Przetargi - mienie niekoncesjonowane

POWRÓT DO LISTY
25 WRZ 2020
25 wrzesień 2020

OR AMW w Bydgoszczy ul. Gdańska 163a

25.09.2020 r., godz. 10:00

Oddział Regionalny AMW w Bydgoszczy

ul. Gdańska 163a
85-915 Bydgoszcz
tel. (+48) 52 525 78 05
fax (+48) 52 525 78 25
e-mail: bydgoszcz@amw.com.pl

Szczegóły dotyczące przetargu:

Dokumenty przetargowe (.zip, 438 KB)
Ogłoszenie przetargowe (.pdf, 370 KB)

Oddział Regionalny Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy 
uprzejmie informuje, że ładowność przyczepy D-633 z poz. 12 wynosi 6 000 kg

Oddział Regionalny AMW w Bydgoszczy ogłasza przetarg pisemny publiczny na sprzedaż
niżej wymienionego sprzętu:

1
Autobus sztabowy AS-2 na samochodzie STAR 266
Ilość: 1
NR fabryczny: 520501
Rok produkcji: 1975
Cena: 7 000
Zdjęcie/Wykaz: Zdjęcie/Wykaz Zdjęcie/Wykaz
zamknij galerię
Zobacz poprzednie zdjęcia Zobacz następne zdjęcia
2-3
Artykuły mundurowe - pakiet zawierający 4 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: czapka rogatywka oficera młodszego, sweter oficera Wojsk Lądowych, kurtka polowa wz. 93, podpinka pod bluzę polową wz. 93
Ilość: 2
NR fabryczny: x
Rok produkcji: x
Cena: 15 050
Zdjęcie/Wykaz: Zdjęcie/Wykaz
zamknij galerię
Zobacz poprzednie zdjęcia Zobacz następne zdjęcia
4-5
Artykuły mundurowe - pakiet 5 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: kurtka wyjściowa Wojsk Lądowych, kurtka wyjściowa Wojsk Lotniczych i Marynarki Wojennej, podpinka pod kurtkę wyjściową Wojsk Lądowych itp.
Ilość: 2
NR fabryczny: x
Rok produkcji: x
Cena: 6 000
Zdjęcie/Wykaz: Zdjęcie/Wykaz
zamknij galerię
Zobacz poprzednie zdjęcia Zobacz następne zdjęcia
6
Artykuły mundurowe - pakiet zawierający 2 poz. asort., w tym: czapka rogatywka oficera młodszego - 100 szt., dres - 200 kpl.
Ilość: 1
NR fabryczny: x
Rok produkcji: x
Cena: 4 000
Zdjęcie/Wykaz:
zamknij galerię
Zobacz poprzednie zdjęcia Zobacz następne zdjęcia
7
Artykuły mundurowe - pakiet zawierający 2 poz. asort., w tym: płaszcz letni Wojsk Lądowych – 100 szt., płaszcz letni Wojsk Lotniczych – 100 szt.
Ilość: 1
NR fabryczny: x
Rok produkcji: x
Cena: 6 300
Zdjęcie/Wykaz:
zamknij galerię
Zobacz poprzednie zdjęcia Zobacz następne zdjęcia

1.     Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.09.2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Bydgoszczy ul. Gdańska 163a.

