Przetargi - mienie niekoncesjonowane

POWRÓT DO LISTY
03 CZE 2020
03 czerwiec 2020

OR AMW w Warszawie, ul. Chełmżyńska 9

03.06.2020 r., godz. 12:00

Oddział Regionalny AMW w Warszawie

ul. Chełmżyńska 9
04-247 Warszawa
tel. (+48) 22 326 10 10
fax (+48) 22 326 10 01
e-mail: warszawa@amw.com.pl

Szczegóły dotyczące przetargu:

Dokumenty przetargowe (.zip, 2 MB)
Ogłoszenie przetargowe (.pdf, 488 KB)

UWAGA!

Zgodnie z pkt. 12 ogłoszenia, ofertę należy złożyć w kancelarii Oddziału Regionalnego AMW w Warszawie, ul. Chełmżyńska 9, w terminie do dnia 01.06.2020r., do godziny 15:00.

Oddział Regionalny AMW w Warszawie ogłasza przetarg pisemny publiczny na sprzedaż
niżej wymienionego sprzętu:

1-5
Zbiornik stalowy do przechowywania MPS ZSP-50
Ilość: 5
NR fabryczny: 576,
p507,
677,
672,
673
Rok produkcji: 1959,
1959,
1955,
1955,
1955
Cena: 6000
Zdjęcie/Wykaz: Zdjęcie/Wykaz Zdjęcie/Wykaz
zamknij galerię
Zobacz poprzednie zdjęcia Zobacz następne zdjęcia
6-10
Zbiornik stalowy do przechowywania MPS ZSP-100
Ilość: 5
NR fabryczny: 25,
36,
37,
16,
23
Rok produkcji: 1973,
1973,
1973,
1973,
1973
Cena: 12000
Zdjęcie/Wykaz: Zdjęcie/Wykaz Zdjęcie/Wykaz
zamknij galerię
Zobacz poprzednie zdjęcia Zobacz następne zdjęcia
11
Drewno z wycinki − liściaste/iglaste ‒ pakiet 220 m3
Ilość: -
NR fabryczny: -
Rok produkcji: -
Cena: 3500
Zdjęcie/Wykaz: Zdjęcie/Wykaz Zdjęcie/Wykaz
zamknij galerię
Zobacz poprzednie zdjęcia Zobacz następne zdjęcia
12
Frezarko tarczówka DYFD 2
Ilość: 1
NR fabryczny: 3038
Rok produkcji: 1982
Cena: 2500
Zdjęcie/Wykaz: Zdjęcie/Wykaz Zdjęcie/Wykaz
zamknij galerię
Zobacz poprzednie zdjęcia Zobacz następne zdjęcia
13
Obrabiarka wieloczynnościowa DYMA-4
Ilość: 1
NR fabryczny: 325
Rok produkcji: 1984
Cena: 700
Zdjęcie/Wykaz: Zdjęcie/Wykaz Zdjęcie/Wykaz
zamknij galerię
Zobacz poprzednie zdjęcia Zobacz następne zdjęcia

1.    Otwarcie ofert nastąpi w dniu 3 czerwca 2020 r. o godz. 12:00 w siedzibie Oddziału Regionalnego AMW w Warszawie, ul. Chełmżyńska9.

