Przetargi - mienie niekoncesjonowane

POWRÓT DO LISTY
05 CZE 2020
05 czerwiec 2020

OR AMW w Szczecinie, ul. Potulicka 2

05.06.2020 r., godz. 12:00

Oddział Regionalny AMW w Szczecinie

ul. Potulicka 2
70-230 Szczecin
tel. (+48) 91 447 20 00, 447 20 02
fax (+48) 91 447 2001
e-mail: szczecin@amw.com.pl

Szczegóły dotyczące przetargu:

Dokumenty przetargowe (.zip, 140 KB)
Ogłoszenie przetargowe (.pdf, 366 KB)

Oddział Regionalny AMW w Szczecinie ogłasza przetarg pisemny publiczny na sprzedaż
niżej wymienionego sprzętu:

Nr poz. przet.

Nazwa odpadu

Jm.

Ilość

Cena wywoławcza netto (zł)

za jm.

1.

Przepracowane inne oleje hydrauliczne ( kod odpadu 13 01 13* )

kg

1 982,00

0,25

Przepracowane inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe ( kod odpadu 13 02 08* )

kg

49 878,41

0,25

Przepracowane płyny hamulcowe ( kod odpadu 16 01 13* )

kg

110,95

0,01

Przepracowane płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające substancje niebezpieczne
( kod odpadu 16 01 14* )

kg

7 161,00

0,01

Przepracowane płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14 ( kod odpadu 16 01 15 )

kg

14 049,20

0,01

2.

Odpadowa benzyna ( niespełniająca norm jakościowych ) ( kod odpadu 13 07 02* )

kg

181,10

1,50

Odpadowe inne paliwa ( mieszanina paliw lotniczych technologicznych niespełniających norm jakościowych) ( kod odpadu 13 07 03* )

kg

20 265,80

2,00

Odpadowe inne paliwa ( mieszanina paliw samochodowych  niespełniających norm jakościowych) ( kod odpadu 13 07 03* )

kg

4 874,30

1,50

Odpadowe inne paliwa ( mieszanina paliw lotniczych  i ON niespełniających norm jakościowych) ( kod odpadu 13 07 03* )

kg

3 667,00

1,60

3.

Przepracowane oleje zęzowe ze statków morskich  (zawierające wodę ) ( kod odpadu 13 04 03* )

kg

30 000,00

0,01

4.

Zużyte baterie i akumulatory ołowiowe ( kod odpadu 16 06 01* )

kg

6 644,00

 2,30

Zużyte baterie niklowo - kadmowe ( kod odpadu 16 06 02* )

kg

210,00

0,80

Zużyte inne baterie i akumulatory ( kod odpadu 16 06 05 )

kg

194,29

0,80

5.

Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy  ( kod odpadu 16 02 13* )

kg

300,00

0,15

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne ( kod odpadu 16 02 14 )

kg

4 666,07

0,10

Elementy usunięte ze zużytych urządzeń ( kod odpadu 16 02 16 )

kg

1 109,98

0,30

Zużyte kable inne niż wymienione w 17 04 10 ( kod odpadu 17 04 11 )

kg

39,45

1,00

6.

Zużyte opony ( nienadające się do bieżnikowania, w tym opony z pojazdów o masie powyżej 3,5 tony ) ( kod odpadu 16 01 03 )                 

Mg

63 166,00

0,02

7.

Złom metali żelaznych ( kod odpadu 16 01 17)

kg

6 052,00

0,50

Złom metali nieżelaznych ( kod odpadu 16 01 18 )

kg

100,00

3,00

Złom miedzi, brązu, mosiądzu ( kod odpadu 17 04 01 )

kg

0,80

11,00

Złom aluminiowy ( kod odpadu 17 04 02 )

kg

28,90

3,00

Złom żelaza i stali ( kod odpadu 17 04 05 )

kg

34 896,20

0,50

Złom mieszaniny metali ( kod odpadu 17 04 07 )

kg

3 586,80

0,70

8.

