Przetargi - mienie niekoncesjonowane

POWRÓT DO LISTY
24 WRZ 2020
24 wrzesień 2020

OR AMW we Wrocławiu, ul. Zwycięska 39

24.09.2020 r., godz. 11:30

Oddział Regionalny AMW we Wrocławiu

ul. Sztabowa 32
50-984 Wrocław
tel. (+48) 71 710 72 00
fax (+48) 71 710 72 01
e-mail: wroclaw@amw.com.pl

Szczegóły dotyczące przetargu:

Dokumenty przetargowe (.zip, 471 KB)
Ogłoszenie przetargowe (.pdf, 333 KB)

Oddział Regionalny AMW we Wrocławiu ogłasza przetarg pisemny publiczny na sprzedaż
niżej wymienionego sprzętu:

1-2
Sprzęt medyczny - rama uniwersalna do łóżka typ prof. Szulca - pakiet w ilości 5 szt.
Ilość: 2
NR fabryczny: bd
Rok produkcji: bd
Cena: 300
Zdjęcie/Wykaz: Zdjęcie/Wykaz Zdjęcie/Wykaz
zamknij galerię
Zobacz poprzednie zdjęcia Zobacz następne zdjęcia
3-4
Aparat do narkozy typ polowy Sutieska-03
Ilość: 2
NR fabryczny: 738
Rok produkcji: 1983
Cena: 700
Zdjęcie/Wykaz: Zdjęcie/Wykaz Zdjęcie/Wykaz
zamknij galerię
Zobacz poprzednie zdjęcia Zobacz następne zdjęcia
5
Kartony specjalne do zestawów medycznych, w tym: do zestawu B-1 - 108 szt., do zestawu B-3 - 284 szt. i do zestawu G-5a - 46 szt.
Ilość: -
NR fabryczny: -
Rok produkcji: -
Cena: 1000
Zdjęcie/Wykaz: Zdjęcie/Wykaz Zdjęcie/Wykaz
zamknij galerię
Zobacz poprzednie zdjęcia Zobacz następne zdjęcia
6
Beczka stalowa do przechowywania proszku EH 50 l - pakiet zawierający 2 poz. asort. w ilości 29 szt.
Ilość: -
NR fabryczny: -
Rok produkcji: -
Cena: 180
Zdjęcie/Wykaz: Zdjęcie/Wykaz Zdjęcie/Wykaz
zamknij galerię
Zobacz poprzednie zdjęcia Zobacz następne zdjęcia
7
Kuchnia polowa KP-200 (z wyposażeniem wg opisu)
Ilość: 1
NR fabryczny: 1621
Rok produkcji: 1975
Cena: 4000
Zdjęcie/Wykaz: Zdjęcie/Wykaz Zdjęcie/Wykaz
zamknij galerię
Zobacz poprzednie zdjęcia Zobacz następne zdjęcia

1.    Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.09.2020 r. o godz. 11:30 w OR AMW we Wrocławiu, ul. Zwycięska 39.

2.    Mienie wystawione do przetargu dostępne jest do obejrzenia, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym, w dniach 17.09 i 18.09.2020 r., w godz. 9:00 – 13:00 w następujących miejscach:
• poz. 1÷86 magazyn OR AMW • poz. 87 RCI Wrocław • poz. 88÷95 2WOG GZ-2 Wrocław • poz. 96 2 WOG GZ Brzeg • poz. 97 2 WOG SOI -1 Wrocław • poz. 98 2 WOG SOI Oleśnica • poz. 99÷105 10 BLog Opole • poz. 106÷111 91 blog Komprachcice • poz. 112÷117 4 RBLog Skład Milicz • poz. 118 4 RBLog Skład Jastrzębie • poz. 119÷121 4 RBLog RWT Jastrzębie • poz. 122, 123 2 WOG SOI Jastrzębie • poz. 124÷126 2 WOG SOI Kłodzko • poz. 127 2 WOG SOI Brzeg • poz. 128 2 WOG (GZ Wrocław, SOI Wrocław, SOI Jastrzębie); 43 WOG SOI Bolesławiec • poz. 129÷131 2 WOG GZ-2 Wrocław • poz. 132 2 WOG GZ Wrocław, 43 WOG GZ Bolesławiec • poz. 133 2 WOG GZ Wrocław • poz. 134 2 WOG SOI-3 Wrocław.
Adresy ww. jednostek organizacyjnych oraz dane kontaktu zostały zamieszczone na stronie internetowej www.amw.com.pl, w zakładce „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Sprzęt wojskowy i wyposażenie – Sprzedaż przetargowa”, oraz dostępne są u organizatora przetargu.
Osoby dokonujące oględzin mienia ujętego w przetargu winny być zaopatrzone w rękawiczki oraz maseczki ochronne.

