Przetargi - mienie niekoncesjonowane

POWRÓT DO LISTY
05 CZE 2020
05 czerwiec 2020

OR AMW w Gdyni, ul. M. Curie-Skłodowskiej 19

05.06.2020 r., godz. 12:00

Oddział Regionalny AMW w Gdyni

ul. M. Curie Skłodowskiej 19
81-231 Gdynia
tel. (+48) 58 501 88 00
fax (+48) 58 690 87 01
e-mail: gdynia@amw.com.pl

Szczegóły dotyczące przetargu:

Ogłoszenie przetargowe (.pdf, 404 KB)
Dokumenty przetargowe (.zip, 420 KB)

Oddział Regionalny AMW w Gdyni ogłasza przetarg pisemny publiczny na sprzedaż
niżej wymienionego sprzętu:

1
Spycharka hydrauliczna DZ-27S na T-170
Ilość: 1
NR fabryczny: 42917
Rok produkcji: 1989
Cena: 20000
Zdjęcie/Wykaz: Zdjęcie/Wykaz Zdjęcie/Wykaz
zamknij galerię
Zobacz poprzednie zdjęcia Zobacz następne zdjęcia
2
Spycharka hydrauliczna DZ-27S na T-170
Ilość: 1
NR fabryczny: 46334
Rok produkcji: 1990
Cena: 20000
Zdjęcie/Wykaz: Zdjęcie/Wykaz Zdjęcie/Wykaz
zamknij galerię
Zobacz poprzednie zdjęcia Zobacz następne zdjęcia
3
Spycharka hydrauliczna DZ-27S na T-130
Ilość: 1
NR fabryczny: nieczytelny
Rok produkcji: 1985
Cena: 20000
Zdjęcie/Wykaz: Zdjęcie/Wykaz Zdjęcie/Wykaz
zamknij galerię
Zobacz poprzednie zdjęcia Zobacz następne zdjęcia
4
Zestaw do budowy podpór na 2 samochodach STAR 266 (z częściowym wyposażeniem)
Ilość: 1
NR fabryczny: 266PON01823160,
266PON01823166
Rok produkcji: 1978,
1978
Cena: 20000
Zdjęcie/Wykaz: Zdjęcie/Wykaz Zdjęcie/Wykaz
zamknij galerię
Zobacz poprzednie zdjęcia Zobacz następne zdjęcia
5
Kuter holowniczy KH-200 na przyczepie PKH-200 2-os. 3 t (bez wyposażenia)
Ilość: 1
NR fabryczny: 020572,
przyczepy: 030472
Rok produkcji: 1972,
przyczepy: 1972
Cena: 12000
Zdjęcie/Wykaz:
zamknij galerię
Zobacz poprzednie zdjęcia Zobacz następne zdjęcia

1.    Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.06.2020 r. o godz. 12:00 w siedzibie OR AMW w Gdyni, ul. M. Curie-Skłodowskiej 19.

