Odprawa mieszkaniowa

Komu przysługuje odprawa mieszkaniowa

W myśl przepisu art. 23 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U z 2016 r., poz. 207) odprawa mieszkaniowa przysługuje:

 • żołnierzowi służby stałej zwalnianemu z zawodowej służby wojskowej, który:

  • zamieszkuje w kwaterze, lub który do dnia zwolnienia z zawodowej służby wojskowej nie otrzymał decyzji o przydziale lokalu mieszkalnego o ile nabył prawo do:
   - emerytury wojskowej lub
   - wojskowej renty inwalidzkiej lub
   - został zwolniony z zawodowej służby wojskowej przed upływem okresu wymaganego do nabycia uprawnień do emerytury wojskowej, w przypadku wypowiedzenia mu stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej przez właściwy organ wojskowy. W/w żołnierzowi w zamian za odprawę Agencja może zaproponować lokal zamienny jeżeli ma taki w swoich zasobach.
 • żołnierzowi służby kontraktowej zwalnianemu z zawodowej służby wojskowej, o ile nabył prawo do:

  - emerytury wojskowej lub
  - wojskowej renty inwalidzkiej, jeżeli inwalidztwo powstało wskutek wypadku pozostającego w związku ze służba wojskową lub wskutek choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami bądź warunkami tej służby, z tytułu których przysługuja świadczenia odszkodowawcze.
 • w razie śmierci:

  1) żołnierza służby stałej, który do dnia śmierci zajmował lokal mieszkalny, lub nie otrzymał decyzji o przydziale lokalu mieszkalnego, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 21 ust. 6 ww. ustawy, o ile
  - do dnia śmierci nabył prawo do emerytury wojskowej lub
  - jego śmierć pozostaje w związku ze służbą wojskową,

  2) żołnierza służby kontraktowej, który do dnia śmierci nabył prawo do emerytury wojskowej lub którego śmierć pozostaje w związku ze służbą wojskową,

  3) żołnierza pełniącego służbę kandydacką, nadterminową zasadniczą służbę wojskową, służbę przygotowawczą albo służbę okresową, którego śmierć pozostaje w związku ze służbą wojskową,

  4) żołnierza, o którym mowa wyżej:

  • zmarłego w ciągu 3 lat po zwolnieniu ze służby wojskowej, jeżeli śmierć nastąpiła wskutek urazów doznanych w czasie pełnienia służby lub chorób powstałych w tym czasie, albo
  • w ciągu 3 lat po zwolnieniu ze służby, jeżeli śmierć nastąpiła wskutek wypadku pozostającego w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej,

  5) żołnierza uprawnionego do odprawy mieszkaniowej w dniu zwolnienia ze służby wojskowej, zmarłego przed dniem wypłaty tej odprawy wspólnie zamieszkałym z nim w dniu jego śmierci: małżonkowi, zstępnym, wstępnym, osobom przysposobionym i osobom przysposabiającym.
   

Wspólnie zamieszkałym z żołnierzem o którym mowa w ust. 3 pkt. 1-4 przysługuje:

 • odprawa mieszkaniowa, albo
 • zajmowany lokal mieszkalny, lokal zamienny w przypadku zajmowania kwatery, jeżeli Agencja ma taki w swoim zasobie mieszkaniowym i internatowym, albo
 • lokal mieszkalny odpowiadający uprawnieniom żołnierza w dniu jego śmierci, będący w zasobie mieszkaniowym  i internatowym Agencji, w wybranej przez nich miejscowości, o ile śmierć żołnierza pozostaje w związku ze służbą wojskową, na ich wniosek.

Odprawa mieszkaniowa nie przysługuje:

 

 • żołnierzowi służby stałej zwalnianemu z zawodowej służby wojskowej zamieszkałemu w lokalu mieszkalnym niebędącym kwaterą (Wykaz kwater znajduje się w zakładce „Mieszkania"). Żołnierzowi temu przysługuje prawo do zajmowania tego lokalu. Dyrektor oddziału regionalnego AMW zawiera umowę najmu tego lokalu mieszkalnego.
 • jeżeli żołnierz lub jego małżonek:
  • otrzymał ekwiwalent pieniężny w zamian za rezygnację z kwatery;
  • otrzymał odprawę mieszkaniową;
  • nabył lokal od Skarbu Państwa, Agencji albo jednostki samorządu terytorialnego z bonifikatą lub z uwzględnieniem pomniejszenia w cenie nabycia;
  • otrzymał pomoc finansową w formie zwrotnej lub bezzwrotnej;
  • nabył własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkanlnego Agencji.
 • jeżeli żołnierz został zwolniony z czynnej służby wojskowej na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za popełnienie przestępstwa umyślnego;
 • jeżeli żołnierz został zwolniony z czynnej służby wojskowej na skutek orzeczenia wydanego w postępowaniu dyscyplinarnym.

