Przetargi - mienie niekoncesjonowane

POWRÓT DO LISTY
04 CZE 2020
04 czerwiec 2020

OR AMW AMW w Lublinie, ul. Łęczyńska 1

04.06.2020 r., godz. 12:00

Oddział Regionalny AMW w Lublinie

ul. Łęczyńska 1
20-309 Lublin
tel. (+48) 81 474 61 63
fax (+48) 81 474 61 23
e-mail: lublin@amw.com.pl

Szczegóły dotyczące przetargu:

Dokumenty przetargowe (.zip, 563 KB)
Ogłoszenie przetargowe (.pdf, 546 KB)

Oddział Regionalny AMW w Lublinie ogłasza przetarg pisemny publiczny na sprzedaż
niżej wymienionego sprzętu:

Nr poz. przet.

Nazwa odpadu

J.m

Ilość

Cena wywoławcza netto (zł) za jm.

1

Przepracowane mineralne oleje hydrauliczne (kod odpadu 13 01 10*)

kg

895,1

0,13

Przepracowane inne oleje hydrauliczne (kod odpadu 13 01 13*)

kg

749

0,13

Przepracowane mineralne oleje silnikowe (kod odpadu 13 02 05*)

kg

2 987,00

0,13

Przepracowane inne oleje silnikowe, smarowe i przekładniowe (kod odpadu 13 02 08*)

kg

51 853,83

0,15

Przepracowane inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników (kod odpadu 14 06 03*)

kg

69,5

0,01

Przepracowane płyny hamulcowe (kod odpadu 16 01 13*)

kg

77,62

0,03

Przepracowane płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające substancje niebezpieczne (kod odpadu 16 01 14*)

kg

13 773,21

0,03

Przepracowane płyny zapobiegające zamarzaniu (kod odpadu 16 01 15)

kg

25 183,60

0,05

Inne niewymienione odpady (przepracowane i niepełnowartościowe smary) (kod odpadu 16 01 99)

kg

19,2

0,01

2

Złom metali żelaznych (kod odpadu 16 01 17)

kg

251

0,5

Zużyte baterie i akumulatory niklowo-kadmowe (kod odpadu 16 06 02*)

kg

1

1

Złom żelaza i stali (kod odpadu 17 04 05)

kg

31 895,10

0,5

Złom mieszanin metali (kod odpadu 17 04 07)

kg

75

2,5

Zużyte kable inne niż wymienione w 17 04 10 (kod odpadu 17 04 11)

kg

710

1,5

3

Odpadowe opakowania z drewna (skrzynie przechowywane na wolnym powietrzu) – pakiet o masie 1 000,00 kg (kod odpadu 15 01 03)

pakiet

1

1,3

4

Odpadowe opakowania z drewna (skrzynie

pakiet

1

2,5

przechowywane na wolnym powietrzu) - pakiet o masie 2 000,00 kg (kod odpadu 15 01 03)

5

Odpadowe opakowania z drewna (skrzynie przechowywane na wolnym powietrzu) - pakiet o masie 5 000,00 kg (kod odpadu 15 01 03)

pakiet

1

8

6

Odpadowe opakowania z drewna (skrzynie przechowywane na wolnym powietrzu) - pakiet o masie 10 000,00 kg (kod odpadu 15 01 03)

pakiet

1

13

 

 

1.    Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04 czerwca 2020 r. o godz. 12:00 w siedzibie Oddziału Regionalnego AMW w Lublinie, ul. Łęczyńska 1.

2.    Przetarg obejmuje sprzedaż jednemu oferentowi wszystkich odpadów wyszczególnionych w danej pozycji przetargowej.

3.    Odpady wystawione do przetargu dostępne są do obejrzenia w dniach 01-03 czerwca 2020 r. w godz. 9:00÷13:00 w jednostkach wojskowych zlokalizowanych w województwie lubelskim (Bezwola, Dęblin, Hrubieszów, Lublin, Stawy, Zamość, Chełm, Jawidz), podkarpackim (Nisko, Jarosław, Nowa Dęba, Rzeszów, Żurawica), mazowieckim (Grójec, Radom, Życzyn). Szczegółowe dane są wskazane w „Wykazie odpadów i miejsc ich magazynowania”, dostępnym do wglądu na stronie internetowej – www.amw.com.pl – w dziale „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Sprzęt wojskowy i wyposażenie – Sprzedaż przetargowa” oraz u organizatora przetargu.

4.    Nabywca zobowiązany jest do odebrania odpadów w terminie do dnia 31 lipca 2020 r.

5.    Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej wybranych pozycji przetargowych tj. kwoty:
na poz. 1 – 1 005,58 zł, na poz. 2 –1 732,66 zł, na poz. 3 - 0,13 zł, na poz. 4- 0,25 zł, na poz. 5 - 0,80 zł, na poz. 6 - 1,30 zł.
Wadium należy wpłacać wyłącznie przelewem na konto Agencji Mienia Wojskowego w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Lublin nr konta: 16 1130 1206 0028 9153 9320 0011, podając w tytule przelewu numer i datę przetargu oraz numery wybranych pozycji przetargowych.

