Przetargi - mienie niekoncesjonowane

POWRÓT DO LISTY
04 CZE 2020
04 czerwiec 2020

OR AMW w Poznaniu, ul. Dojazd 30

04.06.2020 r., godz. 12:30

Oddział Regionalny AMW w Poznaniu

ul. Dojazd 30
60-631 Poznań
tel. (+48) 61 660 67 00
fax (+48) 61 660 67 01
e-mail: poznan@amw.com.pl

Szczegóły dotyczące przetargu:

Dokumentacja przetargowa (.zip, 817 KB)
Ogłoszenie o przetargu (.pdf, 449 KB)

Oddział Regionalny AMW w Poznaniu ogłasza przetarg pisemny publiczny na sprzedaż
niżej wymienionego sprzętu:

1
Ciągnik kołowy URSUS C-360
Ilość: 1
NR fabryczny: 593917
Rok produkcji: 1987
Cena: 12000
Zdjęcie/Wykaz: Zdjęcie/Wykaz Zdjęcie/Wykaz
zamknij galerię
Zobacz poprzednie zdjęcia Zobacz następne zdjęcia
2
Samochód ogólnego przeznaczenia średniej ładowności STAR-200
Ilość: 1
NR fabryczny: A2000255006
Rok produkcji: 1986
Cena: 4000
Zdjęcie/Wykaz: Zdjęcie/Wykaz Zdjęcie/Wykaz
zamknij galerię
Zobacz poprzednie zdjęcia Zobacz następne zdjęcia
3
Ściągacz opon samochodów ciężarowych SEH-8
Ilość: 1
NR fabryczny: F: 105
Rok produkcji: 1987
Cena: 700
Zdjęcie/Wykaz: Zdjęcie/Wykaz Zdjęcie/Wykaz
zamknij galerię
Zobacz poprzednie zdjęcia Zobacz następne zdjęcia
4
Szlifierka stołowa 750C
Ilość: 1
NR fabryczny: b/d
Rok produkcji: b/d
Cena: 300
Zdjęcie/Wykaz: Zdjęcie/Wykaz Zdjęcie/Wykaz
zamknij galerię
Zobacz poprzednie zdjęcia Zobacz następne zdjęcia
5
Szlifierka stołowa 750C
Ilość: 1
NR fabryczny: b/d
Rok produkcji: b/d
Cena: 300
Zdjęcie/Wykaz: Zdjęcie/Wykaz Zdjęcie/Wykaz
zamknij galerię
Zobacz poprzednie zdjęcia Zobacz następne zdjęcia

1.    Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.06.2020 r. o godz. 12.30 w siedzibie Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Poznaniu, ul. Dojazd 30.

2.    Mienie wystawione do przetargu dostępne jest do obejrzenia w dniach 01-03.06.2020 r. w godz. 9.00–13.00 oraz w dniu przetargu, w godz. 8.00–9.00 w następujących miejscach:
•    poz. 1÷13 33 BLTr Powidz, ul. Witkowska 8; poz. 1÷3 p. M. Koralewski tel. 261 544 340; poz. 4÷6 p. M. Franczuk, tel. 261 544 303; poz. 7, 8 p. P. Matynia tel. 698 488 885; poz. 9 p. Stemplewski tel. 261 544 260; poz. 10, 12, 13 p. Smoliński tel. 261 544 453; poz. 11 p. Brodnicki tel. 261 544 505;
•    poz. 14    Ośrodek Szkoleniowy Sił Powietrznych Poznań-Kiekrz, ul. Rekreacyjna 1, p. Ogonowski tel. 261 576 800;
•    poz. 15    JW 3293 Jarocin, ul. Wojska Polskiego 71, p. Nóżka tel. 261 581 491;
•    poz.16÷27 31 BLT Poznań, ul. Silniki 1, poz. 16÷18 p. Mulak tel. 518 861 554; poz. 19 p. Tomaszewska tel. 261 548 598; poz. 20÷24 p. Kruszona tel. 261 548 375; poz. 25 p. Trzmielewski tel. 261 524 326; poz. 26 p. Michalik, tel. 693 134 459; poz. 27 p. Sowiński tel. 507 488 284;
•    poz. 28÷30 JW 1156 Leszno, ul. Racławicka 1, p. Teper tel. 261 677 343;
•    poz. 31÷34 JW 1156 Śrem, ul. Wojska Polskiego 3/2, p. Przybylski, tel. 660 426 524;
•    poz. 35÷48 JW 1151 Sieradz, ul. Wojska Polskiego 78, poz. 35, 36 p. Górecki tel. 261 611 241; poz. 37÷38 p. Florczak tel. 508 301 068; poz. 39÷43 p. Woźniak tel. 261 611 330;
poz. 44÷48 p. Górecki tel. 261 611 241;
•    poz. 49÷63 14 WOG Poznań, ul. Dojazd 30, poz. 49÷57 p. Grzeszczak tel.261 575 130; poz. 58 p. Andrzejewski, tel. 261 575 199; poz. 59 p. Nawrocka tel.261 577 133; poz. 60÷63 p. Roszak, tel. 261 574 103;
•    poz. 64÷93 OR AMW Poznań, ul. Dojazd 30, p. Duchnicki, tel. 61 660 67 80.
Osoby dokonujące oględzin mienia ujętego w przetargu winny być zaopatrzone w rękawiczki oraz maseczki ochronne.