2.    Mienie wystawione do przetargu dostępne jest do obejrzenia w dniach 28 i 29.05.2020 r. w godz. 9:00 - 13:00 oraz w dniu przetargu w godz. 08:30 - 10:00 w następujących miejscach:
•    poz. 1÷80 w JW 4220 GZ Czarne, ul. Strzelecka 35, poz. 1÷56 p. Kobiera - tel. 261 467 654, poz. 57÷62 p. Jadziński - tel. 261 467 654, poz. 63÷76 p. Kozłowski - tel. 261 467 654, poz. 77÷79 p. Małecki – tel. 261 467 654, poz. 80 p. Rokosz - tel. 261 467 632;
•    poz. 81, 82 w JW 4220 GZ Lębork, ul. Obrońców Wybrzeża 1, p. Nastały – tel. 261 468 783;
•    poz. 83, 84 w JW 4220 Ustka Lędowo, pani Komorowska - tel. 261 231 211;
•    poz. 85 w JW 1128 Malbork, ul. 17 Marca 20, p. Paliński - tel. 261 536 709;
•    poz. 86÷92 w JW 1128 teren lotniska Krasnołęka k\Malborka, p. Reszka - tel. 261 537 216;
•    poz. 93÷96 w JW 1300 Pruszcz Gdański, ul. Powstańców W-wy 28B, poz. 93 p. Kasprzyk - tel. 261 271 279,
poz. 94÷96 p. Makiej - tel. 261 271 343;
•    poz. 97 w JW 3936 Gdynia, ul. M. C. Skłodowskiej, 2 pani Bilińska - tel. 261 251 945;
•    poz. 98÷100 w JW 4651 Gdynia-Babie Doły, ul. Zielona 1, poz. 98 p. Olszewski - tel. 261 268 107, poz. 99 p. Żołnieruk - tel. 261 268 296, poz. 100 p, Koziołek - tel. 261 268 110;
•    poz. 101÷110 w JW 4653 Siemirowice, poz. 101 pani Różańska - tel. 261 252 630, poz. 102÷110 p. Maszota - tel. 261 252 403;
•    poz. 111 w JW 4259 Pętkowice k/Wejherowa, p. Belak - tel. 609 489 543;
•    poz. 112 w 18 WOG Wejherowo, ul. Sobieskiego 277, pani Doering – tel. 261 251 995;
•    poz. 113 w PO Łeba, p. Kubis - tel. 512 457 375 lub 261 251 322;
•    poz. 114 w KPW Gdynia, ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1, p. Masłowski - tel. 784 580 703;
•    poz. 115 w ZW Dębogórze, p. Jaroszewicz - tel. 261 267 508;
•    poz. 116, 117 w SOI Gdynia, ul. Strażacka 2-8, p. Gawroński - tel. 261 260 846 lub 261 260 843;
•    poz. 118÷120 w KPW Gdynia (miejsce przechowania Gdynia ul. Strażacka 2-8), p. Mirończuk - tel. 261 262 428 lub 261 266 504;
•    poz. 121 w JW 4580 Czarne, ul. Strzelecka 35, p. Pilawa - tel. 261 467 549.

UWAGA: Osoby dokonujące oględzin mienia wystawionego do przetargu są zobowiązane do przestrzegania zasad sanitarnych (stosowanie rękawiczek, maseczek ochronnych itp.) obowiązujących na terenie kompleksów wojskowych.

3.    Nabywca zobowiązany jest do odebrania mienia z pozycji 1-121 w terminie do dnia 17.07.2020 r.

4.    Szczegółowy wykaz mienia oferowanego w poz. 91, 94÷96, 103, 104, 109, 116, 121 do wglądu na stronie internetowej – www.amw.com.pl, u organizatora przetargu i w miejscu jego składowania. Opis wyposażenia sprzętu oferowanego w poz. 4, 25, 36÷41, 46, 47, 50÷52 do wglądu w miejscu jego składowania.

5.    Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej wybranych pozycji przetargowych. Wadium należy wpłacać wyłącznie  przelewem  na  konto  Agencji  Mienia  Wojskowego  w  Banku  Gospodarstwa  Krajowego  nr  konta  41 1130 1121 0000 0060 0720 0029, podając w tytule przelewu numer i datę przetargu oraz numery wybranych pozycji przetargowych.

6.    Oferenci, którzy wpłacili wadium zostaną dopuszczeni do udziału w przetargu pod warunkiem jego zaksięgowania na koncie bankowym sprzedawcy - AMW, najpóźniej w przeddzień terminu przetargu.

7.    Wadium przepada na rzecz organizatora przetargu, jeżeli:
•    oferent, którego oferta została wybrana nie uiści ceny nabycia w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia go o przyjęciu jego oferty,
•    oferent, uchyla się od zawarcia pisemnej umowy sprzedaży.