Złom metali żelaznych ( kod odpadu 16 01 17)

kg

9 444,97

0,50

Złom miedzi, brązu, mosiądzu ( odpadowa blacha miedziana ) ( kod odpadu 17 04 01 )

kg

10,60

16,00

Złom aluminiowy ( kod odpadu 17 04 02 )

kg

75,87

3,00

Złom żelaza i stali ( kod odpadu 17 04 05 )

kg

8 500,00

0,45

Złom mieszaniny metali ( kod odpadu 17 04 07 )

kg

2 235,50

0,60

Zużyte narzędzia chirurgiczne ( kod odpadu 18 01 01 )

kg

13,50

1,00

9.

Złom metali żelaznych ( kod odpadu 16 01 17 )

kg

2 419,30

0,50

Złom aluminiowy ( kod odpadu 17 04 02 )

kg

87,80

3,00

Złom żelaza i stali ( kod odpadu 17 04 05 )

kg

2 454,15

0,45

Złom mieszaniny metali ( kod odpadu 17 04 07 )

kg

237,00

0,60

10.

Złom żeliwny ( zużyty piec )  ( kod odpadu  10 09 80 )

kg

210,00

0,45

Złom miedzi, brązu, mosiądzu  ( kod odpadu 17 04 01 )

kg

2,00

11,00

Złom aluminiowy ( kod odpadu 17 04 02 )

kg

43,80

3,00

Złom ołowiany ( zużyte plomby ołowiowe zanieczyszczone stalą ) (kod odpadu 17 04 03 )

kg

20,00

0,70

Złom żelaza i stali ( kod odpadu 17 04 05 )

kg

8 470,80

0,45

Złom mieszaniny metali ( kod odpadu 17 04 07 )

kg

160,00

0,60

11.

Złom metali żelaznych ( kod odpadu 16 01 17 )

kg

96,80

0,50

Złom żelaza i stali ( kod odpadu 17 04 05 )

kg

17 050,00

0,50

Złom mieszaniny metali ( kod odpadu 17 04 07 )

kg

5 100,00

1,00

12.

Odpadowe opakowania z papieru i tektury ( kod odpadu 15 01 01 )

kg

1 749,30

0,10

13 – 14.

Odpadowe opakowania z drewna ( skrzynie przechowywane na wolnym powietrzu ) ( kod odpadu 15 01 03 )

Mg

10,00

5,00

15.

Odpadowe opakowania z drewna ( skrzynie przechowywane na wolnym powietrzu ) ( kod odpadu 15 01 03 )

Mg

5,00

5,00

16 – 17.

Odpadowe opakowania z drewna ( skrzynie przechowywane na wolnym powietrzu ) ( kod odpadu 15 01 03 )

Mg

2,00

5,00

18.

Odpadowe opakowania z drewna ( skrzynie przechowywane na wolnym powietrzu )  ( kod odpadu 15 01 03 )

Mg

1,00

5,00

19.

Odpadowe drewno – pakiet o masie 30 000,00 kg zawierający wybrakowany sprzęt kwaterunkowy  ( płyty meblowe, pilśniowe, wiórowe ) ( kod odpadu 17 02 01 )

pakiet

1

3,00

20.

Odpad drewna zawierające substancje niebezpieczne ( drewniane podkłady kolejowe ) - pakiet  o masie 10 000,00 kg ( kod odpadu  17 02 04* )

pakiet

1

10,00

21.

Odpad drewna zawierające substancje niebezpieczne ( drewniane podkłady kolejowe ) - pakiet  o masie 20 000,00 kg ( kod odpadu  17 02 04* )

pakiet

1

20,00

22.

Odpad drewna zawierające substancje niebezpieczne ( drewniane podkłady kolejowe ) - pakiet  o masie 28 585,08 kg ( kod odpadu  17 02 04* )

pakiet

1

28,50

 

  

1.    Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.06.2020 r. o godz. 12.00  w siedzibie Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Szczecinie, ul. Potulicka 2, II piętro ( sala nr 200 ).