3.    Nabywca zobowiązany jest do odebrania mienia w terminie do dnia 10.07.2020r.

4.    Szczegółowy wykaz mienia oferowanego w poz. 7, 9÷11, 13, 20÷26, 29÷34, 48, 52÷54, 58, 59 do wglądu na stronie internetowej www.amw.com.pl, u organizatora przetargu i w miejscu jego składowania.

5.    Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej wybranych pozycji przetargowych.
Wadium należy wpłacać tylko przelewem na rachunek bankowy Agencji Mienia Wojskowego w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Poznań nr konta:03 1130 1088 0001 3115 8520 0013, podając w tytule przelewu nr i datę przetargu oraz numery wybranych pozycji przetargowych.

6.    Oferenci, którzy wpłacili wadium zostaną dopuszczeni do udziału w przetargu pod warunkiem jego zaksięgowania na koncie bankowym sprzedawcy – AMW, najpóźniej w przeddzień terminu przetargu.

7.    Wadium przepada na rzecz organizatora przetargu, jeżeli:
•    oferent, którego oferta została wybrana nie uiści ceny nabycia w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia go o przyjęciu jego oferty,
•    oferent, uchyla się od zawarcia pisemnej umowy sprzedaży.

8.    Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały przyjęte, będzie zwrócone nie później niż w ciągu pięciu dni roboczych od daty zakończenia przetargu.
Wadium złożone przez nabywcę ulega zarachowaniu na poczet ceny nabycia.

9.    Urządzenia techniczne podlegające dozorowi technicznemu nie posiadają zezwolenia na ich eksploatację. Nabywca zobowiązany jest, przed ich dalszą eksploatacją, do przeprowadzenia badań przez upoważniony organ dozoru technicznego, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 667, z późn. zm.).

10.    Ofertę należy złożyć w kancelarii Oddziału Regionalnego AMW w Poznaniu, ul. Dojazd 30, pok. nr 33 w terminie do dnia 04.06.2020 r. do godz. 10.00.

11.    Oferta powinna zostać zapakowana w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie oraz opisana w sposób jednoznacznie wskazujący jej charakter i przeznaczenie. Oferta powinna znajdować się w zamkniętej (zaklejonej), nieprzezroczystej i opieczętowanej kopercie, na której oferent umieszcza:
•    nazwę (imię i nazwisko) i adres oferenta;
•    nazwę i adres organizatora przetargu;
•    dopisek: „Przetarg nr 2/OPDG/2020 – nie otwierać przed 04.06.2020r. do godziny 12.30”.

12.    Oferta powinna być złożona na „Formularzu ofertowym” i zawierać:
•    dane identyfikujące oferenta oraz jego dane kontaktowe;
•    oferowaną cenę netto dla wybranej/ych pozycji przetargowej/ych i warunki zapłaty;
•    oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu podlegającego przetargowi;
•    wszystkie wymienione w formularzu oświadczenia i dokumenty;
•    wykaz osób upoważnionych do reprezentowania oferenta w przetargu (pełnomocnictwa, upoważnienia – jeżeli są wymagane).

13.    Formularz ofertowy oraz wzór umowy sprzedaży można pobierać w siedzibie Oddziału Regionalnego AMW w Poznaniu od dnia 18.05.2020 r. do dnia 03.06.2020r., w godz. 8.00-15.00 oraz w dniu przetargu w godz. 8.00-10.00 lub ze strony internetowej: www.amw.com.pl, dział „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Sprzęt wojskowy i wyposażenie – Sprzedaż przetargowa”.