8.    Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały przyjęte, będzie zwrócone nie później niż w ciągu pięciu dni roboczych od daty zakończenia przetargu. Wadium złożone przez nabywcę ulega zarachowaniu na poczet ceny nabycia. Pozostałą część kwoty należy wpłacać przelewem na konto w BGK O/Gdańsk nr 27 1130 1121 0006 5589 8520 0009.

9.    Urządzenia techniczne podlegające dozorowi technicznemu nie posiadają zezwolenia na ich eksploatację. Nabywca zobowiązany jest, przed ich dalszą eksploatacją, do przeprowadzenia badań przez upoważniony organ dozoru technicznego, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 667, z późn. zm.).

10.    Z nabywcą mienia z poz. 113 zostanie zawarta umowa, zobowiązująca nabywcę do dokonania na własny koszt jego demontażu zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi i BHP oraz wywozu mienia i uporządkowania pomieszczenia/terenu. Organizator przetargu pobierze kaucję w wysokości 20% wylicytowanej ceny na rzecz uporządkowania pomieszczenia/terenu po demontażu. Kaucję należy wpłacić w dniu zapłaty za wylicytowane mienie na konto organizatora przetargu w BGK O/Gdańsk nr 14 1130 1121 0006 5589 8590 0001.
Kaucja zostanie zwrócona w ciągu pięciu dni od daty odbioru pomieszczenia/terenu przez organizatora przetargu.

11.    Ofertę należy złożyć w kancelarii Oddziału AMW w Gdyni, ul. M. Curie-Skłodowskiej 19, pok. nr 20 w terminie do dnia 04.06.2020 r. do godziny 12:00.

12.    Oferta powinna zostać zapakowana w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie oraz opisana w sposób jednoznacznie wskazujący jej charakter i przeznaczenie. Oferta powinna znajdować się w zamkniętej (zaklejonej), nieprzezroczystej i opieczętowanej kopercie, na której oferent umieszcza:
•    nazwę (imię i nazwisko) i adres oferenta;
•    nazwę i adres organizatora przetargu;
•    dopisek: Przetarg nr 2/2020 – nie otwierać przed 05.06.2020 r. do godziny 12:00

13.    Oferta powinna być złożona na Formularzu ofertowym i zawierać:
•    dane identyfikujące oferenta oraz jego dane kontaktowe;
•    oferowaną cenę netto dla wybranej/ych pozycji przetargowej/ych i warunki zapłaty;
•    oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu podlegającego przetargowi;
•    wszystkie wymienione w formularzu oświadczenia i dokumenty;
•    wykaz osób upoważnionych do reprezentowania oferenta w przetargu (pełnomocnictwa upoważnienia - jeżeli są wymagane).

14.    Formularz ofertowy oraz wzór umowy sprzedaży można pobierać w siedzibie Oddziału w Gdyni, ul. M. Curie-Skłodowskiej 19 od dnia 20.05.2020 r. do dnia 03.06.2020 r., w godz. 8:00-15:00 oraz w dniu 04.06.2020 r. w godz. 8:00 - 10:00 w pok. nr 25 lub ze strony internetowej - www.amw.com.pl, dział „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy - Sprzęt wojskowy i wyposażenie - Sprzedaż przetargowa”.

15.    Oferta niekompletna bądź niezawierająca wszystkich informacji wymaganych treścią ogłoszenia, a w szczególności formularza ofertowego, zostanie odrzucona.