2.    Mienie wystawione do przetargu dostępne jest do obejrzenia w dniach 27 i 28.05.2020 r. w godz. 8:00÷14:00 w następujących miejscach:
•    poz. 1÷10 – 23 BLT Mińsk Mazowiecki, p. W. CZAJKA;
•    poz. 11÷19 – SZI Warszawa, ul. Nieświeska 54/56, pani M. ILCZUK;
•    poz. 20÷33 – 26 WOG SPS Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Obwodowa 294, p. M. SZCZĘSNY;
•    poz. 34 – 2 RBLog Warsztaty Techniczne Pilawa, ul. Wojska Polskiego, p. P. ROGALA;
•    poz. 35÷37 – 2 RBLog Skład Puszcza Mariańska, p. M. ZACZKOWSKI;
•    poz. 38 – 26 WOG Zegrze, ul. Juzistek 2, p. M. MASANOWSKI;
•    poz. 39÷41 – JW Nr 2063 Warszawa, ul. Banacha 2, magazyn, ul. Nowowiejska 26C, p. M. KOT;
•    poz. 42, 43 – JW Nr 3964 Warszawa, ul. Bystra 1, magazyn, ul. Nieświeska 54/56, p. M. SZCZEPAŃSKI;
•    poz. 44 – 1 BLTr Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 1 C, p. W. DĘBSKI;
•    poz. 45÷48 – 2 RBLog Skład Warszawa, ul. Marsa 110 (wejście od ul. Gembarzewskiego), pani S. KOSIM (poz. 45÷47), p. W. ŁAZUGA (poz. 48);
•    poz. 49 – RCI Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 9/13, pan W. KOTARSKI;
•    poz. 50, 51 – 2 RBLog RWT Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Obwodowa 171, p. J. DĄBROWSKI;
•    poz. 52÷62 – JW Nr 6021 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 9/13, p. T. WRÓBEL (poz. 52, 55, 56), pani G. ORKWISZEWSKA (poz. 53), p. M. KRAWCZYK (poz. 54), p. K. GRZEGORZEWSKI (poz. 57÷62, magazyn ul. 29 Listopada 1);
•    poz. 63 – Departament Administracyjny MON Warszawa, ul. Rakowiecka 2, p. K. WĄCHAŁA;
•    poz. 64 – OR MON Pruszków, ul. Grodziska 1, pani M. PORĘCKA;
•    poz. 65 – JW 2305 Warszawa, JW NR 6021 Warszawa, 2 RBLog Skład Puszcza Mariańska, 23 BLT Mińsk Mazowiecki, 26 WOG (GZ Białobrzegi, GZ Kazuń, GZ Wesoła), 42 BLSz (ZZ Borzęcin, ZZ Sochaczew, ZZ Olszewnica), SKW Warszawa, JW Janówek, OZ ŻW Warszawa, WOFiTM Celestynów;
•    poz. 66 – JW NR 6021 Warszawa, 1 BLTR Warszawa, SZI Warszawa, CZC SZ Warszawa, DA MON Warszawa, SKW Warszawa, OZ ŻW Warszawa, JW Janówek, 2 RBLog (WRPK Warszawa i RWT Nowy Dwór Mazowiecki) 23 BLT Mińsk Mazowiecki, 26 WOG (Warszawa SOI, Białobrzegi SOI, Kazuń SOI rej. Modlin/NDM, Zegrze SOI), 42 BLSz SOI Sochaczew;
•    poz. 67 – JW NR 6021 Warszawa, 1 BLTR Warszawa, SZI Warszawa, CZC SZ Warszawa, DA MON Warszawa, SKW Warszawa, OZ ŻW Warszawa, JW Janówek, 23 BLT Mińsk Mazowiecki, 26 WOG (Warszawa SOI, Białobrzegi SOI, Kazuń SOI rej. Modlin/NDM, Zegrze SOI), 42 BLSz (SOI Sochaczew/ ZZ Borzęcin), 2 RBLog RWT Nowy Dwór Mazowiecki;
•    poz. 68 – JW NR 6021 Warszawa, CZC SZ Warszawa, SKW Warszawa, 1 BLT Warszawa, 2 RBLog RWT Nowy Dwór Mazowiecki, 26 WOG SOI Wesoła;
•    poz. 69 – CZC SZ Warszawa;
•    poz. 70 – DA MON Warszawa.
Szczegółowy wykaz miejsc magazynowania odpadów ujętych pod pozycją 65÷70 do wglądu na stronie internetowej www.amw.com.pl oraz u organizatora przetargu.

UWAGA: Osoby dokonujące oględzin mienia ujętego w przetargu winny być zaopatrzone w rękawiczki oraz maseczki ochronne.

3.    Nabywca zobowiązany jest do odebrania mienia w terminie do dnia 15.09.2020 r., dla pozycji nr 70 termin odbioru ustala się do dnia 31.07.2020 r.

4.    Szczegółowe wykazy mienia oferowanego w poz.: 16÷18, 35÷38, 45÷50, 53÷55, 57÷60 oraz opis wyposażenia sprzętu oferowanego w poz. 33 do wglądu na stronie internetowej – www.amw.com.pl, u organizatora przetargu i w miejscu jego składowania.

5.    Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej wybranych pozycji przetargowych, w tym na stanowiące odpady: poz. 65 – 587,02 zł, poz. 66 – 3 708,00 zł, poz. 67 – 1 066,44 zł, poz. 68 – 1 133,99 zł, poz. 69 – 4 762,35 zł,
poz. 70 – 2 500,00 zł.
Wadium należy wpłacać tylko przelewem na konto Agencji Mienia Wojskowego w Banku Gospodarstwa Krajowego, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa, nr konta: 17 1130 1017 0000 0060 0720 0022, podając w tytule przelewu numer i datę przetargu oraz numery wybranych pozycji przetargowych.

6.    Oferenci, którzy wpłacili wadium, zostaną dopuszczeni do udziału w przetargu pod warunkiem jego zaksięgowania na koncie bankowym sprzedawcy - AMW, najpóźniej w przeddzień terminu przetargu.