2.    Przetarg obejmuje sprzedaż jednemu oferentowi, wszystkich odpadów wyszczególnionych w danej pozycji przetargowej.

3.    Odpady wystawione do przetargu dostępne są do obejrzenia w dniach: 01 - 02.06.2020 w godz. 10.00 – 14.00  oraz w dniu 03.06.2020 w godz.8.00 - 10.00 w jednostkach wojskowych na terenie województwa zachodniopomorskiego ( Szczecin, Stargard, Choszczno, Kobylanka, Oleszno, Wałcz, Złocieniec, Koszalin, Kołobrzeg, Świdwin, Mrzeżyno, Mirosławiec Górny, Goleniów, Świnoujście, Cybowo, Mosty, Drawno ). - wg szczegółowego wykazu zamieszczonego na stronie internetowej www.amw.com.pl.
Osoby dokonujące oględzin odpadów ujętych w przetargu winny być zaopatrzone w rękawiczki oraz maseczki ochronne.

4.    Nabywca zobowiązany jest do odebrania odpadów w terminie do dnia 14.08.2020 r.    

5.    Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej wybranych pozycji  przetargowych tj. kwoty: na poz. 1 – 1 318,00 zł, na poz. 2 – 5 399,00 zł, na poz. 3 – 30,00 zł, na poz. 4 – 1 561,00 zł, na poz. 5 – 89,00 zł, na poz. 6 – 127,00 zł, na poz. 7 – 2 339,00 zł , na poz. 8 – 1 030,00 zł, na poz. 9 – 272,00 zł,  na poz. 10 – 417,00 zł, na poz. 11 – 1 368,00 zł, na poz. 12 - 18,00 zł, na poz. 13 – 5,00 zł, na poz. 14 – 5,00 zł, na poz. 15 –2,50 zł, na poz. 16 – 1,00 zł, na poz. 17 – 1,00 zł,  na poz. 18 – 0,50 zł, na poz. 19 – 0,30 zł, na poz. 20 – 1,00 zł, na poz. 21 – 2,00 zł, na poz. 22 – 2,90 zł. Wadium należy wpłacić przelewem na konto Agencji Mienia Wojskowego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie, ul. Tkacka 4; Nr konta: 29 1130 1176 0000 0060 0720 0036, podając w tytule przelewu nr i datę przetargu oraz numery wybranych pozycji przetargowych.

6.    Oferenci, którzy wpłacili wadium zostaną dopuszczeni do udziału w przetargu pod warunkiem, jego zaksięgowania na koncie bankowym sprzedawcy - AMW, najpóźniej w przeddzień przetargu tj. do dnia 04.06.2020 r.

7.    Wadium przepada na rzecz organizatora przetargu, jeżeli:
•    oferent, którego oferta została wybrana nie uiści ceny nabycia w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia go o przyjęciu jego oferty,
•    oferent, uchyla się od zawarcia pisemnej umowy sprzedaży.

8.    Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały przyjęte, będzie zwrócone nie później niż w ciągu pięciu dni roboczych od daty zakończenia przetargu. Wadium złożone przez  nabywcę ulega zarachowaniu na poczet ceny nabycia.

9.     Do przetargu mogą przystąpić podmioty gospodarcze, które posiadają:
•    zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie odbioru i obrotu odpadów stanowiących przedmiot przetargu,
•     zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie (odzysk albo unieszkodliwianie) odpadów stanowiących przedmiot w/w pozycji przetargowych,
W przypadku, gdy oferent nie uzyskał zmiany posiadanych uprawnień wymaganych do gospodarowania odpadami w zakresie określonym w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o  odpadach  oraz ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, zobowiązany jest dołączyć do oferty dokument poświadczający, że w terminie do dnia 5 marca 2020 r. złożył wniosek o zmianę posiadanej decyzji oraz, że w tym wniosku, zawarł kody odpadów będące przedmiotem jego oferty.
•    zaświadczenie o wpisie do rejestru BDO opatrzone numerem rejestrowym, w zakresie transportu odpadów stanowiących przedmiot w/w pozycji przetargowych,
•    w przypadku poz.  5 - zaświadczenie o wpisie do rejestru BDO opatrzone numerem rejestrowym, w zakresie zbierania, przetwarzania albo recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Dokumenty te należy dołączyć do oferty w kopiach poświadczonych „za zgodność z oryginałem” przez oferenta lub osobę/y upoważnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.
Dodatkowo, podmioty posiadające wpis do rejestru BDO w zakresie transportu odpadów, zobowiązane są dołączyć do oferty oświadczenie, iż we wniosku do tego rejestru, ujęte były rodzaje odpadów, nabyciem których są zainteresowane. Wzór oświadczenia  do pobrania na stronie internetowej www.amw.com.pl oraz w siedzibie organizatora przetargu.
Nabywca zobowiązany będzie również do:
•    podpisania umowy sprzedaży;
•    potwierdzenia odbioru odpadów, w „Karcie przekazania odpadów” wystawionej przez wytwórcę odpadów, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa;
•    przesłania „Karty przekazania odpadów” potwierdzających odbiór odpadów niebezpiecznych w terminie i w sposób wskazany w umowie sprzedaży.

