Przetargi - mienie niekoncesjonowane

POWRÓT DO LISTY
13 SIE 2020
13 sierpnia 2020

OR AMW w Lublinie ul. Łęczyńska 1

13.08.2020 r., godz. 12:00

Oddział Regionalny AMW w Lublinie

ul. Łęczyńska 1
20-309 Lublin
tel. (+48) 81 474 61 63
fax (+48) 81 474 61 23
e-mail: lublin@amw.com.pl

Szczegóły dotyczące przetargu:

Ogłoszenie przetargowe (.pdf, 368 KB)
Dokumenty przetargowe (.zip, 2 MB)

Szanowni Klienci

Uprzejmie informujemy, że na podstawie pkt 18 ogłoszenia, z przetargu zostają wycofane: pozycja przetargowa nr 54 (piły spalinowe PS-390) oraz pozycja przetargowa nr 157 (zbiorniki na wodę 5 000 l i filtry FPW).

Ponadto precyzujemy, że zestawy: elektrotechniczne 15 M, hydraulika XI-15, stolarsko-ciesielskie XI-12 oraz ślusarsko-kowalskie XI-14, występujące w pozycjach przetargowych od nr 61 do 71, są NIEKOMPLETNE.

Oddział Regionalny AMW w Lublinie ogłasza przetarg pisemny publiczny na sprzedaż
niżej wymienionego sprzętu:

1
Elementy składanych kafarów RMK-3 bez młotów- pakiet zawierający rozmontowane części 32 szt. kafarów
Ilość: -
NR fabryczny: -
Rok produkcji: -
Cena: 60000
Zdjęcie/Wykaz: Zdjęcie/Wykaz
zamknij galerię
Zobacz poprzednie zdjęcia Zobacz następne zdjęcia
2
Samochód osobowy OPEL ASTRA II 1.4
Ilość: 1
NR fabryczny: WOLOTGF6935075343
Rok produkcji: 2002
Cena: 1200
Zdjęcie/Wykaz: Zdjęcie/Wykaz Zdjęcie/Wykaz
zamknij galerię
Zobacz poprzednie zdjęcia Zobacz następne zdjęcia
3-4
Samochód osobowy OPEL ASTRA II 1.6
Ilość: 2
NR fabryczny: WOLOTGF695G081686,
WOLOTGF695G035677
Rok produkcji: 2005,
2004
Cena: 1300, 1300
Zdjęcie/Wykaz: Zdjęcie/Wykaz
zamknij galerię
Zobacz poprzednie zdjęcia Zobacz następne zdjęcia
5
Mikrobus LUBLIN 3314 2.4 4CT90
Ilość: 1
NR fabryczny: SUL331412X0036796
Rok produkcji: 1999
Cena: 3000
Zdjęcie/Wykaz: Zdjęcie/Wykaz Zdjęcie/Wykaz
zamknij galerię
Zobacz poprzednie zdjęcia Zobacz następne zdjęcia
6
Przyczepa 1,5 t spec. (1 osiowa)
Ilość: 1
NR fabryczny: 19857
Rok produkcji: 1972
Cena: 1000
Zdjęcie/Wykaz: Zdjęcie/Wykaz Zdjęcie/Wykaz
zamknij galerię
Zobacz poprzednie zdjęcia Zobacz następne zdjęcia

1.    Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 sierpnia 2020 r. o godz. 12:00 w siedzibie Oddziału Regionalnego AMW w Lublinie ul. Łęczyńska 1.

2.    Mienie wystawione do przetargu dostępne jest do obejrzenia w dniach 4 i 5 sierpnia 2020 r. w godz. 8-14 w następujących miejscach:
• poz. 1÷55 SPSFR Głusiec • poz. 56, 57 ZZ Siedlce • poz. 58, 59 GZ Przemyśl • poz. 60 GZ Hrubieszów • poz. 61÷76 GZ Zamość • poz. 77 Skład Stawy • poz. 78 GZ Lublin • poz. 79 AMW Lublin • poz. 80, 81 RWT Rzeszów Filia Lublin • poz. 82 RWT Żurawica • poz. 83 SOI Grójec • poz. 84, 85 42 Baza Lotnictwa Szkolnego w Radomiu • poz. 86 RZI Lublin • poz. 87 33 WOG Nowa Dęba • poz. 88, 89 Skład Dęblin • poz. 90 SOI Rzeszów • poz. 91 41 Baza Lotnictwa Szkolnego • poz. 92÷105 Skład Stężyca • poz. 106÷ 166 SM w Kraśniku.
Adresy ww. jednostek organizacyjnych oraz dane kontaktu zostały zamieszczone na stronie internetowej www.amw.com.pl, w zakładce „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Sprzęt wojskowy i wyposażenie – Sprzedaż przetargowa”, oraz dostępne są u organizatora przetargu.

3.    Nabywca zobowiązany jest do odebrania mienia z pozycji 1-166 w terminie do dnia 2 października 2020 r.

4.    Szczegółowy wykaz mienia oferowanego w poz. 45, 58, 72÷76, 78, 82, 84, 91, 106, 107, 119, 129, 130, 154÷156, 158 i 159 oraz opis wyposażenia sprzętu oferowanego w poz. 14, 15 i 144 do wglądu na stronie internetowej – www.amw.com.pl, u organizatora przetargu i w miejscu jego składowania.

5.    Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na wybrane pozycje przetargowe określone w formularzu ofertowym. Wadium należy wpłacać przelewem na konto Agencji Mienia Wojskowego w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Lublin nr konta 16 1130 1206 0028 9153 9320 0011, podając w tytule przelewu nr i datę przetargu, nazwę oferenta oraz numery wybranych pozycji przetargowych.