2.    Mienie wystawione do przetargu dostępne jest do obejrzenia w dniach 16.09 i 17.09.2020 r. w godz. 9.00 i 14.00 w następujących miejscach:
• poz. 1÷9, Magazyn OR AMW Bydgoszcz • poz. 10 1RBLog Wałcz- Skład Dolaszewo • poz. 11 1RBLog Wałcz- Skład Maksymilianowo • poz. 12 1RBLog - Skład Piła • poz. 13, 14 1RBLog - Skład Gardeja • poz. 15÷17 1RBLog Wałcz- RWT Bydgoszcz • poz. 18, 19 1 Blog Bydgoszcz • poz. 20÷25 13 WOG Grudziądz – Grupa • poz. 26÷32 13 WOG Grudziądz • poz. 33÷40 13 WOG Grudziądz - GZ Brodnica • poz. 41÷43 13 WOG Grudziądz – Chełmno •  poz. 44÷53 1RBLog - Skład Grudziądz i Grupa • poz. 54÷58 3RBLog Kraków-WWSM Kutno • poz. 59÷74 1RBLog - Skład Toruń • poz. 75÷77 31 WOG Zgierz – Leźnica Wielka • poz. 78, 79 31 WOG Zgierz – Regny • poz. 80÷84 3 RBlog Kraków-Skład Regny • poz. 85÷92 11 WOG Bydgoszcz • poz. 93, 94 12 WOG Toruń - GZ Inowrocław • poz. 95÷97 12 WOG Toruń • poz. 98, 99 RCI Bydgoszcz • poz. 100 WCKiK Bydgoszcz • poz. 101÷103 32 BLT Łask • poz. 104÷106 RZI Bydgoszcz • poz. 107 26 WOG Zgierz-Soczewka.
 
Adresy ww. jednostek organizacyjnych oraz dane kontaktu zostały zamieszczone na stronie internetowej www.amw.com.pl, w zakładce „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Sprzęt wojskowy i wyposażenie – Sprzedaż przetargowa”, oraz dostępne są u organizatora przetargu.
Osoby zainteresowane oględzinami proszone są o kontakt telefoniczny ze wskazanymi osobami.
Osoby dokonujące oględzin mienia ujętego w przetargu winny być zaopatrzone w rękawiczki oraz maseczki ochronne.

3.    Nabywca zobowiązany jest do odebrania mienia z pozycji 1-107 w terminie do dnia 30.10.2020 r.

4.    Szczegółowy wykaz mienia oferowanego w poz. 2÷5, 8, 9, 15÷17, 44, 54÷60, 68, 78, 79, 85, 90÷92, 98÷100, 102, 105, 106, 107 do wglądu na stronie internetowej – www.amw.com.pl, u organizatora przetargu i w miejscu jego składowania.

5.    Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na wybrane pozycje przetargowe określone w formularzu ofertowym. Wadium należy wpłacać przelewem na konto Agencji Mienia Wojskowego w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Toruń, nr konta 10 1130 1075 0002 6129 7320 0012, podając w tytule przelewu nr i datę przetargu oraz numery wybranych pozycji przetargowych.

6.    Oferenci, którzy wpłacili wadium zostaną dopuszczeni do udziału w przetargu pod warunkiem jego zaksięgowania na koncie bankowym sprzedawcy – AMW, najpóźniej w przeddzień terminu przetargu.

7.    Oferent traci złożone wadium i prawa wynikające z wyboru jego oferty, jeżeli:
•    nie uiści ceny nabycia w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia go o przyjęciu jego oferty (tj. środki nie zostaną zaksięgowane w terminie 7 dni na koncie bankowym organizatora przetargu),
•    uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży (tj. nie odbierze zawiadomienia o przyjęciu jego oferty lub nie przekaże organizatorowi przetargu podpisanej umowy sprzedaży, jeżeli wymagana jest przez organizatora przetargu).

8.    Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały przyjęte, będzie zwrócone nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od daty zakończenia przetargu. Wadium złożone przez nabywcę ulega zarachowaniu na poczet ceny nabycia.

9.    Od produktu z poz. 10 został opłacony podatek akcyzowy w należnej wysokości.

10.    Ofertę należy złożyć (przesłać/doręczyć) w kancelarii Oddziału w Bydgoszczy, ul. Gdańska 163A, w terminie do dnia 24.09.2020 r. do godziny 10.00.

11.    Oferta powinna zostać zapakowana w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie oraz opisana w sposób jednoznacznie wskazujący jej charakter i przeznaczenie. Oferta powinna znajdować się w zamkniętej (zaklejonej), nieprzezroczystej kopercie, na której oferent umieszcza:
•    nazwę (imię i nazwisko) i adres oferenta;
•    nazwę i adres organizatora przetargu;
•    dopisek: „Przetarg nr 7/OB-DG/2020 – nie otwierać przed 25.09.2020 r. do godziny 10.00”.