10.    Warunkiem wydania Kupującemu olejów przepracowanych jest uprzednie lub równoczesne odebranie przez Kupującego przepracowanych płynów zapobiegających zamarzaniu zawierających substancje niebezpieczne i innych niż wymienione w 16 01 14 oraz przepracowanych płynów hamulcowych – z danego miejsca ich magazynowania, wskazanego w „Szczegółowym wykazie odpadów i miejsc ich magazynowania” – dotyczy pozycji przetargowej nr 1.

11.     Od odpadów z poz. 2 został opłacony podatek akcyzowy w należytej wysokości.

12.    Na pozycję 13 - 18 oferty mogą składać również osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami zamierzające wykorzystać odpady na własne potrzeby, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącymi przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. z 2016 r.,  poz. 93), bez konieczności spełnienia warunków przewidzianych dla podmiotów gospodarczych, o których mowa w pkt. 9. Jednocześnie nabywca odpadów zobowiązany będzie do podpisania oświadczenia odbioru odpadów na własne potrzeby. Wzór oświadczenia  do pobrania na stronie internetowej www.amw.com.pl oraz w siedzibie organizatora przetargu.
Odbiór odpadów z poz. 13 - 18 oraz 20 - 22 odbywać się będzie wg. wskazań magazyniera.

13.    Ofertę należy złożyć w kancelarii Oddziału Regionalnego w Szczecinie, ul. Potulicka 2, pokój nr 18, w terminie do dnia 03.06.2020 r. do godziny 12.00.

14.    Oferta powinna zostać zapakowana w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie oraz opisana w sposób jednoznaczne wskazujący jej charakter i przeznaczenie.  Oferta powinna znajdować się w zamkniętej ( zaklejonej ), nieprzezroczystej  i opieczętowanej kopercie, na której oferent umieszcza:
•    nazwę (imię i nazwisko) i adres oferenta;
•    nazwę i adres organizatora przetargu;
•    dopisek: „Przetarg nr 2/MR/OS/2020 – nie otwierać przed 05.06.2020 r. do godziny 12.00”.

15.     Oferta powinna być złożona na „Formularzu ofertowym” i zawierać:
•    dane identyfikujące oferenta oraz jego dane kontaktowe;
•    oferowaną cenę netto dla wybranej/ych pozycji przetargowej/ych i warunki zapłaty;
•    oświadczenie oferenta, że zapoznał się za stanem przedmiotu podlegającego przetargowi;
•    wszystkie wymienione w formularzu oświadczenia i dokumenty;
•    wykaz osób upoważnionych do reprezentowania oferenta w przetargu (pełnomocnictwa, upoważnienia – jeżeli są wymagane).

16.    Formularz ofertowy, szczegółowy wykaz miejsc składowania odpadów oraz wzór umowy sprzedaży można pobierać ze strony internetowej www.amw.com.pl, dział „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy– Sprzęt wojskowy i wyposażenie – Sprzedaż przetargowa” od dnia 22.05.2020 r. do dnia 03.06.2020 r. do godziny 12.00.

17.    Oferta niekompletna bądź niezawierająca wszystkich informacji wymaganych treścią ogłoszenia, a w szczególności formularza ofertowego, zostanie odrzucona.

