeni do udziału w przetargu pod warunkiem jego zaksięgowania na koncie bankowym sprzedawcy – AMW, najpóźniej w przeddzień terminu przetargu.

8.    Oferent traci złożone wadium i prawa wynikające z wyboru jego oferty, jeżeli:
•    nie uiści ceny nabycia w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia go o przyjęciu jego oferty (tj. środki nie zostaną zaksięgowane w terminie 7 dni na koncie bankowym organizatora przetargu),
•    uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży (tj. nie odbierze zawiadomienia o przyjęciu jego oferty lub nie przekaże organizatorowi przetargu podpisanej umowy sprzedaży, jeżeli wymagana jest przez organizatora przetargu).

9.    Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały przyjęte, będzie zwrócone nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od daty zakończenia przetargu. Wadium złożone przez nabywcę ulega zarachowaniu na poczet ceny nabycia.

10.    Do przetargu na poz. 26÷47 mogą przystąpić przedsiębiorcy, którzy dołączą do oferty potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia w zakresie gospodarowania odpadami, a także oświadczenie w zakresie transportu odpadów, a w przypadku poz. 26, 28 dodatkowo potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia o wpisie do rejestru BDO, w zakresie gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.
Wykaz dokumentów i oświadczeń wymaganych do udziału w przetargu oraz warunki sprzedaży odpadów, określone zostały w Ogólnych Warunkach Sprzedaży.

11.    Ofertę należy złożyć (przesłać/doręczyć) w Biurze Obsługi Klienta w OR AMW w Krakowie, ul. Montelupich 3, w terminie do dnia 22.10.2020 r. do godziny 11:30.

12.    Oferta powinna zostać zapakowana w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie oraz opisana w sposób jednoznacznie wskazujący jej charakter i przeznaczenie. Oferta powinna znajdować się w zamkniętej (zaklejonej), nieprzezroczystej kopercie, na której oferent umieszcza:
•    nazwę (imię i nazwisko) i adres oferenta;
•    nazwę i adres organizatora przetargu;
•    dopisek: „Przetarg nr 4/OK-DG/2020 – nie otwierać przed 22.10.2020 r. do godziny 12:00”.

13.    Oferta powinna być złożona na „Formularzu ofertowym” obowiązującym u organizatora przetargu i zawierać:
•    dane identyfikujące oferenta oraz jego dane kontaktowe;
•    oferowaną cenę netto dla wybranej/ych pozycji przetargowej/ych i warunki zapłaty;
•    oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu podlegającego przetargowi;
•    wszystkie wymienione w formularzu oświadczenia i dokumenty;
•    wykaz osób upoważnionych do reprezentowania oferenta w przetargu (upoważnienia - jeżeli są wymagane).

14.    Formularz ofertowy oraz Ogólne Warunki Sprzedaży, wzór umowy sprzedaży i upoważnienia można pobierać w siedzibie Oddziału w Krakowie od dnia 08.10.2020 r. do dnia 21.10.2020 r., w godz. 7:00 – 15:00 oraz w dniu przetargu w godz. 7:00 – 11:30, Biuro Obsługi Klienta lub ze strony internetowej – www.amw.com.pl, w zakładce „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Sprzęt wojskowy i wyposażenie – Sprzedaż przetargowa”.

15.    Ogólne Warunki Sprzedaży stanowią integralną część ogłoszenia o przetargu i zawieranych umów sprzedaży w trybie przetargu.

16.    Oferenci składając ofertę oświadczają, że zostały im doręczone, zapoznali się i akceptują Ogólne Warunki Sprzedaży.

17.    Na wybrane przez organizatora przetargu pozycje przetargowe, zawarta zostanie pisemna umowa sprzedaży, która wyłącza stosowanie Ogólnych Warunków Sprzedaży tylko w zakresie uregulowanym w niej w sposób odmienny. Pisemna umowa sprzedaży może zawierać dodatkowe uregulowania nieujęte w Ogólnych Warunkach Sprzedaży.

18.    Oferta niezłożona na formularzu ofertowym obowiązującym u organizatora przetargu, niekompletna bądź niezawierająca wszystkich informacji wymaganych treścią ogłoszenia i Ogólnych Warunków Sprzedaży, zostanie odrzucona.

19.    W razie ustalenia, że kilku Oferentów zaoferowało tę samą cenę, prowadzący przetarg postanawia o kontynuowaniu przetargu w formie licytacji między tymi Oferentami, wyznaczając jednocześnie termin i miejsce licytacji lub występuje pisemnie do Oferentów o złożenie dodatkowej oferty cenowej. Zawiadomienie Oferenta o przyjęciu oferty oznacza zawarcie umowy sprzedaży w trybie przetargu.

20.    Organizator przetargu zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu rozpoczęcia przetargu, wycofania z przetargu poszczególnych pozycji przetargowych oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny i bez możliwości dochodzenia jakichkolwiek roszczeń oraz odszkodowań przez uczestników przetargu na każdym etapie przetargu.

21.    Do sprzedaży rzeczy ruchomych niekoncesjonowanych stosuje się odpowiednie przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

22.    W przypadku przekroczenia terminu odbioru mienia lub odstąpienia od umowy sprzedaży przez nabywcę, Sprzedawca nalicza stosowne kary umowne, określone w Ogólnych Warunkach Sprzedaży lub w pisemnej umowie sprzedaży.

23.    Wymagane przez RODO informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych zostały zamieszczone na stronie internetowej www.amw.com.pl w zakładce: „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Informacje – Polityka prywatności”, dostępne są w siedzibie Oddziału Regionalnego AMW w Krakowie oraz zostaną przekazane w momencie pozyskiwania danych osobowych.

24.    Szczegółowe informacje dotyczące oferty bezprzetargowej sprzedaży rzeczy ruchomych niekoncesjonowanych i sklepu internetowego AMW zamieszczone są na stronie internetowej www.amw.com.pl  

25.    Szczegółowe informacje: e-mail: b.sieradzka@amw.com.pl, k.kolek@amw.com.pl, faks 12 211 4005, oraz tel. 12 211 4106, 12 211 4012, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30.

POWRÓT DO LISTY
...

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Akceptuję
PRZEJDŹ DO ANKIETY