3.    Nabywca zobowiązany jest do odebrania mienia z pozycji 1-126 w terminie do dnia 30.10.2020 r, dla pozycji 127-134 termin odbioru ustala się do dnia 20.11.2020 r.

4.    Oferent zobowiązany jest złożyć ofertę na wszystkie odpady wyszczególnione w danej pozycji przetargowej.

5.    Szczegółowy wykaz mienia oferowanego w poz. 38, 41, 44, 45, 70, 75, 76, 88÷95, 118, 122, 126 oraz opis wyposażenia sprzętu oferowanego w poz. 7, 9, 43, 96, 102, 120, 121 do wglądu na stronie internetowej – www.amw.com.pl, u organizatora przetargu i w miejscu jego składowania.

6.    Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na wybrane pozycje przetargowe określone w formularzu ofertowym. Wadium należy wpłacać przelewem na konto Agencji Mienia Wojskowego w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział Wrocław przy ul. Malarskiej 26, nr konta: 91 1130 1033 0000 0060 0720 0026, podając w tytule przelewu nr i datę przetargu, nazwę oferenta oraz numery wybranych pozycji przetargowych.

7.    Oferenci, którzy wpłacili wadium zostaną dopuszczeni do udziału w przetargu pod warunkiem jego zaksięgowania na koncie bankowym sprzedawcy – AMW, najpóźniej w przeddzień terminu przetargu.

8.    Oferent traci złożone wadium i prawa wynikające z wyboru jego oferty, jeżeli:
•    nie uiści ceny nabycia w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia go o przyjęciu jego oferty (tj. środki nie zostaną zaksięgowane w terminie 7 dni na koncie bankowym organizatora przetargu),
•    uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży (tj. nie odbierze zawiadomienia o przyjęciu jego oferty lub nie przekaże organizatorowi przetargu podpisanej umowy sprzedaży, jeżeli wymagana jest przez organizatora przetargu).

9.    Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały przyjęte, będzie zwrócone nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od daty zakończenia przetargu. Wadium złożone przez nabywcę ulega zarachowaniu na poczet ceny nabycia.

10.    Do przetargu na poz. 127÷134 mogą przystąpić przedsiębiorcy, którzy dołączą do oferty potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia w zakresie gospodarowania odpadami, a także oświadczenie w zakresie transportu odpadów.
Wykaz dokumentów i oświadczeń wymaganych do udziału w przetargu oraz warunki sprzedaży odpadów, określone zostały w Ogólnych Warunkach Sprzedaży.

11.    Na pozycje 134 oferty mogą składać również osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami, na zasadach określonych w Ogólnych Warunkach Sprzedaży.

12.    Z nabywcą mienia z poz. 70 i 97 zostanie zawarta umowa, zobowiązująca nabywcę do dokonania na własny koszt jego demontażu zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi i BHP oraz wywozu mienia i uporządkowania pomieszczenia/terenu. Organizator przetargu pobierze kaucję w wysokości 20% wylicytowanej ceny na rzecz uporządkowania pomieszczenia/terenu po demontażu. Kaucja zostanie zwrócona w ciągu pięciu dni od daty odbioru pomieszczenia/terenu przez organizatora przetargu.

13.    Ofertę należy złożyć (przesłać/doręczyć) w kancelarii Oddziału we Wrocławiu ul. Sztabowa 32, w terminie do dnia 23.09.2020 r. do godz. 14:00.

14.    Oferta powinna zostać zapakowana w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie oraz opisana w sposób jednoznacznie wskazujący jej charakter i przeznaczenie. Oferta powinna znajdować się w zamkniętej (zaklejonej), nieprzezroczystej kopercie, na której oferent umieszcza:
•    nazwę (imię i nazwisko) i adres oferenta;
•    nazwę i adres organizatora przetargu;
•    dopisek: „Przetarg nr 5/OX-DG/2020 – nie otwierać przed 24.09.2020 r. do godziny 11:30”.