18.    Oferta na pozycje przetargowe musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej w wersji papierowej w sposób trwały (np. na maszynie do pisania, komputerze lub czytelnie długopisem) oraz dodatkowo może być w wersji elektronicznej zapisanej na nośniku elektronicznym. W przypadku rozbieżności pomiędzy ofertą w wersji papierowej, a ofertą w wersji elektronicznej decydująca będzie wersja papierowa. Oferent może złożyć ofertę częściową, tj. tylko na te pozycje, którymi jest zainteresowany, lub na wszystkie pozycje, zgodnie z obwieszczeniem o przetargu. Oferent nie może złożyć więcej niż jedną ofertę cenową na daną pozycję przetargową. W przypadku dwóch lub więcej ofert złożonych na daną pozycję przez jednego oferenta oferty te podlegają odrzuceniu.
    Oferta w formie pisemnej w wersji papierowej musi być zaparafowana na każdej stronie i własnoręcznie podpisana zgodnie z obowiązującym danego oferenta sposobem reprezentacji i powinno to bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty.
    Wszystkie miejsca, w których oferent naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę(-y) podpisującą(-e) ofertę.
    Załączniki do formularza oferty stanowią integralną część oferty i powinny być spięte wraz z formularzem oferty.
    Oferent może uzupełnić/zmienić lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu do składania ofert.
    Oferta złożona po terminie składania ofert zostanie zwrócona oferentowi bez otwierania po zakończeniu postępowania przetargowego. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Oferent jest związany ofertą począwszy od upływu terminu składania ofert do czasu zawarcia umowy sprzedaży.

17. W przypadku stwierdzenia, że cena dwóch lub więcej ofert jest taka sama, komisja przetargowa zwróci się do tych oferentów o dodatkową ofertę cenową albo podejmie decyzję o kontynuowaniu przetargu w formie licytacji ustnej pomiędzy oferentami, którzy zaoferowali taką samą cenę.

18. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu rozpoczęcia przetargu, wycofania z przetargu poszczególnych pozycji przetargowych oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny i bez możliwości dochodzenia jakichkolwiek roszczeń oraz odszkodowań przez uczestników przetargu.

19. Odbiór zakupionych odpadów (załadunek, transport i ważenie) odbywa się siłami i środkami własnymi nabywcy oraz na jego koszt. Sprzedający w odniesieniu do przedsiębiorców nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady sprzedanych towarów. Zakupiony towar nie podlega reklamacji.

20. Do zakupionych odpadów zostaną zastosowane właściwe przepisy ustawy z dnia z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.).

21. W przypadku przekroczenia terminu odbioru odpadów lub odstąpienia od umowy sprzedaży przez nabywcę, sprzedawca nalicza stosowne kary umowne, określone w umowie sprzedaży.

22. Wymagane przez RODO informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych zostały zamieszczone na stronie internetowej www.amw.com.pl w dziale „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy -  Informacje - Polityka prywatności”, dostępne są w siedzibie OR AMW w Szczecinie oraz zostaną przekazane w momencie pozyskiwania danych osobowych.

23.  Szczegółowe informacje: e-mail: k.orzechowska@amw.com.pl, fax. 261 45 20 96, oraz tel. 91 447 20 55 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 15.00.

 

OFERTA BEZPRZETARGOWA
ODDZIAŁ POSIADA W OFERCIE M. IN.:

omasztowania do peleryny namiot; oznaki stopni różne; spodnie wyjściowe marynarskie;
bluzy olimpijki oficera MW; dresy kol. zielonego itp.
Wymienione mienie można nabyć w siedzibie OR AMW w Szczecinie, ul. Potulicka 2,
we wtorki, środy i czwartki w godz. 9.00 -14.00.
Szczegółowe informacje: na stronie www.amw.com.pl w dziale:
„Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Sprzęt wojskowy i wyposażenie – Sprzedaż bezprzetargowa”
oraz pod tel. 506 399 285

POWRÓT DO LISTY
...

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Akceptuję
PRZEJDŹ DO ANKIETY