Przetargi - mienie niekoncesjonowane

POWRÓT DO LISTY
01 PAŹ 2020
01 październik 2020

OR AMW w Gdyni, ul. M. Curie-Skłodowskiej 19

01.10.2020 r., godz. 12:30

Oddział Regionalny AMW w Gdyni

ul. M. Curie Skłodowskiej 19
81-231 Gdynia
tel. (+48) 58 501 88 00
fax (+48) 58 690 87 01
e-mail: gdynia@amw.com.pl

Szczegóły dotyczące przetargu:

Dokumenty przetargowe (.zip, 339 KB)
Ogłoszenie przetargowe (.pdf, 240 KB)

Oddział Regionalny AMW w Gdyni ogłasza przetarg pisemny publiczny na sprzedaż
niżej wymienionego sprzętu:

1
Elementy kotłowni do demontażu - pakiet zawierający: kotły - 4 szt., wymienniki ciepła - 3 szt., zbiornik wody - 1 szt., elektrowciąg linowy (niekompletny), elementy instalacji parowej.
Ilość: -
NR fabryczny: -
Rok produkcji: -
Cena: 10000
Zdjęcie/Wykaz: Zdjęcie/Wykaz
zamknij galerię
Zobacz poprzednie zdjęcia Zobacz następne zdjęcia

1.    Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.10.2020 r. o godz. 12:30 w siedzibie OR AMW w Gdyni, ul. M. Curie-Skłodowskiej 19.

2.    Mienie wystawione do przetargu dostępne jest do obejrzenia, po uzgodnieniu telefonicznym, w dniu 25.09.2020 r. w godz. 10:00 - 13:30 w Czarnem, ul. Strzelecka (działka nr 5/5, dawna ul. Południowa).
UWAGA: Osoby dokonujące oględzin mienia wystawionego do przetargu są zobowiązane do przestrzegania zasad sanitarnych (stosowanie rękawiczek, maseczek ochronnych itp.) obowiązujących na terenie kompleksów wojskowych.

3.    Nabywca zobowiązany jest do demontażu i odebrania mienia w terminie do dnia 30.10.2020 r.

4.    Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na wybraną pozycję przetargową określoną w formularzu ofertowym. Wadium należy wpłacać przelewem na konto Agencji Mienia Wojskowego w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Gdańsk, nr konta 41 1130 1121 0000 0060 0720 0029, podając w tytule przelewu
nr i datę przetargu, nazwę oferenta oraz numery wybranych pozycji przetargowych.

5.    Oferenci, którzy wpłacili wadium zostaną dopuszczeni do udziału w przetargu pod warunkiem jego zaksięgowania na koncie bankowym sprzedawcy – AMW, najpóźniej w przeddzień terminu przetargu.

6.    Oferent traci złożone wadium i prawa wynikające z wyboru jego oferty, jeżeli:
•    nie uiści ceny nabycia w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia go o przyjęciu jego oferty
(tj. środki nie zostaną zaksięgowane w terminie 7 dni na koncie bankowym organizatora przetargu),
•    uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży (tj. nie odbierze zawiadomienia o przyjęciu jego oferty lub nie przekaże organizatorowi przetargu podpisanej umowy sprzedaży, jeżeli wymagana jest przez organizatora przetargu).

7.    Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały przyjęte, będzie zwrócone nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od daty zakończenia przetargu. Wadium złożone przez nabywcę ulega zarachowaniu na poczet ceny nabycia. Pozostałą część kwoty należy wpłacać przelewem na konto w BGK O/Gdańsk nr 27 1130 1121 0006 5589 8520 0009.

8.    Z nabywcą mienia wystawionego do przetargu zostanie zawarta umowa, zobowiązująca nabywcę do dokonania na własny koszt jego demontażu zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi i BHP oraz wywozu mienia i uporządkowania pomieszczenia i terenu. Organizator przetargu pobierze kaucję w wysokości 20% wylicytowanej ceny na rzecz uporządkowania pomieszczenia i terenu po demontażu. Kaucja zostanie zwrócona w ciągu pięciu dni od daty odbioru pomieszczenia i terenu przez organizatora przetargu.

9.    Ofertę należy złożyć (przesłać/doręczyć) w kancelarii Oddziału AMW w Gdyni, ul. M. Curie-Skłodowskiej 19, pok. nr 20 w terminie do dnia 01.10.2020 r. do godziny 11:30.