7.    Wadium przepada na rzecz organizatora przetargu, jeżeli:
•    oferent, którego oferta została wybrana, nie uiści ceny nabycia w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia go o przyjęciu jego oferty,
•    oferent, uchyla się od zawarcia pisemnej umowy sprzedaży.

8.    Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały przyjęte, będzie zwrócone nie później niż w ciągu pięciu dni roboczych od daty zakończenia przetargu.
Wadium złożone przez nabywcę ulega zarachowaniu na poczet ceny nabycia. Pozostałą kwotę należy wpłacić przelewem na konto Agencji Mienia Wojskowego w Banku Gospodarstwa Krajowego, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa, nr konta:18 1130 1017 0000 0060 0720 0004.

9.    Do przetargu na poz. 65 ÷ 70 mogą przystąpić podmioty gospodarcze, które posiadają:
•    zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie odbioru i obrotu odpadów stanowiących przedmiot przetargu;
•    zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie (odzysk albo unieszkodliwianie) odpadów stanowiących przedmiot ww. pozycji przetargowych;
W przypadku, gdy oferent nie uzyskał zmiany posiadanych uprawnień wymaganych do gospodarowania odpadami w zakresie określonym w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz ustawie z dnia19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, zobowiązany jest dołączyć do oferty dokument poświadczający, że w terminie do dnia 5 marca 2020 r. złożył wniosek o zmianę posiadanej decyzji oraz, że we  wniosku tym, zawarł kody odpadów będące przedmiotem jego oferty;
•    zaświadczenie o wpisie do rejestru BDO opatrzone numerem rejestrowym, w zakresie transportu odpadów stanowiących przedmiot w/w pozycji przetargowych;
•    w przypadku poz. 67 zaświadczenie o wpisie do rejestru BDO opatrzone numerem rejestrowym, w zakresie zbierania, przetwarzania albo recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Dokumenty te należy dołączyć do oferty w kopiach poświadczonych „za zgodność z oryginałem” przez oferenta lub osobę/y upoważnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.
Dodatkowo, podmioty posiadające wpis do rejestru BDO w zakresie transportu odpadów, zobowiązane są dołączyć do oferty oświadczenie, iż we wniosku do tego rejestru, ujęte były rodzaje odpadów, nabyciem których są zainteresowane. Wzór oświadczenia do pobrania znajduje się na stronie internetowej www.amw.com.pl oraz w siedzibie organizatora przetargu.
Nabywca zobowiązany będzie również do:
•    podpisania umowy sprzedaży;
•    potwierdzenia odbioru odpadów, w „Karcie przekazania odpadów” wystawionej przez wytwórcę odpadów, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa;
•    przesłania „Karty przekazania odpadów” potwierdzających odbiór odpadów niebezpiecznych w terminie i w sposób wskazany w umowie sprzedaży.

10.    Warunkiem wydania Kupującemu olejów przepracowanych jest uprzednie lub równoczesne odebranie przez Kupującego przepracowanych płynów zapobiegających zamarzaniu, w tym zawierających substancje niebezpieczne oraz przepracowanych płynów hamulcowych  – z danego miejsca ich magazynowania, wskazanego w „Szczegółowym wykazie odpadów i miejsc ich magazynowania” – dotyczy pozycji przetargowej nr 65.

11.    Urządzenia techniczne podlegające dozorowi technicznemu nie posiadają zezwolenia na ich eksploatację. Nabywca zobowiązany jest, przed ich dalszą eksploatacją, do przeprowadzenia badań przez upoważniony organ dozoru technicznego, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 667, z późn. zm.).

12.    Ofertę należy złożyć w kancelarii Oddziału Regionalnego AMW w Warszawie, ul. Chełmżyńska 9, w terminie do dnia 01.06.2020r., do godziny 15:00.

13.    Oferta powinna zostać zapakowana w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie oraz opisana w sposób jednoznacznie wskazujący jej charakter i przeznaczenie. Oferta powinna znajdować się w zamkniętej (zaklejonej), nieprzezroczystej i opieczętowanej kopercie, na której oferent umieszcza:
•    nazwę (imię i nazwisko) i adres oferenta;
•    nazwę i adres organizatora przetargu;
•    dopisek: „Przetarg nr 2/OW-DG/2020 – nie otwierać przed dniem 03.06.2020 r., do godziny 12:00”.

14.    Oferta powinna być złożona na „Formularzu ofertowym” i zawierać:
•    dane identyfikujące oferenta oraz jego dane kontaktowe;
•    oferowaną cenę netto dla wybranej/ych pozycji przetargowej/ych i warunki zapłaty;
•    oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu podlegającego przetargowi;
•    wszystkie wymienione w formularzu oświadczenia i dokumenty;
•    wykaz osób upoważnionych do reprezentowania oferenta w przetargu (pełnomocnictwa, upoważnienia – jeżeli są wymagane).