6.    Oferenci, którzy wpłacili wadium zostaną dopuszczeni do udziału w przetargu pod warunkiem jego zaksięgowania na koncie bankowym sprzedawcy - AMW,
najpóźniej w przeddzień terminu przetargu.

7.    Wadium przepada na rzecz organizatora przetargu, jeżeli:
•    oferent, którego oferta została wybrana, nie uiści ceny nabycia w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia go o przyjęciu jego oferty;
•    oferent uchyla się od zawarcia pisemnej umowy sprzedaży.

8.    Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały przyjęte, będzie zwrócone nie później niż w ciągu pięciu dni roboczych od daty zakończenia przetargu. Wadium złożone przez nabywcę ulega zarachowaniu na poczet ceny nabycia.

9.    Do przetargu mogą przystąpić podmioty gospodarcze, które posiadają:
•    zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie odbioru i obrotu odpadów stanowiących przedmiot przetargu;
•    zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie (odzysk albo unieszkodliwianie) odpadów stanowiących przedmiot ww. pozycji przetargowych;
W przypadku, gdy oferent nie uzyskał zmiany posiadanych uprawnień wymaganych do gospodarowania odpadami w zakresie określonym w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020r. poz. 797 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1579), zobowiązany jest dołączyć do oferty dokument poświadczający, że w terminie do dnia 5 marca 2020 r. złożył wniosek o zmianę posiadanej decyzji oraz, że we wniosku tym, zawarł kody odpadów będące przedmiotem jego oferty.
•    zaświadczenie o wpisie do rejestru BDO opatrzone numerem rejestrowym, w zakresie transportu odpadów stanowiących przedmiot w/w pozycji przetargowych.
Dokumenty te należy dołączyć do oferty w kopiach poświadczonych „za zgodność z oryginałem” przez oferenta lub osobę/y upoważnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.
Dodatkowo, podmioty posiadające wpis do rejestru BDO w zakresie transportu odpadów, zobowiązane są dołączyć do oferty oświadczenie, iż we wniosku do tego rejestru, ujęte były rodzaje odpadów, nabyciem których są zainteresowane. Wzór oświadczenia do pobrania znajduje się na stronie internetowej w ww.amw.com.pl oraz w siedzibie organizatora przetargu.
Nabywca zobowiązany będzie również do:
•    podpisania umowy sprzedaży;
•    potwierdzenia odbioru odpadów, w „Karcie przekazania odpadów” wystawionej przez wytwórcę odpadów, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa;
•    przesłania „Karty przekazania odpadów” potwierdzających odbiór odpadów niebezpiecznych w terminie i w sposób wskazany w umowie sprzedaży.

10.    Warunkiem wydania Kupującemu olejów przepracowanych jest uprzednie lub równoczesne odebranie przez Kupującego przepracowanych płynów zapobiegających zamarzaniu, w tym zawierających substancje niebezpieczne – z danego miejsca ich magazynowania, wskazanego w „Wykazie odpadów i miejsc ich magazynowania” – dotyczy pozycji przetargowej nr 1.

11.    Na poz. 3÷6 oferty mogą składać również osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami zamierzające wykorzystać odpady na własne potrzeby, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. z 2016 r., poz. 93), bez konieczności spełnienia warunków przewidzianych dla podmiotów gospodarczych, o których mowa w pkt. 9. Jednocześnie nabywca odpadów zobowiązany będzie do podpisania oświadczenia odbioru odpadów na własne potrzeby. Wzór oświadczenia do pobrania na stronie internetowej www.amw.com.pl oraz w siedzibie organizatora przetargu.
Odbiór odpadów z poz. 3÷6 odbywać się będzie wg. wskazań magazyniera.

12.    Ofertę należy złożyć w kancelarii Oddziału w Lublinie, ul. Łęczyńska 1, pok. nr 22 w terminie do dnia 03.06.2020 r. do godziny 11:30.

13.    Oferta powinna zostać zapakowana w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie oraz opisana w sposób jednoznacznie wskazujący jej charakter i przeznaczenie. Oferta powinna znajdować się w zamkniętej (zaklejonej), nieprzezroczystej i opieczętowanej kopercie, na której oferent umieszcza:
•    nazwę (imię i nazwisko) i adres oferenta;
•    nazwę i adres organizatora przetargu;
•    dopisek: „Przetarg nr P-04/DG/2020 – nie otwierać przed 04.06.2020 r. do godziny 12:00”.

14.    Oferta powinna być złożona na „Formularzu ofertowym” i zawierać:
•    dane identyfikujące oferenta oraz jego dane kontaktowe;
•    oferowaną cenę netto dla wybranej/ych pozycji przetargowej/ych i warunki zapłaty;
•    oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu podlegającego przetargowi;
•    wykaz osób upoważnionych do reprezentowania oferenta w przetargu (pełnomocnictwa i upoważnienia – jeżeli są wymagane);
•    wszystkie inne wymienione w formularzu oświadczenia i dokumenty.