Zasady realizacji odprawy mieszkaniowej

Odprawę mieszkaniową oblicza się i wypłaca wg następujących zasad:

- żołnierzowi zawodowemu, zwolnionemu z zawodowej służby wojskowej, przysługuje odprawa obliczona z uwzględnieniem okresu służby liczonego w pełnych latach, z tym że rozpoczęty rok, w którym następuje zwolnienie ze służby przyjmuje się jako rok pełny,

- żołnierzowi zawodowemu zwolnionemu z zawodowej służby wojskowej, jeżeli nie nabył prawa do emerytury wojskowej,      w przypadku wypowiedzenia stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej przez właściwy organ wojskowy lub któremu przyznano wojskową rentę inwalidzką przed nabyciem prawa do emerytury wojskowej, przysługuje odprawa w wysokości 45 % wartości przysługującego lokalu mieszkalnego.

W przypadku śmierci żołnierza zawodowego odprawę mieszkaniową oblicza się, przyjmując wysługę lat, ustaloną na dzień jego śmierci, i wypłaca wspólnie zamieszkałym: małżonkowi, zstępnym, wstępnym, osobom przysposobionym i osobom przysposabiającym, w wysokości nie niższej niż 45 % wartości przysługującego lokalu mieszkalnego.

Żołnierzowi  zawodowemu zwalnianemu z zawodowej służby wojskowej, który nabył prawo do wojskowej renty inwalidzkiej, jeżeli inwalidztwo powstało wskutek wypadku pozostającego w związku ze służbą wojskową lub wskutek choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami bądź warunkami tej służby, z tytułu których przysługują świadczenia odszkodowawcze, w zamian za odprawę, na jego wniosek, przysługuje prawo do zajmowania lokalu mieszkalnego w wybranej przez niego miejscowości, w której Agencja posiada zasób mieszkaniowy i internatowy, według uprawnień posiadanych w dniu zaistnienia wypadku lub choroby.

Do obliczenia wartości przysługującego lokalu mieszkalnego w przypadku żołnierza służby kontraktowej, żołnierza pełniącego służbę kandydacką oraz żołnierza nadterminowej zasadniczej służby wojskowej stosuje się odpowiednio przepisy określone w art. 26 ust. 1-4 ustawy o zakwaterowaniu (...).

Dyrektor oddziału regionalnego Agencji wydaje decyzję o wypłacie odprawy mieszkaniowej nie później niż w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku. Wydanie decyzji następuje po złożeniu wniosku, oświadczenia żołnierza o stanie rodzinnym na dzień wskazany przez żołnierza i przedstawieniu przez osobę uprawnioną jednego z następujących dokumentów:

 • zaświadczenia o nabyciu uprawnień do emerytury wojskowej lub do wojskowej renty inwalidzkiej wydanego przez wojskowy organ emerytalny,
 • zaświadczenia o przyczynach zwolnienia z czynnej służby wojskowej wydanego przez dowódcę jednostki wojskowej, w której żołnierz zawodowy pełnił  służbę wojskową, jeżeli nie nabył prawa do emerytury wojskowej lub nie uzyskał uprawnień do wojskowej renty inwalidzkiej,
 • zaświadczenia o związku śmierci żołnierza ze służbą wojskową wydanego przez właściwy organ wojskowy,
 • decyzji o zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej wraz z zaświadczeniem o wysłudze lat, od której jest uzależniona wysokość dodatku za długoletnią służbę wojskową, wydanym przez właściwy organ wojskowy, jaką żołnierz zawodowy będzie posiadał w ostatnim dniu pełnienia czynnej służby wojskowej.

            Żołnierzowi zawodowemu, w stosunku do którego wydano ostateczną decyzję o zwolnieniu z czynnej służby wojskowej, na jego wniosek złożony przed zwolnieniem ze służby wydaje się decyzję o wypłacie odprawy mieszkaniowej przyjmując do obliczenia wartość przysługującego lokalu mieszkalnego, ilość norm należnych żołnierzowi w okresie zawodowej służby wojskowej w dniu wskazanym przez żołnierza, oraz wskaźnika ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego oddanego do użytkowania w kwartale poprzedzającym kwartał, w którym decyzja o zwolnieniu stała się ostateczna, określonego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W przypadku uchylenia decyzji o zwolnieniu żołnierza i dalszego pełnienia służby, odprawa ponowna i jej wyrównanie za pozostały okres nie przysługuje.