12.    Oferta powinna być złożona na „Formularzu ofertowym” obowiązującym u organizatora przetargu i zawierać:
•    dane identyfikujące oferenta oraz jego dane kontaktowe;
•    oferowaną cenę netto dla wybranej/ych pozycji przetargowej/ych i warunki zapłaty;
•    oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu podlegającego przetargowi;
•    wszystkie wymienione w formularzu oświadczenia i dokumenty;
•    wykaz osób upoważnionych do reprezentowania oferenta w przetargu (upoważnienia - jeżeli są wymagane).

13.    Formularz ofertowy oraz Ogólne Warunki Sprzedaży, wzór umowy sprzedaży i upoważnienia można pobierać w siedzibie Oddziału w Bydgoszczy od dnia 10.09.2020 r. do dnia 24.09.2020 r., w godz. 8.00-14.00, pok. nr 206 lub ze strony internetowej – www.amw.com.pl, w zakładce „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Sprzęt wojskowy i wyposażenie – Sprzedaż przetargowa”.

14.    Ogólne Warunki Sprzedaży stanowią integralną część ogłoszenia o przetargu i zawieranych umów sprzedaży w trybie przetargu.

15.    Oferenci składając ofertę oświadczają, że zostały im doręczone, zapoznali się i akceptują Ogólne Warunki Sprzedaży.

16.    Na wybrane przez organizatora przetargu pozycje przetargowe, zawarta zostanie pisemna umowa sprzedaży, która wyłącza stosowanie Ogólnych Warunków Sprzedaży tylko w zakresie uregulowanym w niej w sposób odmienny. Pisemna umowa sprzedaży może zawierać dodatkowe uregulowania nie ujęte w Ogólnych Warunkach Sprzedaży.

17.    Oferta niezłożona na formularzu ofertowym obowiązującym u organizatora przetargu, niekompletna bądź niezawierająca wszystkich informacji wymaganych treścią ogłoszenia i Ogólnych Warunków Sprzedaży,  zostanie odrzucona.

18.    W razie ustalenia, że kilku Oferentów zaoferowało tę samą cenę, prowadzący przetarg postanawia o kontynuowaniu przetargu w formie licytacji między tymi Oferentami, wyznaczając jednocześnie termin i miejsce licytacji lub występuje pisemnie do Oferentów o złożenie dodatkowej oferty cenowej. Zawiadomienie Oferenta o przyjęciu oferty oznacza zawarcie umowy sprzedaży w trybie przetargu.

19.    Organizator przetargu zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu rozpoczęcia przetargu, wycofania z przetargu poszczególnych pozycji przetargowych oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny i bez możliwości dochodzenia jakichkolwiek roszczeń oraz odszkodowań przez uczestników przetargu na każdym etapie przetargu.

20.    Do sprzedaży rzeczy ruchomych niekoncesjonowanych stosuje się odpowiednie przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

21.    W przypadku przekroczenia terminu odbioru mienia lub odstąpienia od umowy sprzedaży przez nabywcę, Sprzedawca nalicza stosowne kary umowne, określone w Ogólnych Warunkach Sprzedaży lub w pisemnej umowie sprzedaży.

22.    Wymagane przez RODO informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych zostały zamieszczone na stronie internetowej www.amw.com.pl w zakładce: „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Informacje – Polityka prywatności”, dostępne są w siedzibie Oddziału Regionalnego AMW w Bydgoszczy oraz zostaną przekazane w momencie pozyskiwania danych osobowych.

23.    Szczegółowe informacje dotyczące oferty bezprzetargowej sprzedaży rzeczy ruchomych niekoncesjonowanych i sklepu internetowego AMW zamieszczone są na stronie internetowej www.amw.com.pl  

24.    Szczegółowe informacje: e-mail: m.kiciński@amw.com.pl, tel. 52 525 78 93 lub e-mail: m.jaroszewicz@amw.com.pl, tel. 52 525 78 23 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.30.

POWRÓT DO LISTY
...

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Akceptuję
PRZEJDŹ DO ANKIETY