16.    Oferta na pozycje przetargowe musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej w wersji papierowej w sposób trwały (np. na maszynie do pisania, komputerze lub czytelnie długopisem) oraz dodatkowo może być w wersji elektronicznej zapisanej na nośniku elektronicznym. W przypadku rozbieżności pomiędzy ofertą w wersji papierowej, a ofertą w wersji elektronicznej decydującą będzie wersja papierowa. Oferent może złożyć  ofertę częściową, tj. tylko  na te pozycje, którymi jest zainteresowany lub na wszystkie pozycje  zgodnie    z obwieszczeniem o przetargu. Oferent nie może złożyć więcej niż jedną ofertę cenową na daną pozycję przetargową. W przypadku dwóch lub więcej ofert złożonych na daną pozycję przez jednego oferenta oferty te podlegają odrzuceniu.
Oferta w formie pisemnej w wersji papierowej musi być zaparafowana na każdej stronie i własnoręcznie podpisana zgodnie z obowiązującym danego oferenta sposobem reprezentacji i powinno to bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty.
Wszystkie miejsca, w których oferent naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę (-y) podpisującą (-e) ofertę. Załączniki do formularza oferty stanowią integralną część oferty i powinny być spięte wraz z formularzem oferty.
Oferent może uzupełnić/zmienić lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu do składania ofert.
Oferta złożona po terminie składania ofert zostanie zwrócona oferentowi bez otwierania po zakończeniu postępowania przetargowego. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Oferent jest związany ofertą począwszy od upływu terminu składania ofert do czasu zawarcia umowy sprzedaży.

17.    W przypadku stwierdzenia, że cena dwóch lub więcej ofert jest taka sama, komisja przetargowa zwróci się do tych oferentów o dodatkową ofertę cenową albo podejmie decyzję o kontynuowaniu przetargu w formie licytacji ustnej pomiędzy oferentami, którzy zaoferowali taką samą cenę.

18.    Organizator przetargu zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu rozpoczęcia przetargu, wycofania z przetargu poszczególnych pozycji przetargowych oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny i bez możliwości dochodzenia jakichkolwiek roszczeń oraz odszkodowań przez uczestników przetargu.

19.    Sprzęt jest niesprawny technicznie i wydawany bez instrukcji obsługi. Odbiór zakupionego mienia (załadunek, transport) odbywa się siłami i środkami własnymi nabywcy oraz na jego koszt.
Pojazdy będą wydane nabywcy bez akumulatorów, płynów eksploatacyjnych, tablic i dowodów rejestracyjnych.
Sprzedający w odniesieniu do przedsiębiorców nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady sprzedanych towarów. Zakupiony towar nie podlega reklamacji. Natomiast w odniesieniu do konsumentów stosuje się przepisy kodeksu cywilnego dotyczące sprzedaży konsumenckiej.

20.    Do zakupionego sprzętu (artykułów) zostaną zastosowane właściwe przepisy ustawy z dnia z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, z późn. zm.).

21.    W przypadku przekroczenia terminu odbioru mienia lub odstąpienia od umowy sprzedaży przez nabywcę, sprzedawca nalicza stosowne kary umowne, określone w umowie sprzedaży.

22.    Wymagane przez RODO informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych zostały zamieszczone na stronie internetowej www.amw.com.pl w zakładce: „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Informacje – Polityka prywatności”, dostępne są w siedzibie OR AMW w Gdyni oraz zostaną przekazane w momencie pozyskiwania danych osobowych.

23.    Szczegółowe informacje: e-mail: w.dudek@amw.com.pl oraz tel. 58 501 88 10, p.wysocki@amw.com.pl oraz tel. 58 501 88 08 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-14:00.

OFERTY BEZPRZETARGOWE
ODDZIAŁ POSIADA W OFERCIE M.IN.:

rękawiczki żołnierskie, kurtki polowe z podpinką, lampy naftowe, czapki futrzane, hełmy, spodnie polowe wz. 93, płaszcze sukienne, buty specjalne i trzewiki, torby na wyposażenie i inne.
Wymienione mienie można nabyć w Sklepie OR AMW w Gdyni, ul. Abrahama 36-44 (wejście od ul. Władysława IV) we wtorki w godz. 12:00÷15:30, środy w godz. 9:00÷15:00 i czwartki w godz. 12:00÷15:30.
Szczegółowe informacje na stronie internetowej www.amw.com.pl w dziale:
„Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Sprzęt wojskowy i wyposażenie – Sprzedaż bezprzetargowa

POWRÓT DO LISTY
...

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Akceptuję
PRZEJDŹ DO ANKIETY