Utilization - non-licensed movables

Do utylizacji kierowane są odpady których specyfika wskazuje na brak możliwości sprzedaży lub zaistniały przesłanki uniemożliwiające ich sprzedaż.

Wśród odpadów niekoncesjonowanych najczęściej poddawane utylizacji są: gruz, odpady brezentowe, odpady z tworzyw sztucznych, odpady tekstylne, zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi odpady drewna, filtry powietrzne lub olejowe, przeterminowane odczynniki chemiczne, odpady zawierające azbest.

Utylizacja tego typu odpadów prowadzona jest w Oddziałach Regionalnych lub Biurze Prezesa, w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), a w przypadku zamówień poniżej 30 000 € - w trybie pozaustawowym.

W procedurach utylizacji odpadów niekoncesjonowanych mogą brać udział podmioty gospodarcze, które spełniają warunki określone przez zamawiającego – Agencję Mienia Wojskowego, a w szczególności posiadają aktualne zezwolenia na transport i zbieranie lub transport i przetwarzanie odpadów (odzysk lub unieszkodliwienie), zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

...

By continuing to use this website, you consent to our use of these cookies in accordance with the browser settings. Using our website without changing cookies settings shall mean that they will be stored in the memory of the device. More information you can obtain by reading our privacy policy. Find out more about cookies usage and changing cookies settings in your browser.

X Close
PRZEJDŹ DO ANKIETY