6.    Oferenci, którzy wpłacili wadium zostaną dopuszczeni do udziału w przetargu pod warunkiem jego zaksięgowania na koncie bankowym sprzedawcy – AMW, najpóźniej w przeddzień terminu przetargu.

7.    Oferent traci złożone wadium i prawa wynikające z wyboru jego oferty, jeżeli:
•    nie uiści ceny nabycia w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia go o przyjęciu jego oferty (tj. środki nie zostaną zaksięgowane w terminie 7 dni na koncie bankowym organizatora przetargu),
•    uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży (tj. nie odbierze zawiadomienia o przyjęciu jego oferty lub nie przekaże organizatorowi przetargu podpisanej umowy sprzedaży, jeżeli wymagana jest przez organizatora przetargu).

8.    Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały przyjęte, będzie zwrócone nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od daty zakończenia przetargu. Wadium złożone przez nabywcę ulega zarachowaniu na poczet ceny nabycia.

9.    Ofertę należy złożyć (przesłać/doręczyć) w kancelarii Oddziału w Lublinie, ul. Łęczyńska 1, pok. nr 22 w terminie do dnia 12 sierpnia do godziny 15:00.

10.    Oferta powinna zostać zapakowana w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie oraz opisana w sposób jednoznacznie wskazujący jej charakter i przeznaczenie. Oferta powinna znajdować się w zamkniętej (zaklejonej), nieprzezroczystej kopercie, na której oferent umieszcza:
•    nazwę (imię i nazwisko) i adres oferenta;
•    nazwę i adres organizatora przetargu;
•    dopisek: „Przetarg nr 7/OL-DG/2020 – nie otwierać przed 13 sierpnia do godziny 12:00”.

11.    Oferta powinna być złożona na „Formularzu ofertowym” obowiązującym u organizatora przetargu i zawierać:
•    dane identyfikujące oferenta oraz jego dane kontaktowe;
•    oferowaną cenę netto dla wybranej/ych pozycji przetargowej/ych i warunki zapłaty;
•    oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu podlegającego przetargowi;
•    wszystkie wymienione w formularzu oświadczenia i dokumenty;
•    wykaz osób upoważnionych do reprezentowania oferenta w przetargu (upoważnienia - jeżeli są wymagane).

12.    Formularz ofertowy oraz Ogólne Warunki Sprzedaży, wzór umowy sprzedaży i upoważnienia można pobierać w siedzibie Oddziału w Lublinie od dnia 30 lipca 2020 r. do dnia 12 sierpnia 2020 r., w godz. 7-15, pok. nr 23 i 24 lub ze strony internetowej – www.amw.com.pl, w zakładce „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Sprzęt wojskowy i wyposażenie – Sprzedaż przetargowa”.

13.    Ogólne Warunki Sprzedaży stanowią integralną część ogłoszenia o przetargu i zawieranych umów sprzedaży w trybie przetargu.

14.    Oferenci składając ofertę oświadczają, że zostały im doręczone, zapoznali się i akceptują Ogólne Warunki Sprzedaży.

15.    Na wybrane przez organizatora przetargu pozycje przetargowe, zawarta zostanie pisemna umowa sprzedaży, która wyłącza stosowanie Ogólnych Warunków Sprzedaży tylko w zakresie uregulowanym w niej w sposób odmienny. Pisemna umowa sprzedaży może zawierać dodatkowe uregulowania nie ujęte w Ogólnych Warunkach Sprzedaży.

16.    Oferta niezłożona na formularzu ofertowym obowiązującym u organizatora przetargu, niekompletna bądź niezawierająca wszystkich informacji wymaganych treścią ogłoszenia i Ogólnych Warunków Sprzedaży,  zostanie odrzucona.

17.    W razie ustalenia, że kilku Oferentów zaoferowało tę samą cenę, prowadzący przetarg postanawia o kontynuowaniu przetargu w formie licytacji między tymi Oferentami, wyznaczając jednocześnie termin i miejsce licytacji lub występuje pisemnie do Oferentów o złożenie dodatkowej oferty cenowej. Zawiadomienie Oferenta o przyjęciu oferty oznacza zawarcie umowy sprzedaży w trybie przetargu.

18.    Organizator przetargu zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu rozpoczęcia przetargu, wycofania z przetargu poszczególnych pozycji przetargowych oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny i bez możliwości dochodzenia jakichkolwiek roszczeń oraz odszkodowań przez uczestników przetargu na każdym etapie przetargu.

19.    Do sprzedaży rzeczy ruchomych niekoncesjonowanych stosuje się odpowiednie przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

20.    W przypadku przekroczenia terminu odbioru mienia lub odstąpienia od umowy sprzedaży przez nabywcę, Sprzedawca nalicza stosowne kary umowne, określone w Ogólnych Warunkach Sprzedaży lub w pisemnej umowie sprzedaży.

21.    Wymagane przez RODO informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych zostały zamieszczone na stronie internetowej www.amw.com.pl w zakładce: „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Informacje – Polityka prywatności”, dostępne są w siedzibie Oddziału Regionalnego AMW w Lublinie oraz zostaną przekazane w momencie pozyskiwania danych osobowych.

22.    Szczegółowe informacje dotyczące oferty bezprzetargowej sprzedaży rzeczy ruchomych niekoncesjonowanych i sklepu internetowego AMW zamieszczone są na stronie internetowej www.amw.com.pl  

23.    Szczegółowe informacje: e-mail: p.ostrowski3@amw.com.pl, faks 81 474 61 23 oraz tel. 81 474 61 74, 81 474 61 81, od poniedziałku do piątku w godz. 8-15.

POWRÓT DO LISTY
...

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Akceptuję
PRZEJDŹ DO ANKIETY