10.    Oferta powinna zostać zapakowana w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie oraz opisana w sposób jednoznacznie wskazujący jej charakter i przeznaczenie. Oferta powinna znajdować się w zamkniętej (zaklejonej), nieprzezroczystej kopercie, na której oferent umieszcza:
•    nazwę (imię i nazwisko) i adres oferenta;
•    nazwę i adres organizatora przetargu;
•    dopisek: „Przetarg nr 7/OR-DG/2020 – nie otwierać przed 01.10.2020 r. do godziny 12:30.

11.    Oferta powinna być złożona na „Formularzu ofertowym” obowiązującym u organizatora przetargu i zawierać:
•    dane identyfikujące oferenta oraz jego dane kontaktowe;
•    oferowaną cenę netto dla wybranej/ych pozycji przetargowej/ych i warunki zapłaty;
•    oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu podlegającego przetargowi;
•    wszystkie wymienione w formularzu oświadczenia i dokumenty;
•    wykaz osób upoważnionych do reprezentowania oferenta w przetargu (upoważnienia - jeżeli są wymagane).

12.    Formularz ofertowy oraz Ogólne Warunki Sprzedaży, wzór umowy sprzedaży i upoważnienia można pobierać w siedzibie Oddziału w Gdyni od dnia 16.09.2020 r. do dnia 30.09.2020 r. w godz. 08:00-15:00 oraz w dniu przetargu w godz. 07:30-11:00 pok. nr 25 lub ze strony internetowej – www.amw.com.pl, w zakładce „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Sprzęt wojskowy
i wyposażenie – Sprzedaż przetargowa”.

13.    Ogólne Warunki Sprzedaży stanowią integralną część ogłoszenia o przetargu i zawieranych umów sprzedaży w trybie przetargu.

14.    Oferenci składając ofertę oświadczają, że zostały im doręczone, zapoznali się i akceptują Ogólne Warunki Sprzedaży.

15.    Na pozycję przetargową zawarta zostanie pisemna umowa sprzedaży, która wyłącza stosowanie Ogólnych Warunków Sprzedaży tylko w zakresie uregulowanym w niej w sposób odmienny. Pisemna umowa sprzedaży może zawierać dodatkowe uregulowania nie ujęte w Ogólnych Warunkach Sprzedaży.

16.    Oferta niezłożona na formularzu ofertowym obowiązującym u organizatora przetargu, niekompletna bądź niezawierająca wszystkich informacji wymaganych treścią ogłoszenia i Ogólnych Warunków Sprzedaży, zostanie odrzucona.

17.    W razie ustalenia, że kilku Oferentów zaoferowało tę samą cenę, prowadzący przetarg postanawia o kontynuowaniu przetargu w formie licytacji między tymi Oferentami, wyznaczając jednocześnie termin i miejsce licytacji lub występuje pisemnie do Oferentów o złożenie dodatkowej oferty cenowej. Zawiadomienie Oferenta o przyjęciu oferty oznacza zawarcie umowy sprzedaży w trybie przetargu.

18.    Organizator przetargu zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu rozpoczęcia przetargu, wycofania z przetargu poszczególnych pozycji przetargowych oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny i bez możliwości dochodzenia jakichkolwiek roszczeń oraz odszkodowań przez uczestników przetargu na każdym etapie przetargu.

19.    Do sprzedaży rzeczy ruchomych niekoncesjonowanych stosuje się odpowiednie przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

20.    W przypadku przekroczenia terminu odbioru mienia lub odstąpienia od umowy sprzedaży przez nabywcę, Sprzedawca nalicza stosowne kary umowne, określone w Ogólnych Warunkach Sprzedaży lub w pisemnej umowie sprzedaży.

21.    Wymagane przez RODO informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych zostały zamieszczone na stronie internetowej www.amw.com.pl w zakładce: „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Informacje – Polityka prywatności”, dostępne są w siedzibie Oddziału Regionalnego AMW Gdyni oraz zostaną przekazane w momencie pozyskiwania danych osobowych.

22.    Szczegółowe informacje dotyczące oferty bezprzetargowej sprzedaży rzeczy ruchomych niekoncesjonowanych i sklepu internetowego AMW zamieszczone są na stronie internetowej www.amw.com.pl  

23.    Szczegółowe informacje: e-mail: w.dudek@amw.com.pl oraz tel. 58 501 88 10, p.wysocki@amw.com.pl oraz tel. 58 501 88 08 od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-14:00.

POWRÓT DO LISTY
...

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Akceptuję
PRZEJDŹ DO ANKIETY