14.    Oferta niekompletna, bądź niezawierająca wszystkich informacji wymaganych treścią ogłoszenia, a w szczególności formularza ofertowego, zostanie odrzucona.

15.    Oferta na pozycje przetargowe musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej w wersji papierowej w sposób trwały (np. na maszynie do pisania, komputerze lub czytelnie długopisem) oraz dodatkowo może być w wersji elektronicznej zapisanej na nośniku elektronicznym. W przypadku rozbieżności pomiędzy ofertą w wersji papierowej, a ofertą w wersji elektronicznej decydującą będzie wersja papierowa. Oferent może złożyć ofertę częściową, tj. tylko na te pozycje, którymi jest zainteresowany lub na wszystkie pozycje zgodnie z obwieszczeniem o przetargu. Oferent nie może złożyć więcej niż jedną ofertę cenową na daną pozycję przetargową. W przypadku dwóch lub więcej ofert złożonych na daną pozycję przez jednego oferenta oferty te podlegają odrzuceniu.
Oferta w formie pisemnej w wersji papierowej musi być zaparafowana na każdej stronie i własnoręcznie podpisana zgodnie z obowiązującym danego oferenta sposobem reprezentacji i powinno to bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty.
Wszystkie miejsca, w których oferent naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę (-y) podpisującą (-e) ofertę. Załączniki do formularza oferty stanowią integralną część oferty i powinny być spięte wraz z formularzem oferty.
Oferent może uzupełnić/zmienić lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu do składania ofert.
Oferta złożona po terminie składania ofert zostanie zwrócona oferentowi bez otwierania po zakończeniu postępowania przetargowego.
Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Oferent jest związany ofertą począwszy od upływu terminu składania ofert do czasu zawarcia umowy sprzedaży.

16.    W przypadku stwierdzenia, że cena dwóch lub więcej ofert jest taka sama, komisja przetargowa zwróci się do tych oferentów o dodatkową ofertę cenową albo podejmie decyzję o kontynuowaniu przetargu w formie licytacji ustnej pomiędzy oferentami, którzy zaoferowali taką samą cenę.

17.    Organizator przetargu zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu rozpoczęcia przetargu, wycofania z przetargu poszczególnych pozycji przetargowych oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny i bez możliwości dochodzenia jakichkolwiek roszczeń oraz odszkodowań przez uczestników przetargu.

18.    Sprzęt jest niesprawny technicznie i wydawany bez instrukcji obsługi. Odbiór zakupionego mienia (załadunek, transport) odbywa się siłami i środkami własnymi nabywcy oraz na jego koszt. Pojazdy będą wydane nabywcy bez akumulatorów, płynów eksploatacyjnych, tablic i dowodów rejestracyjnych. Sprzedający w odniesieniu do przedsiębiorców nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady sprzedanych towarów. Zakupiony towar nie podlega reklamacji. Natomiast w odniesieniu do konsumentów stosuje się przepisy kodeksu cywilnego dotyczące sprzedaży konsumenckiej.

19.    Do zakupionego sprzętu (artykułów) zostaną zastosowane właściwe przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.).

20.    W przypadku przekroczenia terminu odbioru mienia lub odstąpienia od umowy sprzedaży przez nabywcę, sprzedawca nalicza stosowne kary umowne, określone w umowie sprzedaży.

21.    Wymagane przez RODO informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych zostały zamieszczone na stronie internetowej www.amw.com.pl, w zakładce „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy –Informacje – Polityka prywatności”, dostępne są w siedzibie OR AMW w Poznaniu oraz zostaną przekazane w momencie pozyskiwania danych osobowych.

22.    Szczegółowe informacje: e-mail: k.michalska@amw.com.pl, tel. 61 660 67 06, l.duchnicki@amw.com.pl, tel. 61 660 67 80 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.

 

OFERTY BEZPRZETARGOWE
ODDZIAŁ POSIADA W OFERCIE M.IN.:

Przedmioty mundurowe, drobny sprzęt służby żywnościowej i służby łączności.
Wymienione mienie można nabyć w OR AMW w Poznaniu, ul. Dojazd 30 we wtorki i czwartki, w godz. 12.00-17.30 oraz w środy w godz. 09.00-15.00. Szczegółowe informacje: na stronie www.amw.com.pl w dziale:
„Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Sprzęt wojskowy i wyposażenie– Sprzedaż bezprzetargowa”
oraz pod tel. 61 660 67 79, 61 660 67 80, faks 61 660 67 01

POWRÓT DO LISTY
...

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Akceptuję
PRZEJDŹ DO ANKIETY