15.    Formularz ofertowy oraz wzór umowy sprzedaży można pobierać w siedzibie OR AMW w Warszawie od dnia 20.05 do dnia 01.06.2020 r. w godz. 8:00÷14:00 w pok. nr 004 lub ze strony internetowej www.amw.com.pl, dział „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy - Sprzęt wojskowy i wyposażenie – Sprzedaż przetargowa”.

16.    Oferta niekompletna bądź niezawierająca wszystkich informacji wymaganych treścią ogłoszenia, a w szczególności formularza ofertowego, zostanie odrzucona.

17.    Oferta na pozycje przetargowe musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej, w wersji papierowej w sposób trwały (np. na maszynie do pisania, komputerze lub czytelnie długopisem) oraz dodatkowo może być w wersji elektronicznej zapisanej na nośniku elektronicznym.
W przypadku rozbieżności pomiędzy ofertą w wersji papierowej, a ofertą w wersji elektronicznej decydującą będzie wersja papierowa. Oferent może złożyć ofertę częściową, tj. tylko na te pozycje, którymi jest zainteresowany lub na wszystkie pozycje zgodnie z obwieszczeniem o przetargu. Oferent nie może złożyć więcej niż jedną ofertę cenową na daną pozycję przetargową. W przypadku dwóch lub więcej ofert złożonych na daną pozycję przez jednego oferenta oferty te podlegają odrzuceniu.
Oferta w formie pisemnej, w wersji papierowej musi być zaparafowana na każdej stronie i własnoręcznie podpisana zgodnie z obowiązującym danego oferenta sposobem reprezentacji i powinno to bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty.
Wszystkie miejsca, w których oferent naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę (-y) podpisującą (-e) ofertę.
Załączniki do formularza oferty stanowią integralną część oferty i powinny być spięte wraz z formularzem oferty.
Oferent może uzupełnić/zmienić lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu do składania ofert.
Oferta złożona po terminie składania ofert zostanie zwrócona oferentowi bez otwierania, po zakończeniu postępowania przetargowego.
Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Oferent jest związany ofertą począwszy od upływu terminu składania ofert do czasu zawarcia umowy sprzedaży.

18.    W przypadku stwierdzenia, że cena dwóch lub więcej ofert jest taka sama, komisja przetargowa zwróci się do tych oferentów o dodatkową ofertę cenową albo podejmie decyzję o kontynuowaniu przetargu w formie licytacji ustnej pomiędzy oferentami, którzy zaoferowali taką samą cenę.

19.    Organizator przetargu zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu rozpoczęcia przetargu, wycofania z przetargu poszczególnych pozycji przetargowych oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny i bez możliwości dochodzenia jakichkolwiek roszczeń oraz odszkodowań przez uczestników przetargu.

20.    Sprzęt jest niesprawny technicznie i wydawany bez instrukcji obsługi. Odbiór zakupionego mienia (załadunek, transport) odbywa się siłami i środkami własnymi nabywcy oraz na jego koszt.
Pojazdy będą wydane nabywcy bez akumulatorów, płynów eksploatacyjnych, tablic i dowodów rejestracyjnych.
Sprzedający w odniesieniu do przedsiębiorców nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady sprzedanych towarów. Zakupiony towar nie podlega reklamacji. Natomiast w odniesieniu do konsumentów stosuje się przepisy kodeksu cywilnego dotyczące sprzedaży konsumenckiej.

21.    Do zakupionego sprzętu/odpadów zostaną zastosowane właściwe przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z  2020 r. poz. 106, z późn. zm.).

22.    W przypadku przekroczenia terminu odbioru mienia lub odstąpienia od umowy sprzedaży przez nabywcę, sprzedawca nalicza stosowne kary umowne określone w umowie sprzedaży.

23.    Wymagane przez RODO informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych zostały zamieszczone na stronie internetowej www.amw.com.pl w zakładce „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy - Informacje – Polityka prywatności”, dostępne są w siedzibie OR AMW w Warszawie oraz zostaną przekazane w momencie pozyskiwania danych osobowych.

24.    Szczegółowe informacje: pani Iwona Zielińska i.zielinska@amw.com.pl, tel. 22/314-98-41 lub p. Marcin Piotrowicz m.piotrowicz@amw.com.pl, tel. 22/314-98-35od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00÷15:00.

POWRÓT DO LISTY
...

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Akceptuję
PRZEJDŹ DO ANKIETY