15.    Oferta powinna być złożona na „Formularzu ofertowym” obowiązującym u organizatora przetargu i zawierać:
•    dane identyfikujące oferenta oraz jego dane kontaktowe;
•    oferowaną cenę netto dla wybranej/ych pozycji przetargowej/ych i warunki zapłaty;
•    oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu podlegającego przetargowi;
•    wszystkie wymienione w formularzu oświadczenia i dokumenty;
•    wykaz osób upoważnionych do reprezentowania oferenta w przetargu (upoważnienia - jeżeli są wymagane).

16.    Formularz ofertowy oraz Ogólne Warunki Sprzedaży, wzór umowy sprzedaży i upoważnienia można pobierać w OR AMW we Wrocławiu od dnia 10.09.2020 r. do dnia 23.09.2020 r., w godz. 9:00-13:00 pok. nr 4 lub ze strony internetowej – www.amw.com.pl, w zakładce „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Sprzęt wojskowy i wyposażenie – Sprzedaż przetargowa”.

17.    Ogólne Warunki Sprzedaży stanowią integralną część ogłoszenia o przetargu i zawieranych umów sprzedaży w trybie przetargu.

18.    Oferenci składając ofertę oświadczają, że zostały im doręczone, zapoznali się i akceptują Ogólne Warunki Sprzedaży.

19.    Na wybrane przez organizatora przetargu pozycje przetargowe, zawarta zostanie pisemna umowa sprzedaży, która wyłącza stosowanie Ogólnych Warunków Sprzedaży tylko w zakresie uregulowanym w niej w sposób odmienny. Pisemna umowa sprzedaży może zawierać dodatkowe uregulowania nie ujęte w Ogólnych Warunkach Sprzedaży.

20.    Oferta niezłożona na formularzu ofertowym obowiązującym u organizatora przetargu, niekompletna bądź niezawierająca wszystkich informacji wymaganych treścią ogłoszenia i Ogólnych Warunków Sprzedaży,  zostanie odrzucona.

21.    W razie ustalenia, że kilku Oferentów zaoferowało tę samą cenę, prowadzący przetarg postanawia o kontynuowaniu przetargu w formie licytacji między tymi Oferentami, wyznaczając jednocześnie termin i miejsce licytacji lub występuje pisemnie do Oferentów o złożenie dodatkowej oferty cenowej. Zawiadomienie Oferenta o przyjęciu oferty oznacza zawarcie umowy sprzedaży w trybie przetargu.

22.    Organizator przetargu zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu rozpoczęcia przetargu, wycofania z przetargu poszczególnych pozycji przetargowych oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny i bez możliwości dochodzenia jakichkolwiek roszczeń oraz odszkodowań przez uczestników przetargu na każdym etapie przetargu.

23.    Do sprzedaży rzeczy ruchomych niekoncesjonowanych stosuje się odpowiednie przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

24.    W przypadku przekroczenia terminu odbioru mienia lub odstąpienia od umowy sprzedaży przez nabywcę, Sprzedawca nalicza stosowne kary umowne, określone w Ogólnych Warunkach Sprzedaży lub w pisemnej umowie sprzedaży.

25.    Wymagane przez RODO informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych zostały zamieszczone na stronie internetowej www.amw.com.pl w zakładce: „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Informacje – Polityka prywatności”, dostępne są w siedzibie Oddziału Regionalnego AMW we Wrocławiu oraz zostaną przekazane w momencie pozyskiwania danych osobowych.

26.    Szczegółowe informacje dotyczące oferty bezprzetargowej sprzedaży rzeczy ruchomych niekoncesjonowanych i sklepu internetowego AMW zamieszczone są na stronie internetowej www.amw.com.pl  

27.    Szczegółowe informacje: e-mail: wroclaw@amw.com.pl, faks 71 710 72 01 oraz tel. 71 710 72 66, 71 710 72 55, od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 14:00.

POWRÓT DO LISTY
...

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Akceptuję
PRZEJDŹ DO ANKIETY