15.    Formularz ofertowy oraz wzór umowy sprzedaży można pobierać w siedzibie Oddziału w Lublinie od dnia 21.05.2020 r. do dnia 02.06.2020 r., w godz. 8:00÷14:00 oraz w dniu 03.06.2020r. w godz. 8:00÷11:00 pok. nr 23 lub ze strony internetowej - www.amw.com.pl, dział „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy-  Sprzęt wojskowy i wyposażenie – Sprzedaż przetargowa”.

16.    Oferta niekompletna bądź niezawierająca wszystkich informacji wymaganych treścią ogłoszenia, a w szczególności formularza ofertowego, zostanie odrzucona.

17.    Oferta na pozycje przetargowe musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej w wersji papierowej w sposób trwały (np. na maszynie do pisania, komputerze lub czytelnie długopisem) oraz dodatkowo może być w wersji elektronicznej zapisanej na nośniku elektronicznym. W przypadku rozbieżności pomiędzy ofertą w wersji papierowej, a ofertą w wersji elektronicznej decydującą będzie wersja papierowa. Oferent może złożyć ofertę częściową, tj. tylko na te pozycje, którymi jest zainteresowany lub na wszystkie pozycje zgodnie z obwieszczeniem o przetargu. Oferent nie może złożyć więcej niż jedną ofertę cenową na daną pozycję przetargową. W przypadku dwóch lub więcej ofert złożonych na daną pozycję przez jednego oferenta oferty te podlegają odrzuceniu.
Oferta w formie pisemnej w wersji papierowej musi być zaparafowana na każdej stronie i własnoręcznie podpisana zgodnie z obowiązującym danego oferenta sposobem reprezentacji i powinno to bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty.
Wszystkie miejsca, w których oferent naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę (-y) podpisującą (-e) ofertę. Załączniki do formularza oferty stanowią integralną część oferty i powinny być spięte wraz z formularzem oferty.
Oferent może uzupełnić/zmienić lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu do składania ofert. Oferta złożona po terminie składania ofert zostanie  zwrócona oferentowi bez otwierania, po zakończeniu postępowania przetargowego. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferent jest związany ofertą począwszy od upływu terminu składania ofert do czasu zawarcia umowy sprzedaży.

18.    W przypadku stwierdzenia, że cena dwóch lub więcej ofert jest taka sama, komisja przetargowa zwróci się do tych oferentów o dodatkową ofertę cenową  albo podejmie decyzję o kontynuowaniu przetargu w formie licytacji ustnej pomiędzy oferentami, którzy zaoferowali taką samą cenę.
 
19.    Organizator przetargu zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu rozpoczęcia przetargu, wycofania z przetargu poszczególnych pozycji przetargowych oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny i bez możliwości dochodzenia jakichkolwiek roszczeń oraz odszkodowań przez uczestników przetargu.

20.    Odbiór zakupionego mienia (załadunek, transport) odbywa się siłami i środkami własnymi nabywcy oraz na jego koszt. Sprzedający w odniesieniu do przedsiębiorców nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady sprzedanych towarów. Zakupiony towar nie podlega reklamacji. Natomiast w odniesieniu do konsumentów stosuje się przepisy kodeksu cywilnego dotyczące sprzedaży konsumenckiej.

21.    Do zakupionych odpadów zostaną zastosowane właściwe przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2020 r., poz. 106 z póź.zm.).

22.    W przypadku przekroczenia terminu odbioru mienia lub odstąpienia od umowy sprzedaży przez nabywcę, sprzedawca nalicza stosowne kary umowne, określone w umowie sprzedaży.

23.    Wymagane przez RODO informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych zostały zamieszczone na stronie internetowej www.amw.com.pl, w zakładce „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Informacje – Polityka prywatności”, dostępne są w siedzibie OR AMW w Lublinie oraz zostaną przekazane w momencie pozyskiwania danych osobowych.

24.    Szczegółowe informacje: e-mail: m.czenczyk@amw.com.pl, tel. 81 474 61 17 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00÷15:00.


OFERTY BEZPRZETARGOWE ODDZIAŁ POSIADA W OFERCIE M.IN.
torby na wyposażenie, zestawy przyborów do konserwacji obuwia, peleryny-namioty, telewizory, łopatki piechoty Wymienione mienie można nabyć w siedzibie OR AMW w Lublinie we
wtorki w godz. 12:00÷17:30, środy w godz. 9:00÷15:00 i czwartki w godz. 12:00÷17:30.
Szczegółowe informacje na stronie internetowej www.amw.com.pl w dziale:
„Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Sprzęt wojskowy i wyposażenie – Sprzedaż przetargowa”

POWRÓT DO LISTY
...

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Akceptuję
PRZEJDŹ DO ANKIETY