            Żołnierz zawodowy, któremu wypłacono odprawę mieszkaniową, jest zobowiązany wraz z osobami wspólnie z nim zamieszkującymi opróżnić lokal mieszkalny, miejsce w internacie albo kwaterze internatowej.

            Odmowa przyjęcia odprawy lub niezłożenie dokumentów w sprawie jej wypłaty, w terminie do 90 dni od dnia zwolnienia z czynnej służby wojskowej, nie zwalnia z obowiązku opróżnienia lokalu.

Kto jest właściwy do przyjęcia wniosku i wydania decyzji

Wniosek o wypłatę odprawy mieszkaniowej osoba uprawniona składa do dyrektora oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce pełnienia służby przez żołnierza przed datą zwolnienia z zawodowej służby wojskowej.

Wymieniony organ wydaję decyzję i wypłaca odprawę mieszkaniową 

Dodatkowe informacje w w/w zakresie można uzyskać od pracowników Działu Mieszkaniowego właściwego Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego pod podanymi numerami telefonu znajdującymi się w zakładce "Kontakt"

Dokumenty do wypłaty odprawy mieszkaniowej

W celu ustalenia uprawnień i wysokości odprawy mieszkaniowej należy do właściwego dyrektora oddziału regionalnego Agencji złożyć następujące dokumenty:

 • Wniosek o wypłatę odprawy mieszkaniowej (formularz wniosku na stronie www.amw.com.pl w zakładce Formularze)
 •  Oświadczenie żołnierza o stanie jego rodzinnym na dzień wskazany przez żołnierza,
 • Dokumenty potwierdzające istnienie przesłanek do wypłaty odprawy mieszkaniowej, tj. w sytuacji gdy:


  a) żołnierz zawodowy nabył uprawnienie do emerytury wojskowej lub do wojskowej renty inwalidzkiej

  • zaświadczenie o nabyciu uprawnień do emerytury wojskowej lub do wojskowej renty inwalidzkiej wydane przez wojskowy organ emerytalny, lub
  • decyzja o zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej (oryginał lub potwierdzona za jej zgodność z oryginałem kopia) z dokumentem potwierdzającym datę kiedy stała się ona ostateczna

  b) żołnierz zawodowy nie nabył prawa do emerytury wojskowej lub nie uzyskał uprawnień do wojskowej renty inwalidzkiej w przypadku wypowiedzenia mu stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej przez właściwy organ wojskowy

  • zaświadczenie o przyczynach zwolnienia z czynnej służby wojskowej wydane przez dowódcę jednostki wojskowej, w której żołnierz zawodowy pełnił służbę wojskową,

  c) żołnierz zawodowy zmarł

  • zaświadczenie o związku śmierci żołnierza ze służbą wojskową wydane przez właściwy organ wojskowy, oraz odpis skróconego aktu zgonu żołnierza zawodowego,


  Ponadto dokument w zakresie tytułu prawnego do zamieszkiwanego lokalu/domu mieszkalnego (np. akt notarialny, umowa najmu, decyzja)

 • Dokumenty do ustalenia wysokości należnej odprawy mieszkaniowej, w zależności od posiadanej sytuacji będzie to np.:

  • dokument potwierdzający posiadaną wysługę lat, od której jest uzależniona wysokość dodatku za długoletnią służbę wojskową,
  • odpis skróconego aktu małżeństwa,
  • orzeczenie o rozwiązaniu związku małżeńskiego,
  • odpis skróconego aktu urodzenia dziecka/dzieci,
  • orzeczenie sądu opiekuńczego o przysposobieniu, przyjęciu na wychowanie dziecka/dzieci,
  • dokumenty potwierdzające wspólne zamieszkiwanie członków rodziny, którzy uwzględniani są przy ustalaniu przysługującej żołnierzowi powierzchni użytkowej podstawowej

Ponadto należy wskazać numer rachunku bankowego z nazwą banku do wypłaty odprawy mieszkaniowej.

Druk wniosku o wypłatę odprawy mieszkaniowej

Druk wniosku o wypłatę odprawy mieszkaniowej w przypadku śmierci żołnierza


Uwaga:
Uwzględniając zasady określone w k.p.a. w tym art. 7 k.p.a. zobowiązującą organy administracji publicznej do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy dyrektor oddziału regionalnego Agencji może żądać od strony dostarczenia dodatkowych niewymienionych wyżej dokumentów.

...

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Akceptuję
PRZEJDŹ DO ANKIETY